Uradni list Republike Slovenije

65 Uradni list RS, št. 65/2009
z dne 14. 8. 2009

3036. Zakon o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGD-1-UPB3), Stran 9189.


SREDSTVA
A.       Dolgoročna sredstva
   I.     Neopredmetena sredstva in dolgoročne
        aktivne časovne razmejitve
      1.  Dolgoročne premoženjske pravice
      2.  Dobro ime
      3.  Predujmi za neopredmetena sredstva
      4.  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
      5.  Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
   II.    Opredmetena osnovna sredstva
      1.  Zemljišča in zgradbe
        a) Zemljišča
        b) Zgradbe
      2.  Proizvajalne naprave in stroji
      3.  Druge naprave in oprema
      4.  Opredmetena osnovna sredstva, ki se
        pridobivajo
        a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji
        in izdelavi
        b) Predujmi za pridobitev opredmetenih
        osnovnih sredstev
   III.    Naložbene nepremičnine
   IV.    Dolgoročne finančne naložbe
      1.  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini
        b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
        c) Druge delnice in deleži
        č) Druge dolgoročne finančne naložbe
      2.  Dolgoročna posojila
        a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
        b) Dolgoročna posojila drugim
        c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
   V.     Dolgoročne poslovne terjatve
      1.  Dolgoročne poslovne terjatve do družb v
        skupini
      2.  Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
      3.  Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
   VI.    Odložene terjatve za davek
B.       Kratkoročna sredstva
   I.     Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
   II.    Zaloge
      1.  Material
      2.  Nedokončana proizvodnja
      3.  Proizvodi in trgovsko blago
      4.  Predujmi za zaloge
   III.    Kratkoročne finančne naložbe
      1.  Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini
        b) Druge delnice in deleži
        c) Druge kratkoročne finančne naložbe
      2.  Kratkoročna posojila
        a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
        b) Kratkoročna posojila drugim
        c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani
        kapital
   IV.    Kratkoročne poslovne terjatve
      1.  Kratkoročne poslovne terjatve do družb v
        skupini
      2.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
      3.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
   V.     Denarna sredstva
C.       Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
        SKUPAJ SREDSTVA
 
 
        OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.       Kapital
   I.     Vpoklicani kapital
      1.  Osnovni kapital
      2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
   II.    Kapitalske rezerve
   III.    Rezerve iz dobička
      1.  Zakonske rezerve
      2.  Rezerve za lastne delnice in lastne
        poslovne deleže
      3.  Lastne delnice in lastni poslovni deleži
        (kot odbitna postavka)
      4.  Statutarne rezerve
      5.  Druge rezerve iz dobička
   IV.    Presežek iz prevrednotenja
   V.     Preneseni čisti poslovni izid
   VI.    Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.       Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
        razmejitve
      1.  Rezervacije za pokojnine in podobne
        obveznosti
      2.  Druge rezervacije
      3.  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.       Dolgoročne obveznosti
   I.     Dolgoročne finančne obveznosti
      1.  Dolgoročne finančne obveznosti do družb v
        skupini
      2.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank
      3.  Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic
      4.  Druge dolgoročne finančne obveznosti
   II.    Dolgoročne poslovne obveznosti
      1.  Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v
        skupini
      2.  Dolgoročne poslovne obveznosti do
        dobaviteljev
      3.  Dolgoročne menične obveznosti
      4.  Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi
        predujmov
      5.  Druge dolgoročne poslovne obveznosti
   III.    Odložene obveznosti za davek
Č.       Kratkoročne obveznosti
   I.     Obveznosti, vključene v skupine za
        odtujitev
   II.    Kratkoročne finančne obveznosti
      1.  Kratkoročne finančne obveznosti do družb v
        skupini
      2.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank
      3.  Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi
        obveznic
      4.  Druge kratkoročne finančne obveznosti
   III.    Kratkoročne poslovne obveznosti
      1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v
        skupini
      2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do
        dobaviteljev
      3.  Kratkoročne menične obveznosti
      4.  Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi
        predujmov
      5.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.       Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
        SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
SREDSTVA
A.       Dolgoročna sredstva
   I.     Neopredmetena sredstva in dolgoročne
        aktivne časovne razmejitve
      1.  Neopredmetena sredstva
      2.  Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
   II.    Opredmetena osnovna sredstva
      1.  Zemljišča in zgradbe
        a) Zemljišča
        b) Zgradbe
      2.  Proizvajalne naprave in stroji
      3.  Druge naprave in oprema
      4.  Predujmi za pridobitev opredmetenih
        osnovnih sredstev in opredmetena osnovna
        sredstva v gradnji in izdelavi
   III.    Naložbene nepremičnine
   IV.    Dolgoročne finančne naložbe
      1.  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini
        b) Druge dolgoročne finančne naložbe
      2.  Dolgoročna posojila
        a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
        b) Druga dolgoročna posojila
   V.     Dolgoročne poslovne terjatve
      1.  Dolgoročne poslovne terjatve do družb v
        skupini
      2.  Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
   VI.    Odložene terjatve za davek
B.       Kratkoročna sredstva
   I.     Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
   II.    Zaloge
   III.    Kratkoročne finančne naložbe
      1.  Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini
        b) Druge kratkoročne finančne naložbe
      2.  Kratkoročna posojila
        a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
        b) Druga kratkoročna posojila
   IV.    Kratkoročne poslovne terjatve
      1.  Kratkoročne poslovne terjatve do družb v
        skupini
      2.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
   V.     Denarna sredstva
C.       Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
        SKUPAJ SREDSTVA
 
 
        OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.       Kapital
   I.     Vpoklicani kapital
      1.  Osnovni kapital
      2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
   II.    Kapitalske rezerve
   III.    Rezerve iz dobička
      1.  Zakonske rezerve
      2.  Rezerve za lastne delnice in lastne
        poslovne deleže
      3.  Lastne delnice in lastni poslovni deleži
        (kot odbitna postavka)
      4.  Statutarne rezerve
      5.  Druge rezerve iz dobička
   IV.    Presežek iz prevrednotenja
   V.     Preneseni čisti poslovni izid
   VI.    Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.       Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
        razmejitve
      1.  Rezervacije
      2.  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.       Dolgoročne obveznosti
   I.     Dolgoročne finančne obveznosti
      1.  Dolgoročne finančne obveznosti do družb v
        skupini
      2.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank
      3.  Druge dolgoročne finančne obveznosti
   II.    Dolgoročne poslovne obveznosti
      1.  Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v
        skupini
      2.  Dolgoročne poslovne obveznosti do
        dobaviteljev
      3.  Druge dolgoročne poslovne obveznosti
   III.    Odložene obveznosti za davek
Č.       Kratkoročne obveznosti
   I.     Obveznosti, vključene v skupine za
        odtujitev
   II.    Kratkoročne finančne obveznosti
      1.  Kratkoročne finančne obveznosti do družb v
        skupini
      2.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank
      3.  Druge kratkoročne finančne obveznosti
   III.    Kratkoročne poslovne obveznosti
      1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v
        skupini
      2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do
        dobaviteljev
      3.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.       Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
        OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
SREDSTVA
A.       Dolgoročna sredstva
   I.     Neopredmetena sredstva in dolgoročne
        aktivne časovne razmejitve
      1.  Neopredmetena sredstva
      2.  Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
   II.    Opredmetena osnovna sredstva
   III.    Naložbene nepremičnine
   IV.    Dolgoročne finančne naložbe
      1.  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
      2.  Dolgoročna posojila
   V.     Dolgoročne poslovne terjatve
   VI.    Odložene terjatve za davek
B.       Kratkoročna sredstva
   I.     Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
   II.    Zaloge
   III.    Kratkoročne finančne naložbe
      1.  Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
      2.  Kratkoročna posojila
   IV     Kratkoročne poslovne terjatve
   V.     Denarna sredstva
C.       Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
        SKUPAJ SREDSTVA
 
 
 
        OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.       Kapital
   I.     Vpoklicani kapital
      1.  Osnovni kapital
      2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
   II.    Kapitalske rezerve
   III.    Rezerve iz dobička
   IV.    Presežek iz prevrednotenja
   V.     Preneseni čisti poslovni izid
   VI.    Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.       Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
        razmejitve
      1.  Rezervacije
      2.  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.       Dolgoročne obveznosti
   I.     Dolgoročne finančne obveznosti
   II.    Dolgoročne poslovne obveznosti
   III.    Odložene obveznosti za davek
Č.       Kratkoročne obveznosti
   I.     Obveznosti, vključene v skupine za
        odtujitev
   II.    Kratkoročne finančne obveznosti
   III.    Kratkoročne poslovne obveznosti
D.       Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
        OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Na vrh

<< Nazaj

Prijava