Uradni list Republike Slovenije

Cenik objav

Cene objav in preklicev, veljavne od 1. 1. 2017 dalje, ki jih je dne 22. 12. 2016 določila Vlada Republike Slovenije s sklepom
št. 41011-11/2016/3 in h katerim je dne 11. 11. 2016 nadzorni svet podjetja sprejel pozitivno mnenje.

Objave v Uredbenem delu in objave mednarodnih pogodb: Cena
– državni organi in lokalne skupnosti – do vključno 100 strani 49,68 €/stran 
brez DDV
– državni organi in lokalne skupnosti – nad 100 strani** 12,54 €/stran 
brez DDV
Objave v Razglasnem delu:  
– javni razpisi, javne dražbe, druge objave, razpisi delovnih mest idr. 2,36 €/ tipkana vrstica brez DDV*
– objave sodišč (dražbeni oklici, postavitev sodnega tolmača in izvedenca, oklici dedičem, razglasitev za mrtve, postavitev skrbnika, objave na podlagi zakona o zemljiški knjigi) 1,44 €/tipkana vrstica 
brez DDV
– ostale objave (zavarovanje denarnih terjatev idr.) 0,0343 €/znak
brez DDV
Objave preklicev:  
– preklic dokumenta (indeks, dijaška izkaznica, žig, dovolilnica, licenca  idr.) 5,42 € z DDV

* Tipkana vrstica pomeni, da je besedilo poslano v pisavi Arial, velikosti 10, na strani, ki ima z vseh strani robove 2,5 cm. Kolikor gradivo ni poslano v tej obliki, ga založnik pred obračunom cene objave pretvori in s tem zagotovi enako ceno vsem strankam. Besedilo (tudi v obliki tabelaričnega zapisa) se pretvori tako, da se štejejo polne vrstice.
**Cena velja za vsako stran, nad prvimi 100 stranmi objave.

Nazaj

Prijava