Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1734. Pravilnik o oddajanju garaž, pokritih parkirišč – boksov in posebnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem oziroma uporabo, stran 4606.

Na podlagi 1. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem (Uradni list RS, št. 116/08) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju garaž, pokritih parkirišč – boksov in posebnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem oziroma uporabo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja oddajanje garaž, pokritih parkirišč – boksov in posebnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem oziroma uporabo.
2. člen
(podredna uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja, ki niso izrecno določena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe občinskega Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem (Uradni list RS, št. 116/08) ter drugih predpisov, ki urejajo razpolaganje z občinskim nepremičnim premoženjem.
II. ODDAJANJE POSEBNIH PROSTOROV
3. člen
(opredelitev posebnih prostorov)
Posebni prostori so: dvorane, sejne sobe in drugi poslovni prostori v lasti Občine Kočevje, ki jih ta za uporabljanje svoje dejavnosti uporablja občasno, zato jih lahko za omejeni čas oddaja v uporabo drugim.
4. člen
(oddaja posebnih prostorov)
Posebni prostori se oddajo v uporabo neposredno na podlagi vloge prosilca pri pristojnem organu Občine Kočevje, in sicer za omejen čas določen po dnevih ali po urah.
III. ODDAJANJE GARAŽ IN POKRITIH PARKIRIŠČ
5. člen
(oddaja garaž oziroma parkirišč)
Garaže in pokrita parkirišča (v nadaljnjem besedilu: garaže), ki so bile zgrajene za potrebe uporabnikov posameznih zgradb, se praviloma oddajo v najem lastnikom in najemnikom stanovanj ter poslovnih prostorov v teh zgradbah.
Prednost imajo upravičenci, ki so najemniki stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje.
V primeru, da garaže ostanejo nezasedene, se lahko oddajo v najem tudi drugim osebam.
6. člen
(podnajem)
Najemnik garaže te ne sme oddajati drugim osebam v podnajem.
IV. UPORABNINA OZIROMA NAJEMNINA
7. člen
(pristojnost)
Uporabnina za prostore iz 4. člena tega pravilnika oziroma najemnina iz 5. člena se določi s cenikom, ki ga sprejme župan s sklepom.
Višina uporabnine in najemnine določene s cenikom iz prejšnjega odstavka se letno usklajuje s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin.
8. člen
(način plačevanja)
Uporabnik oziroma najemnik je dolžan plačevati uporabnino oziroma najemnino na podlagi izstavljenega računa, in sicer v roku 15 dni po izstavitvi. V primeru zamude s plačilom je uporabnik oziroma najemnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
9. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za prostore, ki jih oddajajo v najem krajevne skupnosti, javne ustanove ali podjetja v večinski lasti Občine Kočevje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(uporaba pravilnika za veljavna najemna razmerja)
Za najemne pogodbe, veljavne ob uveljavitvi tega pravilnika, se določbe tega pravilnika začnejo uporabljati v roku dveh let po njegovi uveljavitvi.
11. člen
(uveljavitev in uporaba pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011-1200
Kočevje, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.