Uradni list Republike Slovenije

Kaj preklicati?


V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo preklici dokumentov, in sicer: 
  
– nekaterih spričeval (preklic osnovnošolskih in srednješolskih spričeval več ni potreben), 
– indeksov, 
– dijaških izkaznic, 
– študentskih izkaznic (ne preklicujejo se več tiste, ki so bile izdane po 1. 8. 2013),
– voznih kart, 
– zavarovalnih polic, 
– žigov,  
– prevoznih dovolilnic, 
– licenc,
– službenih izkaznic,
– pomorske knjižice in pooblastila pomorščakov,  
– izkaznic vojnega veterana in
– drugih listin pravnih oseb, ki zahtevajo uradni preklic.


Ne preklicujejo pa se: 

– osebne izkaznice, 
– potne listine, 
– orožni listi, 
– delovne knjižice  in
– vozniška dovoljenja.

Vse te dokumente lahko uredite na Upravnih enotah. Za več informacij obiščite portal eUprava.

 

Nazaj

Prijava