Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

71. Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil, stran 291.

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa način podelitve zaščitnega znaka, grafično podobo zaščitnih znakov »višja kakovost«, »ekološki«, »integrirani«, »zajamčena tradicionalna posebnost«, »geografska označba«, »označba porekla« in »naravna mineralna voda«, način označevanja kmetijskih pridelkov in živil z zaščitnimi znaki, uporabo zaščitnih znakov ter nadzor nad uporabo zaščitnih znakov.
2. člen
(višja kakovost)
Zaščitni znak »višja kakovost« se podeli vlagatelju, ki predhodno pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobi pravico do uporabe označbe višje kakovosti in od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje skladno s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in živil, prejme listino o skladnosti kmetijskega pridelka ali živila s potrjeno specifikacijo.
3. člen
(označba porekla)
Zaščitni znak »označba porekla« se podeli vlagatelju, ki predhodno pri ministrstvu pridobi pravico do uporabe označbe porekla in od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje skladno s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in živil, prejme listino o skladnosti kmetijskega pridelka ali živila s potrjeno specifikacijo.
4. člen
(geografska označba)
(1) Zaščitni znak »geografska označba« se podeli vlagatelju, ki predhodno pri ministrstvu pridobi pravico do uporabe geografske označbe in od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje skladno s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in živil, prejme listino o skladnosti kmetijskega pridelka ali živila s potrjeno specifikacijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za žgane pijače zaščitni znak »geografska označba« podeli vlagatelju, ki predhodno od organizacije za ugotavljanje skladnosti pridobi listino o skladnosti žgane pijače s predpisi, ki urejajo geografsko označbo za posamezno žgano pijačo.
5. člen
(zajamčena tradicionalna posebnost)
Zaščitni znak »zajamčena tradicionalna posebnost« se podeli vlagatelju, ki predhodno pri ministrstvu pridobi pravico do uporabe označbe zajamčena tradicionalna posebnost in od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje skladno s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in živil, prejme listino o skladnosti kmetijskega pridelka ali živila s potrjeno specifikacijo.
6. člen
(ekološki)
Zaščitni znak »ekološki« se podeli vlagatelju, ki od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje predhodno prejme listino o skladnosti pridelave oziroma predelave kmetijskega pridelka ali živila s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov in živil.
7. člen
(integrirani)
Zaščitni znak »integrirani« se podeli vlagatelju, ki od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje predhodno prejme listino o skladnosti pridelave oziroma predelave kmetijskega pridelka ali živila s predpisi, ki urejajo integrirano pridelavo kmetijskih pridelkov in živil.
8. člen
(naravna mineralna voda)
Zaščitni znak »naravna mineralna voda« se podeli vlagatelju, ki pri ministrstvu skladno s predpisom, ki ureja priznanje označbe naravna mineralna voda, predhodno pridobi pravico do uporabe označbe naravna mineralna voda.
9. člen
(zaščitni znak)
(1) Zaščitni znak sestavljata simbol in napis v skladu s prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Osnova zaščitnega znaka je sestavljena iz:
– simbola (dva kvadrata, iz katerih izhajata dve krivulji, ki simbol povezujeta v celoto) in
– napisa, ki je sestavljen iz ene, dveh ali treh besed, postavljenih v bralnem zaporedju ena pod drugo. Število besed je odvisno od vrste zaščitnega znaka. Besede so poravnane z desnim robom znaka.
(3) Vsi zaščitni znaki imajo enako obliko, razlikujejo se le po barvi in napisu.
10. člen
(večbarvne izvedbe)
Zaščitne znake se uporablja v naslednjih večbarvnih izvedbah: Pantone številka / 30% Pantone številka:
a) barva napisov – 100% črna; simbol v Pantone izvedbi
– višja kakovost – rdeča (Pantone 485 /30% Pantone 485),
– označba porekla – rjava (Pantone 463 /30% Pantone 463),
– geografska označba – rjava (Pantone 119 /30% Pantone 119),
– zajamčena tradicionalna posebnost – rumena (Pantone 123 / 30% Pantone 123),
– ekološki – zelena (Pantone 354 / 30% Pantone 354),
– integrirani – zelena (Pantone 376 /30% Pantone 376),
– naravna mineralna voda – modra (Pantone 285 /30% Pantone 285);
b) barva napisov – 100% črna; simbol v procesnih barvah (CMYK)
– višja kakovost – rdeča (c0 m100 y91 k0 / c0 m33 y30 k0),
– označba porekla – rjava (c60 m65 y100 k0 / c20 m22 y33 k0),
– geografska označba – rjava (c0 m11 y100 k51 / c0 m4 y33 k17),
– zajamčena tradicionalna posebnost – rumena (c0 m30 y94 k0 / c0 m10 y31 k0),
– ekološki – zelena (c91 m0 y83 k0 / c30 m0 y28 k0),
– integrirani – zelena (c56 m0 y100 k0 / c19 m0 y33 k0),
– naravna mineralna voda – modra (c91 m43 y0 k0 / c30 m14 y0 k0).
11. člen
(črno-bela rastrska izvedba)
Kjer barvna izvedba zaščitnega znaka ni mogoča, se lahko uporablja črno-bela rastrska izvedba (simbol – 100% črna/20% črna, napisa in vertikala – 100% črna):
a) barva napisov – 100% črna; simbol v enobarvni rastrski izvedbi
– višja kakovost – 100% črna/20% črna,
– označba porekla – 100% črna/20% črna,
– geografska označba – 100% črna/20% črna,
– zajamčena tradicionalna posebnost – 100% črna/20% črna,
– ekološki – 100% črna/20% črna,
– integrirani – 100% črna/20% črna,
– naravna mineralna voda – 100% črna/20% črna.
12. člen
(pozitivna ali negativna izvedba)
Kjer črno-bela (rastrska) izvedba zaščitnega znaka ni mogoča, se uporabi pozitivna ali negativna izvedba. Izvedba na svetli podlagi je vedno v črni barvi, na temni podlagi pa vedno v beli barvi.
13. člen
(kontrast z barvami ozadja)
(1) Če barva ozadja ne dovoljuje zadostnega kontrasta, se lahko zaščitni znak uporablja v črno-beli rastrski izvedbi.
(2) Če je barva ozadja temna, se lahko:
– uporabi negativna izvedba simbola;
– simbol uporabi v barvni varianti, napisi pa v svetlejši barvi simbola.
14. člen
(tipografija)
(1) Za napise je uporabljena tipografija DaxCondensed – Medium. Napisi so vedno poravnani po desnem robu znaka.
(2) Velikost napisov je vedno sorazmerna z velikostjo simbola. Pomanjšave ali povečave napisov neodvisno od simbola niso dovoljene.
15. člen
(velikosti)
(1) Dovoljene so samo povečave in pomanjšave zaščitnega znaka kot celote.
(2) Najmanjša dovoljena pomanjšava zaščitnega znaka za tiskane medije je 20 mm višine.
(3) Na audio-vizualnih medijih mora biti zaščitni znak jasno viden in berljiv.
16. člen
(postavitev zaščitnega znaka na embalažo in etikete)
(1) Zaščitni znak mora biti postavljen tako, da je viden in razpoznaven za potrošnika. Najbolj vidna in razpoznavna je aplikacija večbarvne izvedbe zaščitnega znaka (v Pantone izvedbi ali procesnih barvah).
(2) Uporaba enobarvne rastrske, pozitivno-negativne izvedbe zaščitnega znaka je priporočljiva samo, če tehnični problemi onemogočajo uporabo večbarvne izvedbe.
17. člen
(posebna raba)
Pri oglaševanju v tiskanih in audio-vizualnih medijih se zaščitni znak uporablja v večbarvni izvedbi iz 10. člena tega pravilnika. Če to ni mogoče, je dovoljena uporaba zaščitnega znaka v črno beli izvedbi.
18. člen
(podeljevanje)
(1) Pridelovalci, predelovalci ter proizvajalci kmetijskih pridelkov in živil ali njihova združenja v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, na ministrstvo vložijo vlogo za podelitev zaščitnega znaka.
(2) Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež, identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva oziroma davčno številko);
– navedbo kmetijskega pridelka ali živila, za katerega vlagatelj zahteva za zaščitni znak;
– kopijo listine o skladnosti, iz katere izhaja, da se kmetijski pridelek ali živilo prideluje oziroma predeluje v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko ali integrirano pridelavo ali predelavo ali predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in živil ali predpisi, ki urejajo priznanje označbe naravna mineralna voda.
(3) Vlagatelja, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev zaščitnega znaka in mu minister v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, z odločbo podeli zaščitni znak, se vpiše v evidenco podeljenih zaščitnih znakov.
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
20. člen
(prehodne določbe)
(1) Šteje se, da so pravne in fizične osebe, ki so skladno s Pravilnikom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04, 87/04, 121/06 in 45/08 – ZKme-1) za kmetijske pridelke ali živila pridobile pravico do uporabe zaščitnega znaka geografsko poreklo ali tradicionalni ugled ter zaščitnega znaka geografsko poreklo za žgane pijače, z dnem uveljavitve tega pravilnika pridobile pravico do uporabe zaščitnega znaka »označba porekla« ali »zajamčena tradicionalna posebnost« za kmetijske pridelke ali živila oziroma »geografska označba« za žgane pijače. Po uradni dolžnosti se jim podeli zaščitni znak »označba porekla« ali »zajamčena tradicionalna posebnost« za kmetijske pridelke ali živila ali »geografska označba« za žgane pijače.
(2) Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo najpozneje v enem letu po prejemu odločbe o podelitvi zaščitnega znaka »označba porekla«, »zajamčena tradicionalna posebnost« ali »geografska označba« v skladu z njo označiti kmetijske pridelke in živila.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko kmetijski pridelki in živila, proizvedeni in označeni pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04, 87/04, 121/06 in 45/08 – ZKme-1), v prometu do porabe zalog etiket, vendar ne več kot 24 mesecev od prejema nove odločbe ministra iz prvega odstavka tega člena.
(4) Šteje se, da so pravne in fizične osebe, ki so skladno s Pravilnikom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04, 87/04, 121/06 in 45/08 – ZKme-1) za kmetijske pridelke ali živila pridobile pravico do uporabe zaščitnega znaka geografska označba, višja kakovost, ekološki, integrirani in naravna mineralna voda, z dnem uveljavitve tega pravilnika pridobile pravico do uporabe zaščitnega znaka po tem pravilniku. Po uradni dolžnosti se jim podeli nov zaščitni znak za njihove kmetijske pridelke in živila.
(5) Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo najpozneje v enem letu po prejemu zaščitnega znaka v skladu z njim označiti kmetijske pridelke in živila.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko kmetijski pridelki in živila, proizvedeni in označeni pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04, 87/04, 121/06 in 45/08 – ZKme-1), v prometu do porabe zalog etiket, vendar ne več kot 24 mesecev od prejema zaščitnega znaka iz 4. točke tega člena.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04, 87/04, 121/06 in 45/08 – ZKme-1).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-260/2009/1
Ljubljana, dne 10. januarja 2011
EVA 2009-2311-0058
mag. Dejan Židan l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano