Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1293. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 3657.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 24. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja:
Na severozahodnem delu ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96) se v okviru 1. ureditvene enote nahaja tudi ožje območje, kjer ima podjetje Mikropis Holding d.o.o svoje objekte in poslovne prostore za računalniško dejavnost ter manipulativne in parkirne površine za svoje potrebe. Družba za svoje nadaljnje aktivnosti in razvojne potrebe potrebuje dodatne poslovne in skladiščne površine, ki pa jih namerava zgraditi v navedenem območju in na svojem zemljišču.
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo predvsem razvojne potrebe:
– po gradnji poslovnih objektov,
– po spremembi namembnosti obstoječih objektov,
– po rekonstrukciji obstoječih objektov,
– po rekonstrukciji in dograditvi prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.
Pravna podlaga:
– Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02);
– Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 117/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 32/08).
II. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN.
Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Ureditve znotraj OPPN se nanašajo predvsem na:
– odstranitve objektov,
– rekonstrukcije in nadzidave obstoječih objektov,
– gradnjo novih objektov v okviru iste namembnosti že obstoječih objektov (računalniška dejavnost),
– funkcionalna povezanost objektov glede na dejavnost in višinska prilagoditev obstoječi strukturi naselja,
– rekonstrukcije in dograditve prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez,
– in druge ureditve, ki se neposredno nanašajo na dejavnost in potrebe družbe Mikropis Holding.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN obsega območje znotraj obstoječe poselitve Žalca, zahodno od naselbinske dediščine mestnega jedra, na stiku med historično pozidavo in novejšo pozidavo prostostoječih stanovanjskih hiš. Območje je umeščeno severno od Savinjske ceste, na zahodu meji na Aškerčevo cesto, na vzhodu pa sega do območja uvoza do podjetja Mikropis Holding d.o.o.. Ureditveno območje meri ca. 0,45 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09),
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list RS, št. 55/03),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10),
– po potrebi pa tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Elaborat Spomeniškovarstvena izhodišča za načrt prenove – Žalec; št. elaborata 02-37/6-88, ki ga je izdelal ZVNKD Celje leta 1988 ter dodatna spomeniškovarstvena izhodišča s karto, št. 02-84/6-96-GD iz leta 1995,
– Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 117/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 32/08).
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt celotnega ureditvenega območja in širše (tako, da bodo lahko prikazane ureditve in priključki na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo) v ustreznem merilu in s katastrom nadzemnih in podzemnih vodov, ter izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznimi poročili in utemeljitvami,
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve z ustreznimi poročili in utemeljitvami,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora ter druge, ki bodo relevantne za izdelavo predmetnega OPPN.
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o pripravi OPPN.
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in v spletu.
Priprava osnutka in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi v Uradnem listu RS).
– Pripravljavec pošlje osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka:
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva Občini Žalec (v nadaljevanju: OŽ) oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan Občine Žalec nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.
– MS Žalec v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu OŽ in na sedežu MS Žalec (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– OŽ v sodelovanju s MS Žalec organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s MS Žalec evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z OŽ prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča OŽ do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec. Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve usklajen predlog posreduje v sprejem Občinskemu svetu OŽ.
– Občinski svet OŽ sprejme OPPN z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
3. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d., Lava 42, Celje,
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
5. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
7. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
8. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, Koper,
9. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče,
10. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
11. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec,
12. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev: MIKROPIS HOLDING d.o.o., Aškerčeva ulica 4a, Žalec;
– Naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag in OPPN: MIKROPIS HOLDING d.o.o., Aškerčeva ulica 4a, Žalec;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ);
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: RC Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje;
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik in naročnik MIKROPIS HOLDING d.o.o., Aškerčeva ulica 4a, Žalec.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
VIII. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-0001/2011
Žalec, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.