Uradni list Republike Slovenije

O založbi

Založba Uradni list Republike Slovenije je začela delovati v okviru Podjetja Uradni list LRS, ki je bilo ustanovljeno z odločbo Vlade LRS 
5. decembra 1946. Založniška dejavnost v podjetju se je začela razvijati s knjižnimi izdajami zakonov: že leta 1946 je izšla knjiga z naslovom Zakon o zakonski zvezi, druga knjižna izdaja pa je bil Zakon o Ustavodajni skupščini LRS in volitvah ljudskih poslancev s komentarjem. Že leto dni pozneje je začela izhajati legendarna Zbirka predpisov, v kateri kmalu po objavi v uradnem glasilu izidejo pomembni zakonski in podzakonski predpisi z uvodnimi pojasnili ali komentarji.

Na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja so se tem publikacijam pridružili učbeniki za študente pravne in ekonomske fakultete. V petdesetih in šestdesetih letih so pri nas ugledni slovenski univerzitetni profesorji, dr. Aleksander Bajt, dr. Stojan Cigoj, dr. Alojzij Finžgar, dr. Jože Juhart, dr. Viktor Korošec, dr. Bogomir Sajovic, dr. Makso Šnuderl, dr. Sergej Vilfan, in mnogi drugi avtorji objavili številne učbenike in druga znanstvena dela. Uradni list Republike Slovenije je bil desetletja tudi založnik revije za pravno teorijo in prakso Pravnik, ki je prvič izšla leta 1862.

Danes se v okviru Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije založniška dejavnost razvija naprej in sledi potrebam uporabnikov strokovne literature. Sodelujemo s številnimi uglednimi avtorji, ki so naši dolgoletni sodelavci, hkrati pa želimo kot založba ponuditi možnost uveljavitve tudi mlajšim strokovnjakom. Naši sodelavci so tako teoretiki kot praktiki, kar nam omogoča, da je naša knjižna ponudba zelo pestra.

Program založbe med drugim obsega poglobljene strokovne monografije z aktualno pravno problematiko, praktične priročnike o različnih pravnih vprašanjih in knjige v Zbirki predpisov. Nekatera zakonska besedila vključujejo ob stvarnem kazalu tudi izčrpna in poglobljena uvodna pojasnila ali komentar (Stvarnopravni zakonik, Zakon o upravnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja). Kot posebno področje program dopolnjujejo knjige, ki obravnavajo tematiko Evropske unije.

Velik poudarek dajemo v založbi tudi izdajanju učbenikov. Ti so namenjeni študentom različnih fakultet: pravne in ekonomske fakultete, fakultete za družbene vede, fakultete za pomorstvo in promet, fakultete za strojništvo (Kazensko pravo, Uvod v pravoznanstvo, Uvod v civilno pravo, Dedno pravo, Evropsko ustavno pravo, Evropska unija od A do Ž, Temelji civilnega in gospodarskega prava – teorija in praksa, Pomorsko pravo, Mednarodno letalsko pravo), pa tudi vsem drugim, ki bi se radi podrobneje seznanili s posameznim izbranim področjem.

In še najbolj odmevne knjige, ki smo jih pri Uradnem listu Republike Slovenije izdali v zadnjem času:  Prestižna jubilejna izdaja Ustave Republike Slovenije, Gradbeno in uporabno dovoljenje, Upravno-procesne dileme o rabi ZUP, 2. del, Mednarodno kazensko pravo, Pravo družb in poslovno pravo, Nujni dediči itd.
  
  Založba Uradni list RS

 

Nazaj

Prijava