Uradni list Republike Slovenije

 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

  Pred dnevi se je na moji pisalni mizi znašla zlato-modra knjiga z naslovom Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem (Uradni list Republike Slovenije, urednik Sašo Matas, Ljubljana 2016, 560 strani).

  Odločitev o pravšnjem trenutku izdaje komentarja zakona predstavlja iskanje kompromisa med tržnim povpraševanjem in resnično strokovno zmožnostjo komentiranja (praviloma) pravkar uveljavljenih zakonov. Tak izziv je z avtorji Mileno Basta Trtnik, Vido Kostanjevec, Sašom Matasom, mag. Majo Potočnik in mag. Urško Skok Klima, ki imajo obsežno praktično znanje s področja javnega naročanja, sprejel tudi Uradni list RS.

  Komentar sta recenzirala dr. Rajko Pirnat in dr. Špelca Mežnar, ki je zapisala, da "so poglobljeno poznavanje prava javnih naročil vseh petih avtorjev, ugled, ki ga uživajo v strokovni javnosti, pretekle izkušnje in številni že objavljeni člannki, prispevki in monografije poroštvo, da gre za visoko kvaliteten komentar, ki ga neizogibno potrebuje veliko pravnih in drugih strokovnjakov, ki se vsak dan srečujemo z javnimi naročili."

  Avtorji so si komentiranje zakona razdelili po posameznih pravnih institutih. Praktično prednost komenatraja zagotovo predstavlja dostopen in strokovni (ne le pravni) javnosti oziroma uporabnikom dostopen jezik pisanja. Tako bo komentar lahko služil, kot je zapisal recentent dr. Pirnat, precej širokemu krogu uporabnikov. Več ...

 • Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

  V prvi polovici letošnjega leta je pri Založbi Uradni list RS izšel priročnik avtorice mag. Nine Scortegagna Kavčnik Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (144 strani).

  Priročnik je prikaz pravilnega odpuščanja delavca, kadar gre za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, tj. odpoved zaradi prenehanja potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.

  Ker je za delodajalce nemalokrat, to kako zagotoviti zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, čeprav zanjo obstajajo zelo utemeljeni razlogi, precej zahtevna naloga, je zanje priočnik doborodošel pripomoček.

  Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je namreč lahko posledica napačnega ravnanja ne le njena razveljavitev, reintegracija delavca v delovno razmerje in poplačilo neizplačanih plač z zamudnimi obrestmi ter poplačilo prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, temveč tudi odškodnina za nezakonito odpoved delovnega razmerja. Več >>

 • Regulativne tehnike

  Usmerjanje družbe z dejavnostjo državnih organov je osnovna vsebina politike v ožjem pomenu besede. Načini in sredstva tega usmerjanja so z izvirnim ter inovativnim pristopom predstavljeni v knjigi Regulativne tehnike dr. Mikra Pečariča, profesorja na Fakulteti za upravo ljubljanske univerze (Uradni list RS, Ljubljana 2015, 295 strani).

  Sodoben pogled na funkcije državne uprave nas spremlja pri branju prav vseh poglavij monografije o regulativnih tehnikah. Pri pojasnjevanju naslovnega pojma svoje študije je avtor posegel najprej na področje vrednot kot izhodiščnih motivatorjev za delovanje državnih uradnikov in političnih funkcionarjev.

  V knjigi nato sledi poglavje, ki razčlenjuje vzroke za oblastne posege moderne države. Vsebina tega poglavja se nadaljuje s prikazom posameznih regulativnih instrumentov, ki so razdeljeni na ekonomske in družbene prijeme.

  K dodatnim razmislekom navaja še vsebina, ki je zajeta v poglavjih o alternativah za napake regulacije, o regulativnih strategijah ter o regulativnih inovacijah.

  Knjiga zaključuje z razpravljanjem o redukcionizmu in holizmu ter s sklepnim razmišljanjem. Več>>

 • Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu

  V začetku marca je pri založbi Uradni list Republike Slovenije izšla knjiga mag. Nine Scortegagna Kavčnik – Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu (Ljubljana 2016, 143 strani).
  Knjiga bo glede na manko publikacij s področja delovnih razmerij zagotovo osvežitev na polici vsakega delodajalca, kot tudi vseh tistih, ki se poklicno ukvarjamo s tem področjem. Več >>

 • Praktikum za Uvod v civilno pravo

  Leto dni po uvedbi bolonjskega študija je izšel učbenik Uvod v civilno pravo (Založba Uradni list RS, Ljubljana 2011), po štirih letih bolonjskih pedagoških izkušenj pa so dr. Barbara Novak, dr. Damjan Možina, dr. Viktorija Žnidaršič Skubic in dr. Gregor Dugar sestavili še zbirko praktičnih primerov in vprašanj.

  Praktikum za Uvod v civilno pravo (Založba Uradni list RS, Ljubljana 2015, 104 strani) tako dopolnjuje in utrjuje teoretično znanje splošnega dela civilnega prava. Namen praktikuma je študente usposabljati za prepoznavanje temeljnih pojmov in institutov civilnega prava v konkretnih primerih, saj bodo tako laže razumeli, kako so ti pomi in instituti vpeti v sistem civilnega prava. Več ...

 • Učinkovito sodno varstvo v pravu EU

  Pred kratkim je izšla knjiga dr. Alenke Berger Škrk, Učinkovito sodno varstvo v pravu EU (založba Uradni list RS, Ljubljana 2015, 352 strani).

  Avtorica se je do zdaj že dodobra uveljavila kot pronicljiva poznavalka prava EU in z najnovejšim delom ta svoj status le še utrjuje.

  Knjiga je vzoren monografski izdelek, ki pomembno dopolnjuje še precej podhranjeno slovensko pravno pisanje na področju prava EU, zato jo priporočam vsem, ki se pri delu, v teoriji ali praksi, začetnikom ali bolj izkušenim bralcem, srečujejo s pravom EU. Knjiga jih namreč ne bo pustila hladnih – in prav je tako. Več ...

 • Upravno-procesne dileme 3 - v posebnih upravnih postopkih

  Pri založbi Uradni list RS je nedavno izšla tretja monografija iz niza o upravno-procesnih dilemah, tokrat s področja izbranih posebnih upravnih postopkov – socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora (avtorji: dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic in dr. Tina Sever, Ljubljana 2015, 448 strani).

  Monografije iz tega niza pomenijo nadgradnjo dela, opravljenega v okviru projekta Upravna svetovalnica, pri katerem sodelujeta Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Ministrstvo za javno upravo. Razvoju Upravne svetovalnice so nekako logično sledile tudi monografije – prva je bila strokovna, naslednji dve pa znanstveni. Prva in druga ( v letih 2010 in 2012) sta se opirali na strukturo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), tretja pa se usmerja k posebnim upravnim postopkom.

  Zahtevnost obravnavanih dilem je višja kot v prejšnji monografiji, pravnemu vidiku je dodan širši upravni kontekst. Trdno jedro vseh treh monografij so po eni strani rešitve upravno-procesnih dilem iz prakse, po drugi strani pa avtorji, ki že vrsto let sistematično spremljajo, ocenjujejo in razvijajo to pravno področje. Več...

 • Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU

  Knjiga Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU – Poti in stranpoti črpanja sredstev Kohezijskega skalda EU za področje okolja (Založba Uradni list RS, Ljubljana 2015, 168 strani) avtorja mag. Matjaža Kluna je pozitivna pridobitev na področju črpanja kohezijskih sredstev. Avtor sistematično in pregledno ter hkrati izčrpno obravnava področje koriščenja sredstev Kohezijskega sklada EU.

  Knjiga je razdeljena na več ločenih, a vsebinsko povezanih pogavij. V prvem delu predstavi teoretična izhodišča, ki so koristna za poznavanje črpanja sredstev Koheziskega sklada EU, v drugem delu na praktičen način predstavi postopek delovanja omenjenega sklada ter predlaga tudi rešitve za učinkovitejše črpanje sredstev.

  Vsako poglavje je razdeljeno na podpoglavja, opomb, ki dodatno pojasnjujejo snov, je kar 316, obsežen seznam literature pa je v zadnjem, 9. poglavju. Več...

   

1 2 3 4 5 6 7 8


Nazaj

Pravkar izšlo

Odpoved pogodbe o zaposlitviOdpoved pogodbe o zaposlitvi

Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Leto izdaje: 2017

Cena: 98,00 €

Priporočamo (4)

 1. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

  Leto izdaje: 2016

  Avtor(ji): Milena Basta Trtnik, Vida Kostanjevec, Sašo Matas, mag. Maja Potočnik, mag. Urška Skok Klima

  Področja: Javne finance, Zbirka Predpisov

  Cena: 145,00 €

 2. Regulativne tehnike

  Regulativne tehnike

  Leto izdaje: 2016

  Avtor(ji): Mirko Pečarič

  Področja: Upravno pravo, Drugo

  Cena: 45,00 €

 3. Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu

  Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu

  Leto izdaje: 2016

  Avtor(ji): mag. Nina Scortegagna Kavčnik

  Področja: Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo

  Cena: 34,50 €

 4. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

  Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

  Leto izdaje: 2015

  Področja: Javne finance, Zbirka Predpisov

  Cena: 36,50 €

Prijava