Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4728. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja GRV 20-4 Gorenja vas - Poljane, stran 13544.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Poljane
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja GRV 20-4 Gorenja vas
1. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)
Ocena stanja:
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) predstavlja stik urbanega in ruralnega okolja, pri čemer prevladujejo travniške površine, ki obdajajo posamezne, programsko različne grajene strukture: Osnovno šolo Ivana Tavčarja Gorenja vas z vrtcem Zala, Zdravstveni dom in naselje stanovanjskih blokov na Blatih.
Razlogi za pripravo:
– potreba po novih objektih (športna dvorana, dom ostarelih, vrtec)
– pomanjkanje parkirnih prostorov
– ureditev dostopov do šole, vrtca in zdravstvenega doma s pripadajočimi prometnimi povezavami.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) z upoštevanjem Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) in vse zakonodaje in predpisov s področja urejanja prostora.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN se nahaja na južnem delu Trate v naselju Gorenja vas in obsega okolico Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas z zunanjimi športnimi površinami, travnato pobočje na vzhodni strani šole, zdravstveni dom in sosesko na Blatih s parkirišči ter travnik med sosesko na Blatih in zdravstvenim domom. Območje je na zahodni strani omejeno z dovozno cesto do šole oziroma vrtca, ki se nadaljuje kot kolovoz do naselja Dobravšce; na južni strani sega do parcel 606, 605/1 in 605/3, k.o. Gorenja vas, oriše naselje na Blatih s parkirišči; na severozahodu pa sega do kompleksa tovarne Jelovica, mimo zdravstvenega doma do roba naselja Trata.
Površina območja OPPN znaša približno 64.200 m2.
Območje OPPN zavzema naslednje parcele št.:
525/3, 525/4, 527/1, 528/1, 528/5, 528/8, 528/10, 528/11, 528/13, 128/14, 528/16, 528/18, 528/19, 528/20, 605/2, 605/4, 608, 611/1, 611/3, 611/4, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 611/10, 611/11, 611/12, 611/13, 611/14, 612/2, 614/1, 656/1, 656/3, 656/4, 656/5, 656/6, 656/7, 656/8, 658/10, 658/11, 1418, 525/1-del, 522/2-del, 528/12-del, 531/10-del, 536/1-del, 536/5-del, 666-del, 1401/1-del, vse v katastrski občini Gorenja vas.
3. člen
(načrtovana ureditev)
Načrtovana je celotna prostorska ureditev območja, in sicer:
– predvidena je ureditev celotnega območja OPPN z umestitvami novih objektov na nove lokacije,
– v območju OPPN se predvideva umestitev novih ali razvoj obstoječih centralnih dejavnosti,
– predvidena je celotna ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin,
– na območju OPPN je predvidena celotna ureditev prometne infrastrukture in parkirnih površin,
– posodobitev in nadgradnja obstoječe komunalne in energetske infrastrukture.
4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve v OPPN GRV 20-4 se izdelajo na osnovi:
– veljavnega prostorskega akta; Občinski prostorski načrt Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10),
– idejne rešitve za umestitev nove športne dvorane ob osnovni šoli (Ravnikar - Potokar, junij 2010),
– idejne zasnove doma starejših občanov ob obstoječem zdravstvenem domu (Ravnikar - Potokar, 2009),
– študije prometne ureditve območja OPPN (Lunar, 2010),
– študije daljinskega ogrevanja (Zarja Kovis, 2010),
– drugih strokovnih podlag na osnovi pridobljenih smernic k osnutku OPPN.
5. člen
(rok za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz so naslednji:
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Faza           |Nosilec     |Rok        |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Sklep o začetku priprave |občina, župan  |         |
|akta           |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Priprava osnutka akta   |načrtovalec   |30 dni      |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Poziv nosilcem urejanja  |občina      |30 dni      |
|prostora za pridobitev  |         |         |
|smernic          |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Pridobitev obvestila MOP |občina      |30 dni      |
|za varstvo okolja o    |         |         |
|izvedbi celovite presoje |         |         |
|vplivov na okolje     |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Analiza smernic, izdelava |načrtovalec   |30 dni      |
|morebitnih dodatnih    |občina      |         |
|strokovnih podlag in   |         |         |
|dopolnjenega osnutka akta |         |         |
|obravnavo na občinskem  |         |         |
|svetu in za javno     |         |         |
|razgrnitev*        |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Obravnava in sprejem   |občinski svet  |         |
|dopolnjenega osnutka   |         |         |
|odloka na občinskem    |         |         |
|svetu**          |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Javno naznanilo o javni  |občina      |7 dni pred    |
|razgrnitvi in javni    |         |pričetkom     |
|obravnavi dopolnjenega  |         |razgrnitve    |
|osnutka akta; objava v  |         |         |
|svetovnem spletu in na  |         |         |
|krajevno običajen način  |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Javna razgrnitev in    |občina,     |30 dni      |
|obravnava dopolnjenega  |načrtovalec   |         |
|predloga akta z      |         |         |
|evidentiranjem vseh    |         |         |
|pripomb          |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Priprava stališča do   |načrtovalec,   |7 dni po zaključku|
|pripomb in predlogov iz  |občina, župan  |in javne     |
|javne razgrnitve in javne |         |razgrnitve    |
|obravnave         |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Objava stališč do pripomb |občina      |30 dni      |
|na seznanitev lastnikov  |         |         |
|parcel na območju akta  |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega |načrtovalec   |15 dni po     |
|predloga na podlagi    |         |potrditvi stališč |
|stališč do pripomb ter  |         |         |
|predlogov javnosti    |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev |občina,     |30 dni      |
|urejanja prostora k    |načrtovalec   |         |
|predlogu akta (in k    |         |         |
|okoljskemu poročilu, če  |         |         |
|se to izdeluje)      |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Priprava usklajenega   |načrtovalec   |30 dni      |
|predloga akta***     |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Obravnava in sprejem   |občinski svet  |         |
|predloga odloka na    |         |         |
|občinskem svetu**     |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Objava odloka v Uradnem  |občina      |10 dni      |
|listu RS         |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
* v primeru potrebe izdelave CPVO (celovita presoja vplivov na okolje) občina zagotovi okoljsko poročilo, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni, potrjeno okoljsko poročilo se skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN javno razgrne
** roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS
*** v primeru izdelave CPVO Občina Gorenja vas - Poljane s strani Ministrstva za okolje in prostor pred obravnavo na občinskem svetu pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN oziroma o skladnosti OP.
6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za njegovo izdelavo zagotovi Občina Gorenja vas - Poljane.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
6. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat - izvajalec gospodarskih javnih služb, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas;
7. Javni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 6, 1000 Ljubljana;
8. Zavod RS za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
1. Krajevna skupnost Gorenja vas,
2. Telekom Slovenije,
3. Elektro Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Št. 3505-001/2010-001
Gorenja vas, dne 27. oktobra 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.