Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

552. Pravilnik o ocenjevanju uspešnosti javnih uslužbencev v Ministrstvu za zunanje zadeve, stran 1430.

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z ministrico za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K
o ocenjevanju uspešnosti javnih uslužbencev v Ministrstvu za zunanje zadeve
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja ocenjevanje uspešnosti diplomatov v notranji in zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ta pravilnik se uporablja tudi za ocenjevanje uradnikov in strokovno-tehničnih javnih uslužbencev v Ministrstvu za zunanje zadeve, kadar je to izrecno določeno.
2. člen
(namen ocenjevanja)
(1) Ocenjevanje uspešnosti diplomatov se izvaja zaradi spodbujanja kariere, odločanja o njihovem napredovanju in odločanja o razporejanju na zahtevnejše delovno mesto v notranji službi ter na delovno mesto v zunanjo službo.
(2) Pri ocenjevanju uspešnosti dela diplomata se upošteva prispevek posameznega diplomata k delovanju ministrstva na podlagi medsebojne primerjave delovnih in strokovnih kvalitet diplomatov primerljivih nazivov in delovnih mest.
(3) Namen ocenjevanja uradnikov in strokovno-tehničnih javnih uslužbencev je določen v zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uredbi, ki ureja napredovanju uradnikov v nazive in uredbi, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede.
3. člen
(elementi ocene)
(1) Pri ocenjevanju uspešnosti diplomatov se uporabi kriterije, ki so določeni v prilogi 1 tega pravilnika. Priloga 1 vsebuje kriterije v skladu z elementi delovne uspešnosti, ki jih določa uredba, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, in druge kriterije, na podlagi katerih se ocenjuje diplomate.
(2) Za ocenjevanje ostalih javnih uslužbencev v Ministrstvu za zunanje zadeve se upoštevajo elementi iz uredbe, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede.
4. člen
(dodatni kriteriji)
(1) Poleg elementov iz prejšnjega člena se pri določitvi ocene diplomatov upoštevajo tudi obrazložene pisne pohvale, kritike, mnenja, priznanja za uspešnost in učinkovitost poslovanja in ugled ministrstva ter ocene o uspešnosti priprav obiskov in izvedbi drugih delovnih nalog, s strani nadrejenega, vodje direktorata oziroma sekretariata, v okviru katerega opravlja dela in naloge diplomat, ter državnega sekretarja ali ministra za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Pri določitvi ocene diplomata nadrejeni upošteva tudi pisne ali ustne pohvale oziroma kritike s strani strank v konzularnih postopkih na predstavništvih (v nadaljnjem besedilu: stranke) oziroma drugih oseb, s katerimi diplomat pri svojem delu redno prihaja v stik.
5. člen
(dodatni kriteriji ocenjevanja diplomatov na položajih)
Pri diplomatih, ki opravljajo delo na položajnih delovnih mestih, se poleg elementov in kriterijev iz 3. in 4. člena tega pravilnika ocenjuje tudi sposobnost upravljanja s človeškimi in materialnimi ter finančnimi viri, sposobnost spodbujanja in motiviranja sodelavcev, sposobnost optimalne razporeditve delovnih nalog in dajanja natančnih navodil za delo.
6. člen
(ocenjevalec)
(1) Oceno določi nadrejeni, ki mu javni uslužbenec v času ocenjevanja neposredno odgovarja za svoje delo.
(2) Diplomate in druge javne uslužbence v notranji službi ter vodje oddelkov v sektorjih in službah ocenjujejo vodje sektorjev in služb. Diplomate in druge javne uslužbence v zunanji službi ocenjujejo vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter uradov Republike Slovenije v tujini.
(3) Vodja predstavništva Republike Slovenije v tujini, v katerem opravlja delo več kot deset javnih uslužbencev, lahko pooblasti za določitev ocene namestnika vodje predstavništva, če je namestnik v celoti zadolžen za vodenje določenega delovnega področja predstavništva.
(4) Vodje sektorjev ocenjuje generalni direktor, ki vodi direktorat, v katerega delovno področje sodi sektor, vodje služb pa generalni sekretar. Vodje služb, ki so organizirane v okviru širšega kabineta ministra, ocenjuje minister.
(5) Generalne direktorje, generalnega sekretarja, vodjo kabineta ministra in vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter uradov Republike Slovenije v tujini oceni minister.
(6) Pri ocenjevanju vodij diplomatskih predstavništev, konzulatov in uradov Republike Slovenije v tujini lahko minister pridobi mnenje vodje matičnega sektorja o oceni letnega dela predstavništva, rezultatih dela, sodelovanju z matičnim sektorjem in načinu poročanja. Pisno mnenje vodje matičnega sektorja se upošteva pri določitvi ocene.
(7) Minister lahko pisno pooblasti državnega sekretarja za ocenjevanje javnih uslužbencev, ki jih v skladu s tem pravilnikom ocenjuje minister.
7. člen
(delna opisna ocena)
(1) Nadrejeni, ki preneha opravljati dela in naloge na vodstvenem delovnem mestu ali opravljati funkcijo, je dolžan pripraviti delno opisno oceno o delu njemu podrejenih javnih uslužbencev in jo ob primopredaji poslov izročiti nasledniku. Če naslednik še ni določen, se delne opisne ocene pošljejo službi ministrstva, pristojni za kadrovske zadeve.
(2) Nadrejeni je javnemu uslužbencu, ki se premešča v drugo notranjo organizacijsko enoto ministrstva ali v drug organ, dolžan izdati delno opisno oceno. Javni uslužbenec delno opisno oceno posreduje bodočemu nadrejenemu.
(3) Delno opisno oceno je ocenjevalec dolžan upoštevati pri rednem letnem ocenjevanju.
(4) Delna opisna ocena se pripravi na predpisanem obrazcu, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
8. člen
(določitev ocene)
Podlaga za določitev ocene diplomata so kriteriji, ki so določeni v prilogi 1 tega pravilnika. Ocenjevalec je pri določitvi ocene diplomata dolžan upoštevati elemente ocene in dodatne kriterije iz 4. in 5. člena tega pravilnika, če so za to izpolnjeni pogoji.
9. člen
(seznanitev z oceno in veljavnost)
(1) Seznanitev z oceno se opravi v obliki razgovora med javnim uslužbencem in nadrejenim, ki je v skladu s 6. členom tega pravilnika določil oceno. Seznanitev se opravi v roku, ki ga določa uredba, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede. Pri seznanitvi mora oseba, ki javnega uslužbenca seznani z oceno, javnega uslužbenca seznaniti z vsemi podatki, ki jih je upoštevala pri določitvi ocene.
(2) Za razgovor po tem pravilniku se šteje osebni razgovor nadrejenega z javnim uslužbencem. Za razgovor se šteje tudi razgovor po telefonu ali s pomočjo drugih telekomunikacijskih naprav, ki omogočajo razgovor ocenjevalca in javnega uslužbenca v živo, v primerih, ko se zaradi premestitev v zunanjo ali notranjo službo nahajata na različnih lokacijah.
(3) V času razgovora mora vodja diplomatskega predstavništva, konzulata ali urada Republike Slovenije v tujini imeti podpisan ocenjevalni list, ki ga podpiše ocenjevalec. Po seznanitvi z oceno mora podpisan ocenjevalni list poslati v službo ministrstva, pristojno za kadrovske zadeve, najkasneje v roku sedem dni od opravljene seznanitve. Če ocene ne pošlje v tem roku, se šteje, da ocenjevalnega lista ni podpisal.
(4) Opravljena seznanitev se vpiše v ocenjevalni list. V ocenjevalnem listu javni uslužbenec podpiše, da je seznanjen z oceno.
(5) Če javni uslužbenec ne želi opraviti razgovora ali podpisati ocenjevalnega lista, nadrejeni sestavi uradni zaznamek, v katerem navede razloge, zaradi katerih javni uslužbenec ni želel opraviti razgovora ali podpisati ocenjevalnega lista in datum seznanitve z oceno. V tem primeru se šteje, da je bila seznanitev veljavno opravljena.
10. člen
(zahteva za preizkus ocene)
(1) Javni uslužbenec lahko v skladu z določbami zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, zahteva preizkus ocene. Ocenjevalec lahko komisiji predloži svojo obrazložitev ocene.
(2) Komisijo sestavljajo trije javni uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za delovno mesto javnega uslužbenca, ki je zahteval preizkus ocene. Najmanj dva člana komisije sta javna uslužbenca, ki sta seznanjena z delom javnega uslužbenca, ki je zahteval preizkus ocene. Komisija izvede ustrezne dokaze, ki jih predlaga javni uslužbenec, s katerimi preveri utemeljenost dejstev, ki so navedena v zahtevi za preizkus ocene, če so dejstva odločilna za določitev ocene.
(3) V postopku preizkusa ocene lahko po pooblastilu javnega uslužbenca sodeluje predstavnik sindikata ali druga oseba, ki jo pooblasti javni uslužbenec.
(4) O postopku preizkusa ocene se vodi zapisnik, ki se narekuje v elektronski nosilec zvoka.
(5) Preizkus ocene na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih Republike Slovenije v tujini se lahko opravi s pomočjo avdio- oziroma video-konferenčnih naprav in drugih tehničnih sredstev, če prisotnost javnega uslužbenca ali članov komisije ni možna.
11. člen
(odločitev komisije)
Komisija za preizkus ocene odloča z večino glasov. Po končanem preizkusu ocene komisija s svojo odločitvijo seznani javnega uslužbenca in mu takoj vroči sklep o preizkusu ocene. V primeru preizkusa s pomočjo avdio- oziroma video-konferenčnih naprav in drugih tehničnih sredstev, se sklep takoj pošlje v vročitev javnemu uslužbencu.
12. člen
(vpliv na razporeditev)
(1) Minister oziroma posvetovalno telo, ki ministru predlaga razporeditev diplomata na delovno mesto v zunanjo službo, upošteva pri odločanju o razporeditvi oziroma pri oblikovanju predloga za razporeditev med drugim tudi ocene uspešnosti diplomata v zadnjih treh letih.
(2) Ocena uspešnosti diplomata v zadnjih treh letih se lahko upošteva tudi pri razporeditvi diplomata, ki se je prijavil na notranjo objavo prostega delovnega mesta oziroma na interni ali javni natečaj za prosto delovno mesto v notranji službi.
13. člen
(vpliv na napotitev na izobraževanje ali usposabljanje)
Če za napotitev na izobraževanje ali usposabljanje kandidira več diplomatov, se pri določitvi najustreznejšega kandidata upoštevajo tudi ocene uspešnosti diplomata v zadnjih treh letih.
14. člen
(razveljavitvena določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih za ocenjevanje uspešnosti diplomatov (Uradni list RS, št. 36/05, 118/06, 21/08 in 17/09).
15. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010/14
Ljubljana, dne 24. januarja 2011
EVA 2010-1811-0028
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve
Soglašam!
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo