Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011

Kazalo

1071. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 3240.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 –popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 4. redne seje dne 16. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Kočevje (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) in kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec Kočevje sprejema v enote Ostržek, Čebelica, Kekec, Mojca, Narcisa in Biba otroke od 11 meseca do treh let v program za prvo starostno obdobje in otroke v starosti od treh let do vstopa v osnovno šolo v program za drugo starostno obdobje.
Sprejeti otroci so lahko vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo.
Prehod iz prvega starostnega obdobja v drugo se opravi ob pričetku novega šolskega leta.
3. člen
Vrtec lahko sprejme v programe vrtca toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in starostni normativi.
4. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi.
5. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Če vrtec med šolskim letom otroka ne more sprejeti, starše o tem obvesti najkasneje v 15 dneh od prejema vloge. Enako ravna vrtec tudi, če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, vrtec pa predvideva, da bo tekom šolskega leta lahko zagotovil dodatna prosta mesta.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z Občino Kočevje. Natečaj za javni vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja, v enotah vrtca in Občini Kočevje ter na spletni strani vrtca in Občine Kočevje.
Razpis za vpis otrok v vrtec poteka praviloma 14 dni v mesecu februarju tekočega koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
6. člen
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na upravi Vrtca Kočevje, Cesta na stadion 3 in na spletnih straneh vrtca in Občine Kočevje.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) na upravi Vrtca Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje osebno ali po pošti.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o šifri otroka, datumu vključitve otroka v vrtec in o pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila izbranega zdravnika o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok. Tudi v tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE
8. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan Občine Kočevje s posebnim sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani:
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan
– en predstavnik vrtca, ki ga predlaga ravnatelj in
– en predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
9. člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev, med šolskim letom pa v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši in je število novo vpisanih otrok večje od števila prostih mest v vrtcu.
10. člen
Komisija obravnava vloge o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
11. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležbo na seji;
– kratek potek dela komisije;
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni sestavni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika organu Občine Kočevje, pristojnemu za predšolsko vzgojo.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
12. člen
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste otroke, ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec.
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo naslednji otroci:
– otroci s posebnimi potrebami,
– otroci, za katere starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. To mnenje vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo,
– otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo.
13. člen
Komisija odloča o sprejemu preostalih vpisanih otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------------------------------------------------+-----------+
|Kriterij                      | Število |
|                          |  točk  |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|1.   |Starši ali eden od staršev ima skupaj z  |   40  |
|    |otrokom stalno prebivališče na območju   |      |
|    |Občine Kočevje, kar starši dokazujejo s  |      |
|    |potrdilom o stalnem bivališču       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|2.   |Otrok tujcev, katerega vsaj eden od staršev|   40  |
|    |ima na območju Občine Kočevje prijavljeno |      |
|    |začasno prebivališče in je zavezanec za  |      |
|    |plačilo dohodnine v RS, kar dokazuje s   |      |
|    |potrdilom o začasnem bivališču in zadnjim |      |
|    |informativnim izračunom dohodnine     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|3.   |Otrok obeh zaposlenih staršev oz.     |   40  |
|    |zaposlenega starša, če gre za       |      |
|    |enoroditeljsko družino           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|4.   |Starši ali eden od staršev otroka je redni |   20  |
|    |študent s stalnim bivališčem v Občini   |      |
|    |Kočevje, kar dokazuje s potrdilom o vpisu |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|5.   |Otrok iz družine, kjer je zaposlen eden od |   5   |
|    |staršev                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|6.   |Otrok je bil v preteklem letu vpisan v   |   10  |
|    |vrtec in v vrtec ni bil sprejet      |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|7.   |Že vključen otrok v vrtec iz iste družine |   5   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|8.   |Sprejem dvojčkov ali dveh otrok hkrati   |   5   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|9.   |Število vzdrževanih otrok v družini    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |– 4 otroci ali več             |   3   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |– 3 otroci                 |   2   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |– 2 otroka                 |   1   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|10.  |Vključitev otroka v vrtec s 1. 9. tekočega |   20  |
|    |leta                    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|11.  |Na dan 1. 9. tekočega leta bo otrok    |      |
|    |dopolnil:                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |– 11 mesecev ali več            |   5   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |– 10 mesecev                |   4   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |– 9 mesecev                |   3   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |– 8 mesecev                |   2   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |– 7 mesecev                |   1   |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
Za enoroditeljsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali pogrešan, ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če več otrok doseže enako število točk, se pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Zaposlenost staršev. Prednost ima otrok obeh zaposlenih staršev oziroma zaposlenega starša, če gre za enoroditeljsko družino.
2. Starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
3. Datum oddane vloge. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
V. KRITERIJI RAZPOREJANJA OTROK V ŽELENO ENOTO
14. člen
Kadar zaradi premajhnega števila prostih mest v posamezni enoti ni možno upoštevati želja vseh staršev, se pri razporejanju upoštevajo kriteriji po naslednjem zaporedju:
1. že vključen starejši otrok v želeno enoto,
2. prebivališče v bližini želene enote,
3. zaposlitev staršev v bližini želene enote,
4. datum oddane vloge – prej oddana vloga.
V primeru, da po navedenih kriterijih pridejo v poštev za sprejem v določeno enoto samo otroci istega spola, se pri razporejanju otrok v enote upošteva načelo različnosti, tako da se v enoto oziroma v oddelek razporedijo otroci obeh spolov.
VI. PREDNOSTNI VRSTNI RED
15. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Ne glede na prejšnji odstavek se pri vključitvi otrok v enoto Narcisa v Kočevski Reki in v izmenska oddelka enote Ostržek poleg prednostnega vrstnega reda upošteva tudi stalno bivališče staršev oziroma izmensko delo staršev.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na Svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči Svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev Sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
16. člen
Ko je odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi medsebojne pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da morajo starši v 15 dneh od vročitve poziva podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v Vrtec Kočevje.
Prav tako se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če starši otroka ne pripeljejo v vrtec v 8 dneh od dneva, ki je določen kot dan vključitve otroka v vrtec in izostanka ne opravičijo.
V primerih iz prvega in drugega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
17. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, prenese vrtec vlogo za naslednje šolsko leto, zato staršem tega otroka na razpisu za vpis otrok v vrtec za naslednje šolsko leto ni potrebno ponovno oddati vloge.
18. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
VII. IZPIS OTROK
19. člen
Vrtec izda za otroka, ki je odsoten brez utemeljenega razloga več kot 2 meseca in zanj ni plačana oskrbnina, sklep o izpisu otroka iz vrtca.
20. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca, kadarkoli to želijo, vendar morajo podati pisno izjavo – izpisnico, 14 dni pred izpisom. Vrtec izda za izpisanega otroka sklep o izpisu otroka iz vrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Kočevje in Vrtca Kočevje.
23. člen
Komisija za sprejem otrok, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega pravilnika, in mandat članom še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata.
24. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 15/09).
Št. 007-4/2011-1501
Kočevje, dne 21. marca 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.