Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4195. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica, stran 11244.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 - UPB1) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 22. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica
I. USTANOVITELJ
1. člen
Občina Sevnica s tem odlokom ureja ustanoviteljska vprašanja in zadeve za javni zavod Lekarna Sevnica (v nadaljevanju: zavod), ki izvaja javno službo na področju lekarniške dejavnosti za območje Občine Sevnica. Lekarna Sevnica je pravni naslednik »Okrajne lekarne v Sevnici«, ustanovljene 18. novembra 1949, ki se je leta 1973 preoblikovala v OZD Lekarna Sevnica, leta 1977 v Lekarno Sevnica p.o. in junija leta 2002 v Lekarno Sevnica ter je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime javnega zavoda je: Lekarna Sevnica.
Sedež zavoda je: Sevnica, Trg svobode 14.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Dejavnost zavoda je v skladu z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
- 47.730     Trgovina na drobno v specializiranih
         prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
- 47.740     Trgovina na drobno v specializiranih
         prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi
         pripomočki
- 47.750     Trgovina na drobno v specializiranih
         prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi
         izdelki
- 47.910     Trgovina na drobno po pošti ali po
         internetu
- 21.200     Proizvodnja farmacevtskih preparatov
- 38.110     Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
- 85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 86.901     Alternativne oblike zdravljenja
Dejavnost zavoda izvaja strokovno zdravstveni - lekarniški sektor v notranje organizacijskih enotah: Lekarni Sevnica, Lekarni Senovo, Lekarni Krmelj in Lekarniški podružnici Planina pri Sevnici. Organizacijske enote opravljajo dejavnost v obsegu, za katere je posamezna enota verificirana. Dejavnost skupnih služb opravlja upravni sektor za vse organizacijske enote zavoda.
Lekarna ima lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev priročno zalogo zdravil v ambulantah zdravstvenega doma in ambulantah koncesionarjev, ki opravljajo javno zdravstveno službo.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
1. Svet zavoda
5. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda ima pet članov. Sestavljajo ga:
- 1 predstavnik ustanovitelja,
- 1 predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- 3 predstavnike delavcev, ki jih izvolijo delavci s tajnim glasovanjem.
6. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
- sprejema statut,
- sprejema program dela in razvoja zavoda in spremlja njihovo izvrševanje,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
- nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- odloča o ustanovitvi in ukinitvi lekarniške podružnice,
- predlaga ustanovitelju poslovni čas lekarne in podružnice,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in ocenjuje delo direktorja,
- daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- daje soglasje k načrtu nabav opreme,
- daje soglasje h kadrovskemu načrtu,
- opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.
7. člen
Člani sveta se imenujejo za štiri leta. Po preteku dobe so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Sejo sveta zavoda vodi predsednik, katerega izvolijo člani sveta na prvi seji praviloma izmed predstavnikov delavcev zavoda. Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo na zahtevo direktorja ali ustanovitelja.
8. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.
2. Direktor zavoda
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod, upravlja, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor:
- vodi upravno službo zavoda,
- vodi strokovno delo in odgovarja za strokovno delo, organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
- pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda,
- pripravlja predloge za odločanje sveta in strokovnega sveta,
- pripravlja poročila in poroča ustanovitelju in organom zavoda,
- izvršuje sklepe sveta zavoda, program dela in razvoja zavoda,
- sprejema kadrovski načrt, odloča o potrebi po delavcih, izbiri delavcev in razporejanja delavcev,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
- sprejema splošne akte, če ni s tem odlokom ali statutom drugače določeno,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
Direktor je samostojen pri upravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb o investicijah v okviru sprejetega programa dela in finančnega načrta.
Za sklepanje pravnih poslov, ki se nanašajo na investicije ali obremenitev nepremičnin, ki so last ustanovitelja in v upravljanju zavoda, je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
10. člen
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri, strokovni izpit iz farmacije in najmanj pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju mandata premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
11. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
- če sam zahteva razrešitev,
- če nastane kateri od razlogov, ko direktorju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
- če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Za razrešitev direktorja se smiselno uporabi postopek za njegovo imenovanje. Podrobneje se razrešitev direktorja uredi v statutu zavoda.
12. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja največ za eno leto.
3. Strokovni svet zavoda
13. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga sestavljajo trije člani. Člane strokovnega sveta imenuje direktor izmed magistrov farmacije. Naloge in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine vrednosti vloženih sredstev.
15. člen
Zavod ima pravico razpolaganja s sredstvi, ki jih je pridobil za začetek dela od ustanovitelja in pravico razpolaganja s sredstvi za delo zavoda.
Zavod je dolžan poslovati po načelih dobrega gospodarja in je odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod sme sklepati pravne posle v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin samo s soglasjem ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
16. člen
Zavod upravlja s premoženjem, ki je last ustanovitelja.
Medsebojne pravice in obveznosti o upravljanju premoženja ustanovitelja s katerim upravlja zavod, se uredijo s pogodbo o upravljanju med ustanoviteljem in zavodom.
17. člen
Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja mora zavod pridobiti njegovo soglasje.
18. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in pogojev za izvajanje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.
20. člen
Zavod je dolžan primanjkljaj, izkazan v zaključnem računu zavoda, poravnati iz presežkov preteklih let. K analizi stanja in vzrokov, ki jo pripravi direktor, mora dati soglasje svet zavoda.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
21. člen
Zavod si mora od ustanovitelja pridobiti soglasje k:
- statutu in njegovim spremembam,
- spremembi ali razširitvi dejavnosti,
- imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
- ustanovitvi in ukinitvi lekarniške podružnice, lekarne in priročne zaloge zdravil,
- investicijam ali obremenitvi nepremičnin, ki so v lasti ustanovitelja in upravljanju zavoda,
- pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Ustanovitelj na predlog sveta zavoda določa poslovni čas lekarn in podružnice.
22. člen
Zavod mora dati ustanovitelju letno poročilo o delu in poslovanju zavoda, sproti pa mora obveščati o motnjah pri poslovanju.
Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju tudi druge podatke, poročila, oziroma drugo dokumentacijo, ki jo ustanovitelj potrebuje za izvajanje svojih nalog v skladu z veljavnimi predpisi.
23. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravlja pristojni državni organ.
Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte s tem odlokom v 90 dneh po njegovi uveljavitvi.
25. člen
Svet zavoda, direktor zavoda in strokovni svet zavoda opravljajo svoje naloge do poteka mandata, za katerega so bili imenovani.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Statutarni sklep o preoblikovanju delovne organizacije Lekarna Sevnica v javni zavod Lekarna Sevnica p.o. z dne 29. 3. 1991 s spremembami.
Do sprejema statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2010
Sevnica, dne 22. septembra 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.