Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

474. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2011, stran 1209.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji 17. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina           Proračun leta
    kontov/Konto/Podkonto              2011
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      7.435.447
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           6.910.204
70   DAVČNI PRIHODKI               5.371.707
    700 Davki na dohodek in dobiček       4.560.627
    703 Davki na premoženje            596.380
    704 Domači davki na blago in
    storitve                   214.700
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.538.497
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                 436.208
    711 Takse in pristojbine            3.000
    712 Globe in druge denarne kazni        2.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in        45.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.051.789
72   KAPITALSKI PRIHODKI              111.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                      0
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      111.000
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih
    virov                        0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              414.243
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           106.144
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna EU      308.099
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        12.663.797
40   TEKOČI ODHODKI               2.848.811
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim                  563.797
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost                86.027
    402 Izdatki za blago in storitve      1.964.245
    403 Plačila domačih obresti             0
    409 Rezerve                  234.742
41   TEKOČI TRANSFERI              2.740.355
    410 Subvencije                262.000
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               1.785.810
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam          142.805
    413 Drugi tekoči domači transferi       549.740
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            6.991.086
    420 Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev                  6.991.086
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            83.545
    431 Investicijski transferi pravnim
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki             62.835
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom            20.710
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –5.228.350
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                    0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)                  0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                 0
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                       0
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije                0
    443 Povečanje namenskega premoženja
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti                     0
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)                         0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             1.615.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.615.000
    500 Domače zadolževanje           1.615.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
    ali 0 ali +                 –3.613.350
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       1.615.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
    IX.)                    5.228.350
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. PRETEKLEGA LETA             3.613.350
    9009 Splošni sklad za drugo – ali 0
    ali +
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in spremembe), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljske dajatve, ki se porabijo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
3. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se porabijo za izgradnjo komunalne infrastrukture,
4. prihodki z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
5. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani.
Pravice porabe na proračunski postavki: 06003 Izvedba ZSPJS – odprava plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega podprograma znotraj glavnega programa odloča župan. Župan odloča tudi o prerazporeditvah med podprogrami (v okviru glavnega programa), vendar prerazporeditve (skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo presegati 5% obsega posameznega podprograma v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2011 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 65% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 35% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 dodatno oblikuje do višine 1,5% prejemkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
11. člen
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 20.000 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v višini 1.615.000 EUR za financiranje izgradnje novega vrtca.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavod OŠ in vrtec Škofljica se v letu 2011 ne sme zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-22/2010
Škofljica, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.