Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011

Kazalo

1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, stran 3955.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) sta Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
1. člen
Drugi odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS, 47/09) (v nadaljevanju: odlok) se razdeli tako, da besedilo, ki se glasi: »Javni zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se občini soustanoviteljici in javni zavod tako dogovorijo in sklenejo z zainteresiranimi občinami oziroma z drugimi osebami javnega prava ustrezne pogodbe.« predstavlja nov tretji odstavek 1. člena odloka.
2. člen
V 2. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V letu 1984 je bila ustanovljena Triglavska muzejska zbirka, leta 2010 pa je bil v okviru NOE Kranjska Gora ustanovljen Slovenski planinski muzej v Mojstrani.«
Peti in šesti odstavek 2. člena odloka postaneta šesti in sedmi odstavek 2. člena odloka.
V prvem stavku šestega odstavka 2. člena odloka se beseda »področje« črta in nadomesti z besedo »območje«.
V drugem stavku šestega odstavka 2. člena se beseda »dislocirana« črta in nadomesti z besedilom »notranja organizacijska enota«.
Črta se besedilo dosedanjega sedmega in osmega odstavka 2. člena odloka.
3. člen
V tretji alinei drugega odstavka 5. člena odloka se črta besedilo »v prostorih javnega zavoda«.
V peti alinei drugega odstavka 5. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi: »skladno s področno zakonodajo«.
4. člen
V tretjem odstavku 19. člena se črta beseda »Posameznega«.
Četrti odstavek 19. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Izvoljen je kandidat, ki dobi največ opredeljenih glasov zaposlenih v javnem zavodu, ki so se udeležili volitev.«
5. člen
V 20. členu odloka se črta besedilo »in Planinske zveze Slovenije«.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 35. člena odloka se črta in se nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja z:
1. Muzejskim kompleksom Stara Sava, kamor spadajo:
a. Ruardova graščina na Jesenicah, kjer je sedež javnega zavoda in železarska ter paleontološka in etnološka zbirka, ki stoji na zemljišču s parc. št. 902/4, k.o. Jesenice;
b. del poslovnih prostorov v skupni izmeri 238 m2, kar predstavlja 20% celotnega objekta v objektu Kasarna, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice, in sicer:
– prostori arhivskega skladišča,
– prostori fototeke,
– prostori stalne etnološke razstave;
c) Kolpern, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/22, k.o. Jesenice;
č) Cerkev Marijinega vnebovzetja, ki stoji na zemljišču s parc. št. 915, k.o. Jesenice;
d) Mlin, ki stoji na zemljišču s parc. št. 906/2, k.o. Jesenice;
e) Pudlovka, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
f) Plavž, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
g) Delavnica Plastika, ki stoji na zemljišču s parc. 910/31, k.o. Jesenice;
h) Rake, ki predstavljajo del zemljišča s parc. št. 908/2, k.o. Jesenice;
i) Zunanje površine območja Stara Sava, ki jih sestavljajo Trg 1, Trg 2 in Trg 3, in sicer:
– Trg 1 – zemljišča s parc. št. 902/3, 1458/5, 908/1 in del 908/2, vse k.o. Jesenice;
– Trg 2 – zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
– Trg 3 – zemljišča s parc. št. 910/31, k.o. Jesenice.
2. Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so razstavni prostori muzeja in zbirka novejše zgodovine (lastnik: Občina Jesenice), ki stoji na zemljišču s parc. št. 504, k.o. Jesenice;
3. Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, kjer so razstavni prostori in etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 56, k.o. Kranjska Gora;
4. Objekt in zbirko Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 1347/1, k.o. Dovje;
5. Kajžnkovo hišo v Ratečah, kjer je etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 86/1, k.o. Rateče«.
7. člen
V drugem odstavku 36. člena odloka se za besedo »občine« doda vejica in doda besedilo: »opredeljene v tretjem odstavku 1. člena tega odloka,«.
8. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 007/4-5/209-VS
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.