Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1996 z dne 2. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1996 z dne 2. 8. 1996

Kazalo

2668. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo, stran 3747.

Na podlagi drugega odstavka 90. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdajam
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo
1. člen
Službena izkaznica pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) se izdaja delavcem Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: urad), ki jih v skladu s prvim odstavkom 109. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) imenuje vlada na predlog predstojnika urada.
2. člen
Službena izkaznica je sestavljena iz usnjenega ovitka in identifikacijske kartice.
3. člen
Usnjen ovitek je temno modre barve v velikosti 105 x 70 mm.
Na prvi strani platnic je na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom “Republika Slovenija” je napisano besedilo: “MINISTRSTVO ZA FINANCE”, pod tem besedilom pa je napisano: “URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO”. V spodnjem delu prve strani platnic je besedilo: “SLUŽBENA IZKAZNICA”. Besedila so napisana v okerrumeni barvi.
Ostale strani platnic nimajo nobenih znakov.
4. člen
Identifikacijska kartica, ki je vezana v ovitek iz 3. člena tega pravilnika, je v velikosti 85 x 55 mm. Po vpisu podatkov o imetniku se identifikacijsko kartico zaščiti s plastičnim ovitkom.
Identifikacijska kartica vsebuje:
1.na sprednji strani je
– v levem zgornjem kotu ime organa, ki je izkaznico izdal in pod njim prostor za registrsko številko izkaznice,
– v desnem zgornjem kotu prostor za fotografijo imetnika v velikosti 25 x 30 mm,
– pod fotografijo prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za podpis imetnika službene izkaznice,
– pod prostorom za podpis imetnika službene izkaznice prostor za datum izdaje službene izkaznice ter pod tem na desni strani prostor za podpis predstojnika urada, na sredini prostor za pečat urada,
– spodaj na sredini izpisano besedilo: “Službena izkaznica ni prenosljiva”.
2. na hrbtni strani identifikacijske kartice je napisano besedilo: “Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da izvaja neposredni nadzor pri opravljanju vseh procesov, ki so neposredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na srečo ter ima pravico opravljati vsa dejanja, ki omogočajo ugotovitev dejanskega stanja pri prirejanju iger na srečo.”
Osnovna barva identifikacijske kartice je svetlosiva, barva tiska oziroma napisa pa črna.
5. člen
Službena izkaznica je veljavna le, če vsebuje vse dele, naštete v 3. in 4. členu tega pravilnika.
6. člen
Službene izkaznice izdaja urad, ki tudi vodi evidenco o izdanih in odvzetih službenih izkaznicah.
7. člen
Imetniki službenih izkaznic se pri opravljanju svojega dela izkažejo s službeno izkaznico.
Službena izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo.
8. člen
Evidenca o izdanih in odvzetih službenih izkaznicah vsebuje priimek in ime osebe, ki ji je izdana službena izkaznica, številko in datum seje Vlade Republike Slovenije o imenovanju pooblaščene osebe, registrsko številko službene izkaznice, datum izdaje in datum odvzema ter razlog za prenehanje veljavnosti oziroma odvzema službene izkaznice.
9. člen
Če pooblaščena oseba službeno izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje, je dolžna o tem takoj pisno obvestiti predstojnika urada zaradi takojšnjega izbrisa iz evidence. Izkaznico mora preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Veljavnost službene izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika službene izkaznice,
2. razrešitve pooblaščene osebe za nadzor.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik službeno izkaznico vrniti uradu.
11. člen
Službena izkaznica se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi ali kako drugače ostane brez nje in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije,
2. če je poškodovana,
3. če imetnik spremeni osebno ime.
12. člen
Odvzete oziroma vrnjene službene izkaznice se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje imenuje predstojnik urada. O uničenju se sestavi zapisnik.
13. člen
Obrazci službene izkaznice so objavljeni kot priloga tega pravilnika in so njegov sestavni del.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-233/96
Ljubljana, dne 11. julija 1996.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.