Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011

Kazalo

1070. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kočevje, stran 3240.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 4. redne seje dne 16. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kočevje
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa namen in način porabe denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
(1) Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na območju občine zlasti za:
– izvedbo čistilne akcije;
– zaščito in ohranitev naravnih sistemov, habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in genske pestrosti ter preprečiti nadaljnjo degradacijo tal,
– ohranitev ustreznega razmerja med travišči in grmišči z zadrževanjem sukcesivnih procesov,
– izobraževalne aktivnosti na področju varstva in vlaganj v naravne vire.
(2) V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.
3. člen
(1) Občina sredstva porablja kot namenske izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire iz 2. člena tega odloka, po postopkih javnega naročanja v skladu z veljavnimi predpisi in glede na progam aktivnosti opredeljen v proračunu občine.
(2) Kolikor se v tekočem letu sredstva namenijo za aktivnosti, katerih izvajalci so drugi upravičenci (lovska ali druga društva), se sredstva upravičencem dodelijo na podlagi občinskega javnega razpisa skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih. Merila in kriteriji se v tem primeru podrobneje opredelijo v letnem javnem razpisu.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-1/2010-1404
Kočevje, dne 21. marca 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.