Uradni list Republike Slovenije

O podjetju Uradni list Republike Slovenije

Pravna ureditev države je množica pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v družbi. Pravila so dolžni spoštovati vsi državljani. Da pravilo začne veljati, ga mora država objaviti v uradnem glasilu. 

Prvo uradno glasilo
so natisnili leta 1631 v Franciji. Za območje Slovenije je izhajalo uradno glasilo že v času Ilirskih provinc. Franc Jožef I. je izdal obči državljanski zakonik za avstrijsko cesarstvo, ki je izšel tudi v slovenskem jeziku. Novembra 1918 je v Ljubljani izšel Uradni list Narodne vlade SHS, ki se je kasneje preimenoval v Uradni list Narodne vlade Deželne vlade za Slovenijo. 

Z vidovdansko ustavo smo dobili Službeni list, 12. aprila 1941 pa ja izšlo zadnje glasilo z označbo Kraljevine Jugoslavije. Za Slovence je pomembno, da so hkrati z objavami v okupacijskih uradnih glasilih med drugo svetovno vojno izhajali tudi predpisi v Slovenskem poročevalcu. Prvo številko Uradnega lista Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta pa smo dobili 25. marca 1944.

Podjetje Uradni list Republike Slovenije je bilo ustanovljeno z vladnim odlokom leta 1946. Čeprav sta se v času od ustanovitve do danes njegovo ime in organizacijska oblika večkrat spremenila, je naše temeljno poslanstvo vsa leta objavljanje zakonov, predpisov in drugih javnih objav. Od ustanovitve samostojne države Republike Slovenije smo založniki glasila Uradni list Republike Slovenije. Že v drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja pa smo začeli izdajati tudi drugo pravno literaturo in smo do danes prerasli v enega od najpomembnejših izdajateljev in založnikov na tem področju.

Nove tehnologije ponujajo široke možnosti razvoja. Od leta 2007 je bilo uradno glasilo kot ena od dveh uradnih izdaj na voljo tudi na spletu. Spletna izdaja je postajala čedalje pomembnejša in je zagotavljala hiter dostop do podatkov javnega značaja. 1. aprila 2010 je postala elektronska različica edina uradna izdaja Uradnega lista Republike Slovenije, tiskano različico pa podjetje Uradni list Republike Slovenije izdaja kot komercialno izdajo.

Podjetje je nosilec informacijskih projektov – Portala javnih naročil (www.enarocanje.si) in Registra lokalnih predpisov (www.rpls.si).

Svojo dejavnost uspešno širimo tudi na področje seminarsko-izobraževalne dejavnosti in v trženje oglasnega prostora.

Podjetje se spreminja v podjetje znotraj informacijsko usmerjene družbe, pri tem pa je poudarek na širjenju informacij javnega značaja, zagotavljanju novih storitev za državljane in podjetja v RS ter na zagotavljanju podpore državi. Naša prednost je v dobrem imenu podjetja, znanju in izkušnjah. Kot takšni smo soustvarjalci pozitivnih sprememb in razvoja e-družbe.poslovna stavba rotonda uradni list, dunajska cesta 167

Prijava