Uradni list Republike Slovenije

Splošni pogoji

Splošni pogoji prijave na dogodke, ki jih organizira Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi prijave na dogodke (seminarje, delavnice, kongrese, forume in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave, v nadaljevanju dogodki), ki jih organizira Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. (v nadaljevanju Uradni list).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani Uradnega lista.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice za dogodek, ne glede na obliko prijave. Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, s prijavo potrjuje, da se strinja s Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Uradnega lista in se lahko spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v času, ko je možna prijava, objavljeni na spletni strani http://www.uradni-list.si/ izobrazevanje/splosni-pogoji.

2. Prijava in plačilo kotizacije

Prijavnica

Prijava na dogodek se izvede:
– z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki,
– z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani http://www.uradni-list/izobrazevanje.

Podatki na prijavnici
Ob vsaki prijavi, ne glede na način prijave, je treba Uradnemu listu sporočiti naslednje podatke:

– ime in priimek udeleženca,*
– kontaktni naslov e-pošte udeleženca,*
– telefonsko številko udeleženca,
– oddelek oziroma funkcijo v podjetju,
– naziv podjetja,*
– ID za DDV,*
– ulico in hišno številko,*
– poštno številko in kraj,*
– ime in priimek kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
– telefon kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
– e-naslov kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
– žig in podpis prijavitelja na dogodek.*
(Podatki, označeni z *, so za pravne osebe obvezni. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov glej v 5. točki.)

Rok prijave
Prijave na dogodke sprejemamo do datuma, ki je naveden v obvestilu o vsakokratnem dogodku.

Plačilo kotizacije
Na prijavnici in/ali na spletni strani so ob predstavitvi posameznega Dogodka navedeni znesek kotizacije in pogoji plačila, v polju posebne ugodnosti pa so navedeni popusti, ki jih prizna Uradni list tistim, ki izpolnjujejo za to navedene pogoje.

Kotizacija mora biti plačana pred izvedbo Dogodka na TRR 02922-0011569767 z obvezno navedbo sklica, ki bo objavljen ob vsakokratnemu dogodku. Udeleženec Dogodka najkasneje na dan Dogodka izkaže plačilo s potrdilom o plačilu .Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na Dogodku.

Za proračunske uporabnike določili v predhodnih dveh odstavkih ne veljajo. Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo v roku 30 dni od dneva prejema računa.

3. Odpoved prijave

Odpoved prijave na dogodek s strani udeleženca

Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki, poslani po pošti na naslov: Uradni list Republike Slovenije, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: seminarji@uradni-list.si ali po faksu: 01 425 14 18. Odpovedi, sporočenih po telefonu, Uradni list ne sprejema.

Pisne odjave Uradni list upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka.

Če Uradni list prejme odjavo najmanj 5 delovnih dni pred izvedbo posameznega dogodka, vrne 100 % plačane kotizacije.

Če Uradni list prejme odjavo najmanj 3 delovne dni pred izvedbo posameznega dogodka, po dogovoru vrne 80 % plačane kotizacije ali izstavi dobropis v vrednosti 100 % plačane kotizacije, ki se poračuna pri udeležbi na kateremkoli drugem prihodnjem dogodku.

Pri kasnejši odjavi ali ob neudeležbi na dogodku Uradni list zaračuna polno kotizacijo. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.

Za posamezne dogodke (npr. modularna šolanja, kongresi ipd.) lahko Uradni list odpoved prijave uredi drugače od Splošnih pogojev ter ureditev odjave objavi v predstavitvenem gradivu dogodka.

Odpoved dogodka s strani Uradnega lista

Uradni list si pridržuje pravico do delne prilagoditve napovedane vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do odpovedi posameznega dogodka.

4. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico ali pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.), Uradni list omogoča udeležbo na dogodkih po lastni presoji.

Uradni list ima kadarkoli pravico odreči novinarjem pravico do brezplačne udeležbe na seminarju, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

5. Varovanje osebnih podatkov

Uradni list se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih na dogodkih, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se nanašajo podatki, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedene na prijavnici, za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Uradni list trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke za zgoraj navedeni namen, in imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico, da sporočijo Uradnemu listu, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Uradnega lista. Uradni list je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za zgornji namen. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem plača Uradni list.

6. Vsebina

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih
so zaposleni predavatelji, ali podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

Ljubljana, 1. april 2015

Nazaj

Prijava