Uradni list Republike Slovenije

24 Uradni list RS, št. 24/1994
z dne 12. 5. 1994

1059. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij, Stran 1505.


Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o referendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 5/94), je Republiška volilna komisija na 19. seji dne 5. maja 1994 sprejela

SKLEPE
o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij

1. V volilno komisijo 6. referendumskega območja BREŽICE se imenujejo:

 

za predsednika:

Marko ZUPANČIČ,

BREŽICE, Marof 29

za namestnika predsednika:

Branka MOLDOVAN,

BREŽICE, Opekarska 12

za člana:

Zvone ILOVAR,

BREŽICE, Cankarjeva 8a

za namestnika člana:

Bernardka SUŠNIK,

BREŽICE, Kettejeva 10

za člana:

Rudi VOLČANJŠEK,

KAPELE, Kapele 63

za namestnika člana:

Kristina KOVAČIČ,

KRŠKA VAS, Krška vas 104

za člana:

Ivanka VOGRINC,

BREŽICE, Valvasorjeva 3

za namestnika člana:

Ivan PIPIČ,

BREŽICE, Kosovelova 3

 

2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.

 

1. V volilno komisijo 7. referendumskega območja ARTIČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Bogdan MATJAŠIČ,

SROMLJE, Sromlje 22

za namestnika predsednika:

Peter ŽNIDARŠIČ,

ARIČE, Arnovo selo 12

za člana:

Henrik OMERZO,

ARTIČE, Arnovo selo

za namestnika člana:

Ivanka PETAN,

ARTIČE, Dečno selo

za člana:

Franc GLOGOVŠEK,

ARTIČE, Obrez

za namestnika člana:

Stane CIZEL,

ARTIČE, Glogov Brod

za člana:

Vlado DERENDA,

ARTIČE, Artiče

za namestnika člana:

Ernest JANKOVIČ,

ARTIČE, Trebež

 

2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.

 

1. V volilno komisijo 8. referendumskega območja BIZELJSKO se imenujejo:

 

za predsednika:

Slavko LUBŠINA,

BREŽICE, Ob potoku 7

za namestnika predsednika:

Anton PODGORŠEK,

BRESTANICA, Šolska 5

za člana: Jožica VEBLE,

BIZELJSKO, Nimnik 8

za namestnika člana:

Francka KUNST,

BIZELJSKO, Orešje 78

za člana: Jože KOVAČIČ,

BIZELJSKO, Bizeljska c. 83

za namestnika člana:

Bojan VERŠEC,

BIZELJSKO, Stara vas 64

za člana: Živko LUPŠINA,

BIZELJSKO, Vinarska c. 7

za namestnika člana:

Vida NAJGER,

BIZELJSKO, Bukovje 28

 

2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.

 

1. V volilno komisijo 9. referendumskega območja CERKLJE OB KRKI se imenujejo:

 

za predsednika:

Albina KRULC,

BREŽICE, Nad Vrbino 13

za namestnika predsednika:

Maja BAŠKOVIČ,

BREŽICE, Prežihova 15

za člana:

Jože KOŽAR,

CERKLJE OB KRKI, Dol. Pirošica

za namestnika člana:

Franc DROBNIČ,

CERKLJE OB KRKI, Hrastje

za člana:

Stanka PUCKO,

CERKLJE OB KRKI,

Župeča vas

za namestnika člana:

Marjan LOPATIČ,

CERKLJE OB KRKI,

Dol. Pirošica

za člana:

Kristina PAVLOVIČ,

CERKLJE OB KRKI,

Župeča vas

za namestnika člana:

Vida JAVORNIK,

CERKLJE OB KRKI, Zasap

 

2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.

 

1. V volilno komisijo 10. referendumskega območja ČATEŽ OB SAVI se imenujejo:

 

za predsednika:

Franja NOVAK,

KRŠKO, Dolenja vas 53

za namestnika predsednika:

Ivan ČAKAR,

BREŽICE, Slomškova 11

za člana:

Stanko ZADNIK,

BREŽICE, Savska pot 3

za namestnika člana:

Martin ERJAVŠEK,

KRŠKA VAS, Žejno 1

za člana:

Ivan DRŽIČ,

KRŠKA VAS,

Mrzlava vas 3 b

za namestnika člana:

Dragica VOGRIN,

KRŠKA VAS, Velike Malence 33

za člana:

Jože GRUBIČ,

BREŽICE, Cerina 16

za namestnika člana:

Vinko IVANŠEK,

KRŠKA VAS, Globočice 4 d

 

2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.

 

1. V volilno komisijo 11. referendumskega območja DOBOVA se imenujejo:

 

za predsednika:

Milena PETELINC,

DOBOVA, Sela 90

za namestnika predsednika:

Božena VUČAJNK,

DOBOVA, Mihalovec 73/a

za člana:

Darinka CVETKO-ŠEGOTA,

DOBOVA, Trg 7. Julija 1

za namestnika člana:

Anton SUPANČIČ,

DOBOVA, Kaptolska pot 11

za člana:

Anton KRŽAN,

DOBOVA, Selška c. 24

za namestnika člana:

Marjan ZUPANČIČ,

DOBOVA, Selška c. 1

za člana:

Snežana PLAVULJ,

DOBOVA, Vadnalova ul. 10

za namestnika člana:

Branko PROSELC,

DOBOVA, Rigonce 28

 

2. Sedež komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.

 

1. V volilno komisijo 12. referendumskega območja VELIKA DOLINA se imenujejo:

 

za predsednika:

Ivanka TRAJKOVIČ,

BREŽICE, Kregarjeva 49

za namestnika predsednika:

Boštjan ŠKRLEC,

JESENICE NA DOLENJSKEM, Velika Dolina 4 a

za člana:

Marjan ŽIBERT,

JESENICE NA DOLENJSKEM, Gaj 2

za namestnika člana:

Terezija HORVAT

JESENICE NA DOLENJSKEM, Slovenska vas 48

za člana:

Miha ŠKRLEC,

JESENICE NA DOLENJSKEM, Velika Dolina 4 a

za namestnika člana: Branko POVH,

JESENICE NA DOLENJSKEM, Obrežje 38

za člana:

Stanko KLEMENČIČ,

JESENICE NA DOLENJSKEM, Velika Dolina 7a

za namestnika člana:

Marjan JAZBAR,

JESENICE NA DOLENJSKEM, Ribnica 15

 

2. Sedež komisije je v Brežicah, Cesta prvih borcev 18.

 

1. V volilno komisijo 13. referendumskega območja ŠTORE se imenujejo:

 

za predsednika:

Dušanka GORJANC, roj. 1954

CELJE, Na zelenici 8

za namestnika predsednika:

Vilma THALER, roj. 1954

CELJE, Okrogarjeva 7

za člana:

Romana GUNZEK, roj. 1951

ŠTORE, Laška vas 75

za namestnika člana:

Franc SELIČ, roj. 1930

ŠTORE, Razgledna 6

za člana:

Drago BOBNIČ, roj. 1958

Kovinarska 14

za namestnika člana:

Mojca VREČER, roj. 1957

Kompole 98

za člana:

Jože KRAGELJ, roj. 1940

ŠTORE, Laška vas 25

za namestnika člana:

Mihael ZDOLŠEK, roj. 1945

ŠTORE, Razgledna 18

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Štore, Razgledna 18, Štore.

 

1. V volilno komisijo 14. referendumskega območja TEHARJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Milan GRASSELLI, roj. 1956

CELJE, Pod lipami 8

za namestnika predsednika:

Jožefina NOVAK, roj. 1942

TEHARJE, Teharje 38

za člana:

Marjan ŠTEFANČIČ, roj. 1946

TEHARJE, Teharje 18

za namestnika člana:

Janez DIMEC, roj. 1934

TEHARJE, Teharje 8 a

za člana:

Franci KAČ, roj. 1942

TEHARJE, Bukovžlak 3

za namestnika člana:

Ferdinand JEŽOVNIK, roj. 1944

TEHARJE, Teharje 68

za člana:

Janez NOVAK, roj. 1937

TEHARJE, Teharje 38

za namestnika člana:

Vojko OBREZ, roj. 1949

TEHARJE, Teharje 55 a

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Teharje, Teharje 56.

 

1. V volilno komisijo 15. referendumskega območja DOBRNA se imenujejo:

 

za predsednika:

Darja PAVLINA, roj. 1961

CELJE, Malgajeva 2

za namestnika predsednika:

Vinko SKALE, roj. 1952

CELJE, Na zelenici 13

za člana:

Aleš ŠTEPIHAR, roj. 1961

DOBRNA, Dobrna 40

za namestnika člana:

Irena ŽAGAVEC, roj. 1953

DOBRNA, Dobrna 28 b

za člana:

Anton DREV, roj. 1941

DOBRNA, Dobrna 13

za namestnika člana:

Slavko PEČNIK, roj. 1955

DOBRNA, Dobrna 5 a

za člana:

Anton VRANC, roj. 1951

DOBRNA, Dobrna 3 c

za namestnika člana:

Marko LESJAK, roj. 1949

DOBRNA, Vinska Gorica 12

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Dobrna, Dobrna 19.

 

1. V volilno komisijo 16. referendumskega območja CELJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Matevž ŽUGELJ, roj. 1953

CELJE, Gorica 36 d

za namestnika predsednika:

Petra ROBIČ, roj. 1968

CELJE, Ljubljanska 33

za člana:

Miroslav TERBOVC, roj. 1943

CELJE, Milčinskega 11

za namestnika člana:

Marjan LEBAN, roj. 1930

CELJE, Ljubljanska 29

za člana:

Stane ROZMAN, roj. 1960

CELJE, Mirna pot 4

za namestnika člana:

Vida BOGATAJ, roj. 1930

CELJE, Razlagova 7

za člana: Robert KERŠ, roj. 1966

CELJE, Čopova 19

za namestnika člana:

Silavan BOŽIČ, roj. 1927

CELJE, Ljubljanska 24

 

2. Sedež komisije je v Občini Celje, Trg Celjskih knezov 9.

 

1. V volilno komisijo 17. referendumskega območja CERKNICA se imenujejo:

 

za predsednika: Liljana TOMIČ,

CERKNICA, Cesta na jezero 13

za namestnika predsednika:

Zora NOČ,

CERKNICA, Dolenje jezero 14

za člana:

Rado KLANČAR,

CERKNICA, Cesta pod Slivnico 21

za namestnika člana:

Franc VIDMAR,

BEGUNJE, Begunje n.h.

za člana:

Franc KRANJC,

CERKNICA, Bločice 38

za namestnika člana:

Igor GORNIK,

CERKNICA, Cesta na jezero

za člana:

Viljem ŠIVEC,

CERKNICA Sv. Vid

za namestnika člana:

Jože STRAŽIŠAR,

Štrukljeva vas

 

2. Sedež komisije je Cesta 4. maja 53, Cerknica.

 

1. V volilno komisijo 18. referendumskega območja LOŠKA DOLINA se imenujejo:

 

za predsednika:

Ljubomir GAČNIK,

LOŽ, Cesta 19. oktobra 42

za namestnika predsednika:

Ivanka MIHELČIČ, Dane 23

za člana:

Romana MULEC,

Gorenje Jezero 5

za namestnika člana:

Boža BAVEC,

Podgora 10

za člana: Danica POROK,

Laze 3

za namestnika člana:

Vincenc ŽNIDARŠIČ,

Bloška Polica 22

za člana:

Milan SRNEL,

LOŽ, Smelijevo naselje 10

za namestnika člana:

Milena OŽBOLT,

Markovec 39

 

2. Sedež komisije je Cesta Notranjskega odreda 13, Stari trg pri Ložu.

 

1. V volilno komisijo 19. referendumskega območja RAKEK se imenujejo:

 

za predsednika:

Milan TAVČAR,

PRESTRANEK,

Ul. Ivana Vadnala

za namestnika predsednika:

Marko GAŠPAROVIČ RAKEK,

Pot na Kilovec 5

za člana:

Andreja JELINČIČ,

RAKEK, Gasilska 6

za namestnika člana:

Mateja ZALAR,

RAKEK, Vrtna ul. 5

za člana:

Antonija ZALAR,

Unec 122

za namestnika člana:

Zvonka GODEŠA,

Unec 92

za člana:

Lucija MILAVEC,

Ivanje selo 47

za namestnika člana:

Marjan NOVAK,

Ivanje selo 7

 

2. Sedež komisije je Trg padlih borcev 6, Rakek.

 

1. V volilno komisijo 20. referendumskega območja BLOKE se imenujejo:

 

za predsednika:

Robert MAROLT,

Zakraj 2

za namestnika predsednika:

Jože DOLES,

Ravne 18

za člana:

Stane JAKOPIN,

Studeno 3

za namestnika člana:

Jožica ZAKRAJŠEK,

Fara 2

za člana:

Jožica ANZELJC,

Studenec 3

za namestnika člana:

Ivan ŠKRLJ,

Sleme 6

za člana:

Viktor JERIČ,

Velike Bloke 2

za namestnika člana:

Jože ROT st.,

Nova vas 55

 

2. Sedež komisije je Nova vas 4 a, Nova vas.

 

1. V volilno komisijo 26. referendumskega območja TRZIN se imenujejo:

 

za predsednika:

Biserka ČIČEROV, roj. 1951

MENGEŠ, Bergantova ul. 1

za namestnika predsednika:

Janez TOPLIŠEK, roj. 1941 MENGEŠ,

Pernetova ul. 13

za člana:

Jože KOSMAČ, roj. 1944

MENGEŠ, Mengeška c. 34

za namestnika člana:

Jožica VALENČAK, roj. 1942

MENGEŠ, Jemčeva ul. 39

za člana:

Jana RACMAN, roj. 1951

MENGEŠ, Mengeška c. 18

za namestnika člana:

Ivan NOVAK, roj. 1939

MENGEŠ, Mengeška c. 21

za člana:

Andrej SENICA, roj. 1950

MENGEŠ, Ul. OF 9

za namestnika člana:

Franc REITER, roj. 1930

MENGEŠ, Zorkova ul. 11

 

2. Sedež komisije je Mengeška 9. 61234 Mengeš.

 

1. V volilno komisijo 27. referendumskega območja DRAGOMELJ-PŠATA se imenujejo:

 

za predsednika:

Jana ZAJC, roj. 1957

DOL PRI LJUBLJANI, Pšata 29

za namestnika predsednika:

Vera SLADIČ, roj. 1942

DOMŽALE, Dragomelj 98

za člana:

Metod PROŠEK, roj. 1960

DOL PRI LJUBLJANI, Pšata 44

za namestnika člana:

Slavko BLAŽIČ, roj. 1966

DOMŽALE, Dragomelj 103

za člana:

Minka VELUŠČEK, roj.1950

DOMŽALE, Dragomelj 75

za namestnika člana:

Luka MIVŠEK, roj. 1935

DOL PRI LJUBLJANI, Pšata 36

za člana:

Tone BANKO, roj. 1942

DOMŽALE, Dragomelj 94

za namestnika člana:

Ivan TURK, roj. 1957

DOL PRI LJUBLJANI, Pšata 100

 

2. Sedež komisije je Dragomelj 116, 61230 Domžale.

 

1. V volilno komisijo 28. referendumskega območja MENGEŠ se imenujejo:

 

za predsednika:

Franc KIMOVEC, roj. 1961

MENGEŠ, Pot na Dobeno 1

za namestnika predsednika:

Feliks ŠKRLER roj. 1948

MENGEŠ, Gorenjska 7

za člana:

Jože BROJAN, roj. 1950

MENGEŠ, Testenova 40

za namestnika člana:

Janez BURJA, roj. 1940

MENGEŠ, Glavni trg 3

za člana:

Franc JAMŠEK, roj. 1969

MENGEŠ, Rašiška cesta 16

za namestnika člana:

Ivica MEJAČ, roj. 1957

MENGEŠ, Topole 50

za člana:

Andreja KRAČMAN-BURJA, roj. 1967

MENGEŠ, Kersnikova 10

za namestnika člana:

Kazimir ŠORN, roj. 1941

MENGEŠ, Dobeno 8

 

2. Sedež komisije je Zavrti 2, 61234 Mengeš.

 

1. V volilno komisijo 29. referendumskega območja DOMŽALE se imenujejo:

 

za predsednika:

Ivica BIRK, roj. 1930

DOMŽALE, Levstikova 2

za namestnika predsednika:

Primož KOVAČ, roj. 1956

DOMŽALE, Tabor 8

za člana:

Jana VAJDA, roj. 1969

DOMŽALE, Podrečje 88

za namestnika člana:

Matjaž VOVK, roj. 1962

DOMŽALE, Šubičeva 7 b

za člana:

Erika KOS, roj. 1961

DOMŽALE, Savska 52

za namestnika člana:

Marjan VODNIK, roj.1938

DOMŽALE, Dodovodna 15

za člana:

Franc ANŽIN, roj. 1950

DOMŽALE, Jelovškova 14

za namestnika člana:

Stane VRHOVEC, roj. 1921

DOMŽALE, Prešernova 32

 

2. Sedež komisije je Ljubljanska 69, 61230 Domžale.

 

1. V volilno komisijo 30. referendumskega območja MORAVČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Berta KUNAVAR, roj. 1970

MORAVČE, Zalog pri Moravčah 5

za namestnika predsednika:

Bogo GERMOVŠEK, roj. 1929

MORAVČE, Zg. Javorščica 12

za člana:

Tomaž DOSTAL, roj. 1967

MORAVČE, Vegova ul. 6

za namestnika člana:

Leon LAVRIČ, roj. 1964

MORAVČE, Vegova ul. 12

za člana:

Maksimiljan BRODAR, roj. 1970

MORAVČE, Črešnjice pri Moravčah 30

za namestnika člana:

Franc BIZILJ, roj. 1936

MORAVČE, Krešce 12

za člana:

Štefan KOROŠEC, roj. 1939

MORAVČE, Sv. Andrej 8

za namestnika člana:

Dušan GROŠELJ, roj. 1954

MORAVČE, Vrhpolje 1 a

 

2. Sedež komisije je Trg svobode 4, 61251 Moravče.

 

1. V volilno komisijo 31. referendumskega območja DOB se imenujejo:

 

za predsednika:

Cirila GOLOB, roj. 1951

DOB, Krtina 36

za namestnika predsednika:

Drago GREGORIN, roj.1943

DOB, Župančičeva ul. 10

za člana:

Terezija VILAR, roj. 1939

DOB, Ljubljanska 2

za namestnika člana:

Franc PIRNAT, roj. 1954

DOB, Žeje 30

za člana:

Franc OSOLIN, roj. 1940

DOB, Češenik 19

za namestnika člana:

Janja JERAS, roj. 1968

DOB, Škocjan 16

za člana:

Slavo JUTERŠEK, roj. 1927

DOB, Mirana Jarca 4

za namestnika člana:

Vinko KEPEC, roj. 1951

DOB, Zalog pod Sv. Trojico 5

 

2. Sedež komisije je Ulica 7. avgusta 9, 61233 Dob.

 

1. V volilno komisijo 32. referendumskega območja LUKOVICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Mojca STOSCHITZKY, roj. 1963

LUKOVICA, Lukovica n.h.

za namestnika predsednika:

Brane KOSEC, roj. 1966

LUKOVICA, Lukovica 73

za člana:

Franci DOLINŠEK, roj. 1970

LUKOVICA, Dupeljne 9

za namestnika člana:

Janez JERETINA roj. 1964

LUKOVICA, Vrhovlje 5

za člana:

Marko KVEDER, roj. 1969

LUKOVICA, Rafolče 23

za namestnika člana:

Iztok OBREZA, roj. 1967

LUKOVICA, Sp. Prapreče 18

za člana:

Vincencij JERAS, roj. 1946

LUKOVICA, Obrše 5

za namestnika člana:

Franc ŠUŠTAR, roj. 1943

LUKOVICA, Zlato polje 6

 

2. Sedež komisije je Lukovica 66, 61225 Lukovica.

 

1. V volilno komisijo 33. referendumskega območja ČRNI GRABEN se imenujejo:

 

za predsednika:

Lado GORIČAN, roj. 1950

TROJANE, Trojane 33

za namestnika predsednika:

Irma MARKOVŠEK, roj. 1964

BLAGOVICA, Zg. Loke 20

za člana:

Francka RAZPOTNIK-KONJAR, roj. 1960

BLAGOVICA Suša 3

za namestnika člana:

Jožica ZUPAN, roj. 1973

BLAGOVICA, Petelinjek n.h.

za člana:

Stanko ŽORDANI, roj. 1962

BLAGOVICA, Poljane nad Blagovico 2

za namestnika člana:

Zdenka GORIČAN, roj. 1953

TROJANE, Trojane 33

za člana:

Stanko ŽAVBI ml., roj. 1964

BLAGOVICA, Podsmrečje 4

za namestnika člana:

Nada SMRKOLJ, roj. 1958

TROJANE, Šentožbolt 3

 

2. Sedež komisije je Zadružni dom Trojane 6, 61222 Trojane.

 

1. V volilno komisijo 34. referendumskega območja RADOMLJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Emil TOMC, roj. 1942

RADOMLJE, Rova 48

za namestnika predsednika:

Julij MAROLT, roj. 1941

RADOMLJE, Pod hribom 7

za člana:

Mitja HAFNER, roj. 1957

RADOMLJE, Triglavska 8

za namestnika člana:

Marjan ŠARC, roj. 1952

RADOMLJE, Žiče 18

za člana:

Jožica RUS, roj. 1948

RADOMLJE, Rova 61

za namestnika člana:

Mitja ZUPANČIČ, roj. 1967

RADOMLJE, Pod hribom 1

za člana:

Janez CERAR, roj. 1939

RADOMLJE, Hudo 33

za namestnika člana:

Dragan JEREB, roj. 1956

RADOMLJE, Prešernova 46

 

2. Sedež komisije je Prešernova ul. 43, 61235 Radomlje.

 

1. V volilno komisijo 35. referendumskega območja DRAVOGRAD se imenujejo:

 

za predsednika:

Štefan BOROVNIK,

DRAVOGRAD, Koroška cesta 20

za namestnika predsednika:

Franc PENŠEK,

DRAVOGRAD, Pod gradom 52

za člana:

Jože LAZNIK,

DRAVOGRAD, Trg 4. julija 11

za namestnika člana:

Karla PAJNIK,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Otiški vrh 62

za člana:

Benedikt KOPMAJER,

DRAVOGRAD, Robindvor 42

za namestnika člana:

Ivan DOBNIK,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Otiški vrh 110

za člana:

Herman JESENIČNIK,

DRAVOGRAD, Dravska ulica 2

za namestnika člana:

Jože PŠENIČNIK,

LIBELIČE, Libeliče 15 a

 

2. Sedež komisije je v Dravogradu, Trg 4. julija 7.

 

1. V volilno komisijo 36. referendumskega območja ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU se imenujejo:

 

za predsednika:

Dominik GREŠOVNIK,

SLOVENJ GRADEC, Maistrova ul. 9

za namestnika predsednika:

Zvonko ULCEJ,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž 114

za člana:

Julijan ŽVIKART,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž 3

za namestnika člana:

Lidija ŽVIKART,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž 3

za člana:

Slavko POBERŽNIK,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Bukovska vas 55

za namestnika člana:

Janko RAZGORŠEK,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRAD, Bukovska vas 36

za člana:

Andrej MAKUC,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Selovec 62

za namestnika člana:

Janko KOTNIK,

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Selovec 26

 

2. Sedež komisije je Šentjanž pri Dravogradu, Šentjanž št. 101.

 

1. V volilno komisijo 37. referendumskega območja APAČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Mira PIŽMOHT,

APAČE, Segovci

za namestnika predsednika:

Darko ANŽELJ,

APAČE, Žepovci

za člana:

Amalija NOVAK,

APAČE, Apače

za namestnika člana:

Dora HAMLER,

APAČE, Apače

za člana:

Jože LEBAR,

APAČE, Zg. Konjišče 12 a

za namestnika člana:

Franc ŠIBRAT,

APAČE, Lutvarci 17

za člana:

Franc REŽONJA,

APAČE, Vratja vas 27

za namestnika člana:

Štefan ŠČAP,

APAČE, Grabe

 

2. Sedež komisije je SO Gornja Radgona

 

1. V volilno komisijo 38. referendumskega območja RADENCI se imenujejo:

 

za predsednika:

Janez KAUČIČ,

RADENCI, Turjaški vrh 3

za namestnika predsednika:

Peter MARINKOVIČ,

RADENCI, Prisojna cesta 10

za člana:

Breda ŽNIDARIČ,

RADENCI, Titova c. 2

za namestnika člana:

Marija MAUKO,

RADENCI, Mladinska 6

za člana:

Jože LUKAČ,

RADENCI, Hrastje Mota 30

za namestnika člana:

Jože MIKL,

SP. IVANJCI, Očeslavci 2

za člana:

Miha PETEK,

RADENCI, Paričjak 24/a

za namestnika člana:

Boris ŠANDOR,

RADENCI, Mladinska ul. 6

 

2. Sedež komisije je SO Gornja Radgona

 

1. V volilno komisijo 39. referendumskega območja GORNJA RADGONA se imenujejo:

 

za predsednika:

Branko BORKO,

GORNJA RADGONA, Partizanska 39

za namestnika predsednika:

Danica DVANAJŠEK,

GORNJA RADGONA, Porabska 4

za člana:

Tatjana PETEK,

GORNJA RADGONA,

Črešnjevci 131

za namestnika člana:

Branko KOCBEK,

GORNJA RADGONA, Spodnja Ščavnica

za člana:

Karolina STAROVAŠNIK,

SP.IVANJCI, Negova 38

za namestnika člana:

Olga VERZEL,

GORNJA RADGONA, Pintaričeva c. 2

za člana:

Tone TROPENAUER,

GORNJA RADGONA, Norički vrh 21

za namestnika člana:

Mojca SLOGOVIČ,

SP. IVANJCI, Sp. Ivanjci 15

 

2. Sedež komisije je SO Gornja Radgona

 

1. V volilno komisijo 40. referendumskega območja SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI se imenujejo:

 

za predsednika:

Dragan KUJUNDŽIČ,

GORNJA RADGONA, Trg svobode 8

za namestnika predsednika:

Ivan MERČNIK ml,

GORNJA RADGONA, Lomanoše 13

za člana:

Jože ČUŠ,

VIDEM, Zenik 36

za namestnika, člana:

Ludvik KETIŠ,

VIDEM, Biserjane 20

za člana:

Alojz GREGOREC,

VIDEM, Slaptinci 22

za namestnika člana:

Stanislav ČERNEL,

VIDEM, Slaptinci 18

za člana:

Slavko MIHOLIČ,

VIDEM, Slaptinci 7/a

za namestnika člana:

Rozina KRANER,

VIDEM OB ŠČAVNICI, Videm ob Ščavnici 15/a

 

2. Sedež komisije je SO Gornja Radgona

 

1. V volilno komisijo 41. referendumskega območja GROSUPLJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Janez AHLIN, roj. 1962

GROSUPLJE, Prešernova 9

za namestnika predsednika:

Katarina MAROLT KURET, roj. 1967

GROSUPLJE, Jurčičeva c. I/2

za člana:

Miha KADUNC, roj. 1948

GROSUPLJE, Mala vas 22

za namestnika člana:

Peter HOSTNIK, roj. 1960

GROSUPLJE, Sp.Slivnica 24

za člana:

Rado NOVAKOVIČ, roj. 1942,

GROSUPLJE, Ljubljanska c. 4 b

za namestnika člana:

Jože AHLIN, roj. 1951

GROSUPLJE, Vel. Stara vas 49

za člana:

Jože PODRŽAJ,

GROSUPLJE, Čušperk 2

za namestnika člana:

Janez ŠKULJ, roj. 1956

VIDEM DOBREPOLJE, Ponikve 85

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.

 

1. V volilno komisijo 42. referendumskega območja ŠMARJE SAP se imenujejo:

 

za predsednika:

Nevenka PLETERSKI, roj. 1962

ŠMARJE SAP, Cikava 62

za namestnika predsednika:

Slavko ZAVIRŠEK, roj. 1948

ŠMARJE SAP, Cikava 12

za člana:

Marjeta KRSNIK, roj. 1955

ŠMARJE SAP, Mali vrh 55

za namestnika člana:

Jožica GOLI, roj. 1954

ŠMARJE SAP, Rimska c. 17

za člana:

Lovro ČERNE, roj. 1953

ŠMARJE SAP, Huda Polica 3 a

za namestnika člana:

Mojca GABRIJEL, roj. 1946

ŠMARJE SAP, Ljubljanska 31

za člana:

Stane ŽVEGLA, roj. 1951

ŠMARJE SAP, Podgorica 11

za namestnika člana:

Danijel ČAKŠ, roj. 1947

ŠMARJE SAP, Trdinova 9

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.

 

1. V volilno komisijo 43. referendumskega območja VIŠNJA GORA se imenujejo:

 

za predsednika:

Milan VIRŠEK, roj. 1968

VIŠNJA GORA, Podsmreka 9

za namestnika predsednika:

Franc GODEŠA, roj. 1934

VIŠNJA GORA, Turnherjeva 3

za člana:

Jože MIHELČIČ, roj. 1940

VIŠNJA GORA, Grintovec 2

za namestnika člana:

Jurij GROZNIK, roj. 1970

VIŠNJA GORA, Grintovec 5

za člana:

Peter KAHNE, roj. 1947

VIŠNJA GORA, Žabjek 25

za namestnika člana:

Peter JANEŽIČ, roj. 1937

VIŠNJA GORA, Žabjek 17

za člana:

Danica RUS, roj. 1955

VIŠNJA GORA, Sp. Brezovo 14

za namestnika člana:

Majda STROJAN, VIŠNJA GORA

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.

 

1. V volilno komisijo 44. referendumskega območja IVANČNA GORICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Tonček BEVC, roj. 1950

IVANČNA GORICA, Ul. Dolenjskega odreda 16

za namestnika predsednika:

Jurij KOS, roj. 1955

IVANČNA GORICA, Ul. Cankarjeve br. 20

za člana:

Tone KNEZ, roj. 1959

IVANČNA GORICA Pot v Boršt 27

za namestnika člana:

Andrej MALOVRH, roj. 1965

IVANČNA GORICA, Jurčičeva ul. 5

za člana:

Janko JELENČIČ, roj. 1957

IVANČNA GORICA, Ul. Dolenjskega odreda 42

za namestnika člana:

Gregor JAKOŠ, roj. 1969

IVANČNA GORICA, Sokolska ul. 10

za člana:

Alojz BOHORIČ, roj. 1937

IVANČNA GORICA, Ul. Dolenjskega odreda 14

za namestnika člana:

Marjan Praznik, roj. 1951

IVANČNA GORICA, Juša Kozaka 1

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.

 

1. V volilno komisijo 45. referendumskega območja STIČNA se imenujejo:

 

za predsednika:

Vlasta POLAK, roj. 1958

IVANČNA GORICA Ljubljanska c. 30 a

za namestnika predsednika:

Mateja STRMOLE, roj. 1961

IVANČNA GORICA Stična 89

za člana:

Gregor FICKO, roj. 1943

IVANČNA GORICA Stična 137

za namestnika člana:

Jožica LAMPRET, roj. 1947

IVANČNA GORICA, Stična 142

za člana:

Jožko KASTELIC, roj. 1959

IVANČNA GORICA, Stična 129

za namestnika člana:

Jože BARANAŠIČ, roj. 1956

IVANČNA GORICA, Mekinje 35

za člana:

Alojz BAHORIČ, roj. 1937

IVANČNA GORICA, Ul. Dolenjskega odr. 14

za namestnika člana:

Marjan PRAZNIK,

IVANČNA GORICA, Juša Kozaka 1

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.

 

1. V volilno komisijo 46. referendumskega območja. ŠENTVID PRI STIČNI se imenujejo:

 

za predsednika:

Franc URBANČIČ, roj. 1928

ŠENTVID PRI STIČNI, Šentvid 21

za namestnika predsednika:

Vesna OREHEK, roj. 1967

ŠENTVID PRI STIČNI, Petrušnja vas 53

za člana:

Jože KASTELIC, roj. 1949

ŠENTVID PRI STIČNI, Pterušnja vas 150

za namestnika člana:

Marta LAMPRET, roj. 1964

ŠENTVID PRI STIČNI, Šentvid 23

za člana:

Jože ADAMLJE, roj. 1949

ŠENTVID PRI STIČNI, Sobrače 7

za namestnika člana:

Marija STRUNA, roj. 1955

ŠENTVID PRI STIČNI, Temenica 7

za člana:

Silvester PODOBNIK, roj. 1948

ŠENTVID PRI STIČNI, Lučarjev Kal 12 a

za namestnika člana:

Olga PERPAR, roj. 1966

ŠENTVID PRI STIČNI, Škofije 2

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.

 

1. V volilno komisijo 47. referendumskega območja SUHA KRAJINA se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija ZALETELJ, roj. 1957

ZAGRADEC, Marinča vas 30

za namestnika predsednika:

Martin HOČEVAR, roj. 1957

LJUBLJANA Ul. Bratov Učakar 53

za člana:

Jože MAVER, roj. 1949

ZAGRADEC, Veliko Globoko 22

za namestnika člana:

Jože MUHIČ, roj. 1939

ZAGRADEC, Ambrus 34

za člana:

Jože BREGAR, roj. 1963

KRKA, Znojile 6

za namestnika člana:

Silvo PERKO, roj. 1956

ZAGRADEC, Zagradec 2 a

za člana:

Stane ZUPANČIČ, roj. 1968

ZAGRADEC, Ambrus 59

za namestnika člana:

Jože PIRC, roj. 1938

IVANČNA GORICA, Stična 91

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.

 

1. V volilno komisijo 48. referendumskega območja DOBREPOLJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Mojca BURGAR, roj. 1955

GROSUPLJE, Kajhov dvor 4

za namestnika predsednika:

Borut BREZOVAR, roj. 1953

GROSUPLJE, Prešernova 7

za člana:

Anton JAKOPIČ, roj. 1951

VIDEM DOBREPOLJE, Podpeč 30

za namestnika člana:

Štefka ADAMIČ, roj. 1969

VIDEM DOBREPOLJE, Videm 1

za člana:

Ivan VIDMAR, roj. 1949

VIDEM DOBREPOLJE, Videm 32 a

za namestnika člana:

Jožef JERŠIN, roj. 1954

VIDEM DOBREPOLJE, Videm 58 a

za člana:

Igor ŠUŠTAR, roj. 1963

VIDEM DOBREPOLJE, Podgorica 12

za namestnika člana:

Janez ERČULJ, roj. 1949

VIDEM DOBREPOLJE, Videm 18

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.

 

1. V volilno komisijo 55. referendumskega območja ILIRSKA BISTRICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Mitja ŠKERLAVAJ,

ILIRSKA BISTRICA, Pod Stražico 13

za namestnika predsednika:

Valerija PRELEC,

ILIRSKA BISTRICA, Maistrova 18

za člana:

Valerija REBERC,

ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva 23

za namestnika člana:

Janko POKLAR,

ILIRSKA BISTRICA Prešernova 34

za člana:

Rusjan DARKO,

ILIRSKA BISTRICA Pod Stražico 17

za namestnika člana:

Drago KERMA,

ILIRSKA BISTRICA, Maistrova 13

za člana:

Rudi CELIN

ILIRSKA BISTRICA, Kuteževo 4 b

za namestnika člana:

Darjo CETIN,

ILIRSKA BISTRICA Prešernova 42

 

2. Sedež komisije je v Ilirski Bistrici, Bazoviška 14.

 

1. V volilno komisijo 56. referendumskega območja KNEŽAK se imenujejo:

 

za predsednika:

Valter URBANČIČ,

KNEŽAK, Knežak 168/a

za namestnika predsednika:

Aleksander TERNOVEC,

ILIRSKA BISTRICA, Gubčeva 42a

za člana:

Darko URBANČIČ,

KNEŽAK, Knežak 2/d

za namestnika člana:

Tanja TOMŠIČ,

KNEŽAK, Koritnice 33

za člana:

Aleš TOMŠIČ,

KNEŽAK, Bač 131

za namestnika člana:

Valerija TOMŠIČ,

KNEŽAK, Koritnice 39

za člana: Bernard ADAM,

KNEŽAK, Koritnice 67

za namestnika člana:

Magdalena TOMŠIČ,

KNEŽAK, Bač 80

 

2. Sedež komisije je v Krajevnem uradu Knežak, Knežak 187, 66253 Knežak.

 

1. V volilno komisijo 57. referendumskega območja JELŠANE se imenujejo:

 

za predsednika:

Milan VOLK,

ILIRSKA BISTRICA Bazoviška 19

za namestnika predsednika:

Tanja HOFMAN,

ILIRSKA BISTRICA Rozmanova 24 h

za člana:

Tone SAFTIČ,

JELŠANE, Dolenje 19

za namestnika člana:

Jana VIDMAR, JELŠANE, Jelšane 11

za člana:

Majda UDOVIČ,

JELŠANE, Jelšane 18

za namestnika člana:

Majda SWINA JELŠANE,

Jelšane 79

za člana:

Silvester ČEKADA,

JELŠANE, Jelšane 42

za namestnika člana:

Marjan KALISTER,

JELŠANE, Dolenje pri Jelšanah 2 a

 

2. Sedež komisije je v Jelšanah št. 11, 66254 Jelšane.

 

1. V volilno komisijo 58. referendumskega območja PODGRAD se imenujejo:

 

za predsednika:

Lilijana PODLESNIK,

LJUBLJANA, Trinkova 85

za namestnika predsednika:

Jože ISKRA,

ILIRSKA BISTRICA,

Gregorčičeva l/a

za člana:

Danilo IVANČIČ,

PODGRAD, Podgrad 52

za namestnika člana:

Rajko SURINA,

PODGRAD, Podgrad 3/c

za člana:

Anton GVARDJANČIČ,

PODGRAD, Podgrad 39

za namestnika člana:

Ivan KRIŽMAN,

PODGRAD, Podbeže l/a

za člana:

Branko KRESEVIČ,

PODGRAD, Račice 16

za namestnika člana:

Ivan KRIŽMAN,

PODGRAD, Podbeže l/a

 

2. Sedež komisije je v Krajevnem uradu Podgrad, Podgrad št. 12. 66244 Podgrad.

 

1. V volilno komisijo 60. referendumskega območja RATEČE-PLANICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Ludvik BURGER, roj. 1927

RATEČE, Rateče 161 d

za namestnika predsednika:

Karina SCHOFFMANN, roj. 1969

JESENICE, C. M. Tita 108

za člana:

Vlado PETRIČ, roj. 1930

RATEČE, Rateče 119

za namestnika člana:

Marija ZAGORŠEK, roj. 1951

RATEČE, Rateče 94

za člana:

Robert STRANIG, roj. 1966

RATEČE, Rateče 115

za namestnika člana:

Jelka OMAN, roj. 1950

RATEČE, Rateče ld

za člana:

Bernarda ZALETELJ, roj. 1968

RATEČE, Rateče 3 d

za namestnika člana:

Martina ROŽIČ, roj. 1950

RATEČE, Rateče 104

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Rateče Planica, Rateče 24.

 

1. V volilno komisijo 61. referendumskega območja KRANJSKA GORA se imenujejo:

 

za predsednika:

Hubert ROT, roj. 1963

KRANJSKA GORA, Borovška 3

za namestnika predsednika:

Danilo SVRZIKAPA, roj. 1959

KRANJSKA GORA, Ledine 1

za člana:

Erika ŽNIDERČIČ, roj. 1943

KRANJSKA GORA, Log 15

za namestnika člana:

Vida JELOVČAN, roj. 1933

KRANJSKA GORA, Borovška 19

za člana:.

Antonija MISOTIČ, roj. 1941

GOZD MARTULJEK, Na bregu 9

za namestnika člana:

Marija HROVAT, roj. 1941

KRANJSKA GORA, Podkoren 34

za člana:

Miroslav PAVLOVIČ, roj. 1937

GOZD MARTULJEK, Na bregu 9

za namestnika člana:

Janez KOPRIVA, roj. 1936

GOZD MARTULJEK, Kurirska pot 5

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Kranjska Gora, Kolodvorska 1 A.

 

1. V volilno komisijo 62. referendumskega območja DOVJE MOJSTRANA se imenujejo:

 

za predsednika:

Mihael KERSNIK, roj. 1949

MOJSTRANA, Delavska ul. 10

za namestnika predsednika:

Egidija KOŠIR MROVLJE, roj. 1957

MOJSTRANA, Aljaževa ul. 1

za člana:

Feliks STRAJNAR, roj. 1930

MOJSTRANA, Veliki Breg 18

za namestnika člana:

Milan VALENTINČIČ, roj. 1948

MOJSTRANA, Ul. Janeza Polde 9

za člana:

Janez KOSMAČ, roj. 1945

MOJSTRANA, Dovje 83

za namestnika člana:

Stanislav KOFLER, roj. 1936

MOJSTRANA, Dovje 85

za člana:

Jakob ŽELJKO, roj. 1942

MOJSTRANA, Zgornja Radovna 24

za namestnika člana:

Vladimir SODJA, roj. 1938

MOJSTRANA, Belca 19 F

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Dovje Mojstrana, Savska cesta 1, Mojstrana.

 

1. V volilno komisijo 63. referendumskega območja ŽIROVNICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Dušan RAJGELJ, roj. 1957

ŽIROVNICA, Zabreznica 58 a

za namestnika predsednika:

Simona FERJAN, roj. 1953

ŽIROVNICA, Moste 22

za člana:

Franc VIČAR, roj. 1927

ŽIROVNICA, Rodine 51

za namestnika člana:

Mojca DOLAR, roj. 1966

ŽIROVNICA, Breznica 17 b

za člana:

Janez ŠEBAT, roj. 1968

ŽIROVNICA, Smokuč 22

za namestnika člana:

Peter LEGAT, roj. 1955

ŽIROVNICA, Rodine 17 a

za člana:

Herman DEBELAK, roj. 1962

ŽIROVNICA, Smokuč 27

za namestnika člana:

Branko SITAR, roj. 1960

ŽIROVNICA, Moste 11 i

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Žirovnica, Breznica 3.

 

1. V volilno komisijo 64. referendumskega območja JESENICE se imenujejo:

 

za predsednika:

Maja KOSTANJŠEK, roj. 1954

RADOVLJICA, Jelovška 11

za namestnika predsednika:

Andrej ŽEMVA, roj. 1953

KRANJSKA GORA, Slavka Černeta 33

za člana:

Metka PUŠNIK, roj. 1949

JESENICE, Hrušica 138

za namestnika člana:

Nevenka RAJHMAN, roj. 1955

JESENICE, Spodnji Plavž 20

za člana:

Maja ANTONIČ, roj. 1957

JESENICE, C. M. Tita 70

za namestnika člana:

Dita GASER, roj. 1940

JESENICE, Aljaževa ul. 17

za člana:

Meta FERJAN, roj. 1943

JESENICE, C. M. Tita 1 A

za namestnika člana:

Asna STOŠIČ, roj. 1960

JESENICE. C. Talcev 7 b

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Jesenice, C. M. Tita 78, 64270 Jesenice.

 

1. V volilno komisijo 65. referendumskega območja KOMENDA se imenujejo:

 

za predsednika:

Janez JEGLIČ,

KAMNIK, Ogričeva 10

za namestnika predsednika:

Pavel OCEPEK,

KOMENDA, Breg 21

za člana:

Matevž SKAMEN,

KAMNIK, Zikova 7

za namestnika člana:

Marija ŠKAPIN,

KAMNIK, Jenkova 2

za člana:

Matija REMŠE,

KOMENDA, Gmajnica 61

za namestnika člana:

Ivan DEBELJAK,

KOMENDA, Gmajnica 60

za člana:

Ciril KORBAR,

KOMENDA, Breg 17

za namestnika člana:

Emil URŠIČ,

STAHOVICA, Zagorica 14/a

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.

 

1. V volilno komisijo 66. referendumskega območja MOSTE PRI KOMENDI se imenujejo:

 

za predsednika:

Stane SKOK,

KOMENDA, Suhadole 48/b

za namestnika predsednika:

Nika OVIJAČ,

KOMENDA, Moste 89/b

za člana:

Vinko OVIJAČ,

KOMENDA, Moste 2/b

za namestnika člana:

Tomaž LOMOVŠEK,

KOMENDA, Žeje 10

za člana:

Miha REPNIK,

KOMENDA, Suhadole n.h.

za namestnika člana:

Rok PLEVEL,

KOMENDA, Moste 119

za člana:

Marija SLAPAR,

KOMENDA, Moste 2/č

za namestnika člana:

Jože KOŽELJ ml.,

KOMENDA, Moste 54

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.

 

1. V volilno komisijo 67. referendumskega območja KAMNIK se imenujejo:

 

za predsednika:

Brigita MARKOVIČ,

KAMNIK, Toma Brejca 5/A

za namestnika predsednika:

Janez VRVIŠČAR,

KAMNIK, Matije Blejca 20

za člana:

Mojca KORETIČ,

KAMNIK, Jakoba Aleševca 9

za namestnika člana:

Božena MOŽINA,

KAMNIK, Maistrova 4

za člana:

Stane CERAR,

RADOMLJE, Volčji potok 6

za namestnika člana:

Zdenka KLANČNIK,

LAZE V TOHINJU, Loke 8/a

za člana:

Franc KLOBČAR,

KAMNIK, Podgorje 26/d

za namestnika člana:

Ciril SIMIČAK,

KAMNIK, Toma Brejca 4

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.

 

1. V volilno komisijo 68. referendumskega območja ŠMARCA se imenujejo:

 

za predsednika:

Janez NOVAK,

KAMNIK, Noveljska pot 17

za namestnika predsednika:

Tomaž SLAPAR,

KAMNIK, Drnovo 8

za člana:

Viktor RODE,

KAMNIK, Kamniška 28

za namestnika člana:

Janko VIRIENT,

KAMNIK, Trata 7

za člana:

Jože LENARČIČ,

KAMNIK, Nožiška 6

za namestnika člana:

Valentin ZOBAVNIK,

KAMNIK, Košiše 24/a

za člana:

Franc BROJAN,

KAMNIK, Bistriška 31

za namestnika člana:

Fani KOMATAR,

KAMNIK, Jeranova 16

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.

 

1. V volilno komisijo 69. referendumskega območja KAMNIŠKA BISTRICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Vlado KOROŠEC,

STAHOVICA Županje njive 45

za namestnika predsednika:

Božidar SPRUK,

STAHOVICA Sp. Stranje 8

za člana:

Brane HAFNER,

STAHOVICA, Stahovica 4/a

za namestnika člana:

Stane KREGAR,

STAHOVICA Kregarjevo 19

za člana:

Milan ZOBAVNIK,

STAHOVICA, Županje njive 1

za namestnika člana:

Jože KOSIRNIK,

STAHOVICA, Stolnik 19

za člana:

Franc KEMPERLE,

STAHOVICA, Bistričica 9

za namestnika člana:

Ciril ČEVKA,

STAHOVICA, Bistričica 4/a

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.

 

1. V volilno komisijo 73. referendumskega območja KOPER se imenujejo:

 

za predsednika:

Marjan ŠKODA, roj. 1960

KOPER, Za gradom 6

za namestnika predsednika:

Angela KUHAR, roj. 1942

KOPER, Vena Pilona 12

za člana:

Irena FURLAN, roj. 1955

KOPER, Kvedrova 16

za namestnika člana:

Marjan STARC, roj. 1945

ČRNI KAL, Črni kal 49

za člana:

Anton SAGADIN, roj. 1936

KOPER, Dolinska 22/e

za namestnika člana:

Mitja BUTUL, roj. 1961

KOPER, Vojkovo nabrežje 16

za člana:

Alojz BUTINAR, roj. 1952

LUCIJA, Obala 111

za namestnika člana:

Flavio FORLANI, roj. 1955

KOPER, Kosovelov trg 4

 

2. Sedež komisije je v Kopru, Verdijeva 10.

 

1. V volilno komisijo 74. referendumskega območja PREDDVOR se imenujejo:

 

za predsednika: Janja ROBLEK,

PREDDVOR, Spodnja Bela 14

za namestnika predsednika:

Miro KOZELJ,

PREDDVOR, Hotemaže 71

za člana:

Marjan TRTNIK,

PREDDVOR, Ul. Josipine Turnograjske 8

za namestnika člana:

Andrej SODNIK,

PREDDVOR, Šiška 1

za člana:

Andrej LOGAR,

PREDDVOR, Nova vas 25

za namestnika člana:

Miloš FRELIH,

PREDDVOR, Kokra 4/a

za člana:

Janez ZAPLOTNIK,

PREDDVOR, Sp. Bela 4

za namestnika člana:

Inge SAJEVIC,

PREDDVOR, Hotemaže 79

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.

 

1. V volilno komisijo 75. referendumskega območja CERKLJE NA GORENJSKEM se imenujejo:

 

za predsednika:

Majda ERZAR,

CERKLJE, Stara cesta 22

za namestnika predsednika:

Majda PLEVEL,

CERKLJE, Pšenična polica 28

za člana:

Viktor NAROBE,

CERKLJE, Grad 43/a

za namestnika člana:

Marija TERAN,

CERKLJE, Poženik 43

za člana:

Ivan MLAKAR,

CERKLJE, Trnovlje 5

za namestnika člana:

Maja ZAJC JERNEJ,

CERKLJE, Krvavška 26

za člana:

Sonja GUZELJ,

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 2

za namestnika člana:

Marjeta ČEBULJ,

CERKLJE, Pšenična polica 27

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.

 

1. V volilno komisijo 76. referendumskega območja VISOKO se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija BAKOVNIK,

VISOKO, Visoko 50

za namestnika predsednika:

Jure TOMAŠIČ,

VISOKO, Visoko 136

za člana:

Jože BOLKA,

VISOKO, Visoko 62

za namestnika člana:

Franc SIRC,

VISOKO, Visoko 62

za člana:

Vinko RESNIK,

VISOKO, Milje 67

za namestnika člana:

Marjan SENJAK,

VISOKO, Milje 34

za člana:

Jože KOŽELJ,

VISOKO, Milje 7

za namestnika člana:

Irena ŠINKOVEC,

VISOKO, Visoko 85

 

2. Sedež komisije Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.

 

1. V volilno komisijo 77. referendumskega območja ŠENČUR se imenujejo:

 

za predsednika:

Judita ALJANČIČ,

ŠENČUR, Srednja vas 67/a

za namestnika predsednika:

Filip VESEL,

ŠENČUR, Partizanska cesta 35

za člana:

Nada BOGATAJ KRŽAN,

ŠENČUR, Srednja vas 167

za namestnika člana:

Vida MIKLIČ,

ŠENČUR, Pipanova 45

za člana:

Andrej REPNIK,

VISOKO, Luže 56

za namestnika člana:

Ivan SKODLAR,

VISOKO, Luže 50

za člana: Anton UMNIK,

ŠENČUR, Kranjska 9

za namestnika člana:

Branka KUHAR,

ŠENČUR, Srednja vas 14/a

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.

 

1. V volilno komisijo 78. referendumskega območja NAKLO se imenujejo:

 

za predsednika:

Mateja SOKLIČ,

NAKLO, Strahinj 116

za namestnika predsednika:

Drago GORIČN,

NAKLO, Stara cesta 27

za člana:

Katarina BIZAJ,

NAKLO, Praprotnik 7

za namestnika člana:

Boris ČRNILEC,

NAKLO, Strahinj 36/a

za člana:

Ludvik TRAMPUŠ,

NAKLO, Strahinj 105

za namestnika člana:

Franci PAVLIN,

NAKLO, Cegelnica 7/a

za člana:

Viktorija LENARDIČ,

NAKLO, Ul. Bratov Praprotnik 24

za namestnika člana:

Milan GRAŠIČ,

NAKLO, Strahinj 90

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.

 

1. V volilno komisijo 79. referendumskega območja KRANJ se imenujejo:

 

za predsednika:

Alojz MAROLT,

KRANJ, Dražgoška 6

za namestnika predsednika:

Marjan POGAČNIK,

KRANJ, Koroška cesta 49

za člana:

Stane BOŠTJANČIČ,

ZG. BESNICA, Zg. Besnica 70 a

za namestnika člana:

Marjan PRINČIČ,

KRANJ, Mrakova ul. 8

za člana:

Edvard GRUDEN,

KRANJ, Ul. Gorenjskega odreda 4

za namestnika člana:

Andreja KOVAČ,

KRANJ, Ul. Gorenjskega odreda 18

za člana:

Tomaž KUKOVICA,

KRANJ, Cankarjeva 7

za namestnika člana:

Janez KERT,

KRANJ, Smledniška 46

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.

 

1. V volilno komisijo 80. referendumskega območja JEZERSKO se imenujejo:

 

za predsednika:

Mihael SAVNIK,

KRANJ, Trg Prešernove brigade 5

za namestnika predsednika:

Štefan KOCJAN,

JEZERSKO, Zg. Jezersko 114

za člana:

Jože MEŽKO,

JEZERSKO, Jezersko 109 c

za namestnika člana:

Izidor KRNIČAR,

JEZERSKO, Zg. Jezersko 47 a

za člana:

Ivan KAVAŠ,

JEZERSKO, Zg. Jezersko 57

za namestnika člana:

Jerca TEUL,

JEZERSKO, Zg. Jezersko 88

za člana:

Edi REBOLJ,

LJUBLJANA, Preglov trg 13

za namestnika člana:

Avgust PERAT,

JEZERSKO, Zg. Jezersko 66

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.

 

1. V volilno komisijo 87. referendumskega območja LAŠKO se imenujejo:

 

za predsednika:

Milko ŠKOBERNE, roj. 1959

LAŠKO, Rimska cesta 4/a

za namestnika predsednika:

Zdenka PEŠEC, roj. 1954

LAŠKO, Badovinčeva 20

za člana:

Matevž KOLAR, roj. 1935

LAŠKO, Valentinčičeva 50

za namestnika člana:

Jože KAPEL, roj. 1955

BREZE PRI CELJU, Šentrupert št. 93/a

za člana:

Janez KRAJNC, roj. 1939

LAŠKO, Cesta v Debro št. 21

za namestnika člana:

Franc ŽOHAR, roj. 1963

LAŠKO, Sedraž 19/b

za člana:

Igor KNEZ, roj. 1951

LAŠKO, Na Pristavi št. 14

za namestnika člana:

Vlado PETEK, roj. 1940

LAŠKO, Strmca št. 5

 

2. Sedež komisije je na Krajevni skupnosti Laško, Savinjsko nabrežje, 63270 Laško.

 

1. V volilno komisijo 88. referendumskega območja RIMSKE TOPLICE se imenujejo:

 

za predsednika:

Pavel TERŠEK, roj. 1967

LAŠKO, Valentinčičeva št. 18

za namestnika predsednika:

Mojca PERŠE, roj. 1965

RIMSKE TOPLICE, Zdraviliška c. 27

za člana:

Martin POŽIN, roj. 1959

RIMSKE TOPLICE, Povčeno št. 1

za namestnika člana:

Peter SENICA, roj. 1964

RIMSKE TOPLICE, Senožete 3

za člana:

Anton ŠKERBEC, roj. 1947

RIMSKE TOPLICE, Trubarjevo naselje 6

za namestnika člana:

Anton SELIČ, roj. 1951

RIMSKE TOPLICE, Jesenova raven št. 2

za člana:

Andrej AŠKERC, roj. 1955

RIMSKE TOPLICE, Globoko št. 9

za namestnika člana:

Stanislav PUH, roj. 1957

RIMSKE TOPLICE, Povčeno št. 19

 

2. Sedež komisije je Ulica XIV. divizije 8, Rimske toplice.

 

1. V volilno komisijo 89. referendumskega območja RADEČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Ivica LAZNIK, roj. 1959

RADEČE, Ulica OF 23

za namestnika predsednika:

Igor KARLOVŠEK, roj. 1958

RADEČE, Ulica 11. maja št. 8

za člana:

Mirko BERVAR, roj. 1951

RADEČE, Stari dvor 23/b

za namestnika člana:

Zalika CELESTINA, roj. 1949

RADEČE, Svibno št. 4

za člana:

Stane MARTINŠEK, roj. 1932

RADEČE, Vrhovo št. 82

za namestnika člana:

Igor GORENJEC, roj. 1955

RADEČE, Žebnik št. 39

za člana:

Franc KADUNC, roj. 1955

RADEČE, Prnovše št. 9

za namestnika člana:

Franc BREGAR, roj. 1928

RADEČE, Goreljce št. 10/e

 

2. Sedež komisije je Ulica Milana Majcna b. št., Radeče.

 

1. V volilno komisijo 97. referendumskega območja LENDAVA se imenujejo:

 

za predsednika:

Bojan MISJA,

LENDAVA, Kranjčeva 8

za namestnika predsednika:

Agata SARDELIČ,

LENDAVA, Kranjčeva 8

za člana:

Irma HRELJA CSASZAR,

PETIŠOVCI, Lendavska 1

za namestnika člana:

Gabriella SOBOČAN,

DOLGA VAS, Dolga vas 144/d

za člana:

Jože KOCON,

Čentiba 324

za namestnika člana:

Štefan KUZMA,

Mostje 43

za člana: Milan KRAMPAČ,

Gaberje 133

za namestnika člana:

Mirko HORVAT,

DOLGA VAS, Dolga vas 42

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 69220 Lendava.

 

1. V volilno komisijo 98. referendumskega območja DOBROVNIK se imenujejo:

 

za predsednika:

Maria ZAG-GYOFI,

LENDAVA, Trg ljud. pravice 6

za namestnika predsednika:

Terezija LAJTER,

DOBROVNIK, Dobrovnik 6/a

za člana:

Marjan KARDINAR,

DOBROVNIK, Dobrovnik 160

za namestnika člana:

Štefan MATAIČ,

DOBROVNIK, Dobrovnik 8

za člana:

Ignac TEMLIN,

Kamovci 52

za namestnika člana:

Ivan CASAR,

STREHOVCI

za člana:

Julij VEGI,

Radmožanci 86

za namestnika člana:

Tibor VEGI,

Žitkovci

 

2. Sedež komisije je Kulturni dom Dobrovnik 297, 69223 Dobrovnik.

 

1. V volilno komisijo 99. referendumskega območja TURNIŠČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Jasna BRAČIČ,

LENDAVA, Kidričeva 15

za namestnika predsednika:

Jože MATJAŠEC,

TURNIŠČE, Št. Kovača 56

za člana:

Jože MAGDIČ,

Renkovci 155

za namestnika člana:

Jože REŽONJA,

TURNIŠČE, Št. Kovača 29

za člana:

Stanko ZVER,

Gomilica 134

za namestnika člana:

Avgust SOBOČAN,

Nedelica 128/a

za člana:

Jože PUCKO,

TURNIŠČE, Čevljarska 27

za namestnika člana:

Jože BALAŽIC,

Gomilica 122/b

 

2. Sedež komisije je v Turnišče, Štefana Kovača 73.

 

1. V volilno komisijo 100. referendumskega območja KOBILJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Vesna PETKOVIČ,

LENDAVA, Kranjčeva 8

za namestnika predsednika:

Stanko TADINA,

Lendavske gorice 4

za člana:

Jože GJEREK,

Kobilje 60 a

za namestnika člana:

Sabina TOPLAK,

Kobilje 141

za člana:

Marija SAJKO,

Kobilje 35/a

za namestnika člana:

Jože BUKOVEC,

Kobilje 72

za člana:

Stanko ANTOLIN,

Kobilje 195

za namestnika člana:

Tanja NEMET, Kobilje 30

 

2. Sedež komisije je Kobilje 53, 69223 Dobrovnik.

 

1. V volilno komisijo 101. referendumskega območja ČRENŠOVCI se imenujejo:

 

za predsednika:

Brigita ROBIČ,

LENDAVA, Naselje Prekm. brigad 13

za namestnika predsednika:

Bojan BUDIN,

LENDAVA, Mohorjeva 8

za člana:

Matija ŽIŽEK,

Žižki 47

za namestnika člana:

Janez HORVAT,

ČRENŠOVCI, Vrtna 6

za člana:

Štefan KRAMAR,

ČRENŠOVCI, Prekm. čete 93

za namestnika člana:

Jože HORVAT,

Trnje 7/c

za člana:

Franc MAGDIČ,

Trnje 106

za namestnika člana:

Štefan HOZJAN,

ČRENŠOVCI, Prekm. čete 88

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Črenšovci, Prekm. čete 23.

 

1. V volilno komisijo 102. referendumskega območja POLANA se imenujejo:

 

za predsednika:

Željko VRHUNC,

LENDAVA, Kidričeva 3

za namestnika predsednika:

Ruža HOBLAJ,

LENDAVA, Kranjčeva 8

za člana:

Alojz KRAMAR,

Velika Polana 92

za namestnika člana:

Jožef JAKLIN,

Velika Polana 44

za člana:

Alojz VUK,

Mala Polana 31

za namestnika člana:

Jožef TERNAR,

Velika Polana 103

za člana:

Alojz DENŠA,

Brezovica 56

za namestnika člana:

Jožef HORVAT,

Mala Polana 85

 

2. Sedež komisije je Velika Polana 111.

 

1. V volilno komisijo 103. referendumskega območja BISTRICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Franc KONTREC,

LENDAVA, Kranjčeva 10

za namestnika predsednika:

Franc SOČIČ,

LENDAVA, Kidričeva 9

za člana:

Štefan ŽIŽEK,

Gornja Bistrica 102

za namestnika člana:

Milan IFKO,

Gornja Bistrica 170

za člana:

Ivan COPOT,

Srednja Bistrica 74

za namestnika člana:

Martin LEBAR,

Srednja Bistrica 74

za člana:

Jože VUČKO,

Dolnja Bistrica 37/b

za namestnika člana:

Ivan RITLOP

Dolnja Bistrica 155

 

2. Sedež komisije je v Gasilskem domu, Gornja Bistrica 116/h, 69232 Črenšovci.

 

1. V volilno komisijo 104. referendumskega območja ODRANCI se imenujejo:

 

za predsednika:

Mirko VRBNJAK,

ODRANCI, Ravenska 25

za namestnika predsednika:

Štefan PETKOVIČ,

Lendavske gorice

za člana:

Marica ANTOLIN,

ODRANCI, Štefana Kovača 42

za namestnika člana:

Martin SMEJ,

ODRANCI, Sevranska ul. 25

za člana:

Ivanka TOMPA,

ODRANCI, Štefana Kovača 35

za namestnika člana:

Silva MERTIK,

ODRANCI, Sevranska ul. 13

za člana:

Edo PETEK,

ODRANCI, Panonska ul. 36

za namestnika člana:

Stanko CASAR,

ODRANCI, Kovaška ul. 26

 

2. Sedež komisije je v vaškem domu Panonska 33, 69232 Črenšovci.

 

1. V volilno komisijo 105. referendumskega območja LITIJA se imenujejo:

 

za predsednika:

Miroslav BREGAR,

LITIJA, CKS 15

za namestnika predsednika:

Tone PRIMOŽIČ,

LITIJA, Grbinska 14 a

za člana:

Ljudmila ROGELJ,

VAČE, Vače 96

za namestnika člana:

Lado RIBIČ,

POLŠNIK, Polšnik 23

za člana:

Hubert CIMPERMAN,

LITIJA, Sp. Hotič 23

za namestnika člana:

Vili MANDELJ,

SAVA, Sava 45

za člana:

Polde DOBRAVEC,

LITIJA, Brodarska 11

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Litija, Jerebova ul. 14, 61270 Litija.

 

1. V volilno komisijo 106. referendumskega območja JEVNICA-KRESNICE se imenujejo:

 

za predsednika:

Tatjana KRŽIŠNIK,

KRESNICE, Kresniške Poljane 12

za namestnika predsednika:

Margita SELAN-VOGLAR,

KRESNICE, Kresnice 23 c

za člana:

Slavko LAJOVIC,

KRESNICE, Kresnice 72. c

za namestnika člana:

Peter JANČAR,

KRESNICE, Kresniški vrh 39 a

za člana:

Milan BREGAR,

KRESNICE, Jevnica 19

za namestnika člana:

Rafko ROKAVEC,

KRESNICE, Zg. Jevnica 12

za člana:

Angelca KOVIČ,

KRESNICE, Ribče 56

za namestnika člana:

Slavko JALOVEC,

KRESNICE, Vernek 6

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Kresnice, 61281 Kresnice.

 

1. V volilno komisijo 107. referendumskega območja DOLE se imenujejo:

 

za predsednika:

Marko GODEC,

LITIJA, Ulica solidarnosti 4

za člana:

Kazimir MOČILAR,

DOLE, Zagozd 11

za namestnika člana:

Jože SLADIČ,

DOLE, Gradišče 5

za člana:

Anton JESENŠEK,

DOLE, Sp. Jelenje 2

za namestnika člana:

Branko JAVORŠEK,

DOLE, Prevale 5

za člana:

Alojz CELESTINA,

DOLE, Suhadole 11

za namestnika člana:

Janko PLETERSKI,

DOLE, Dole 19

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Dole, 61273 Dole pri Litiji.

 

1. V volilno komisijo 108. referendumskega območja GABROVKA se imenujejo:

 

za predsednika:

Ivi VOZEJLJ,

VAČE, Vače 54

za namestnika predsednika:

Stane MIKLIČ,

GABROVKA, Gabrovka 56

za člana:

Bruno UTENKAR,

GABROVKA, Gabrovka 14

za namestnika člana:

Nace ZORE,

GABROVKA,

Gabrovka 17 a

za člana:

Franc KOTAR,

GABROVKA, Gabrovka 60

za namestnika člana:

Drago RESNIK,

GABROVKA, Tlaka 13

za člana:

Ivan ZUPANČIČ,

GABROVKA Gabrska gora 16

za namestnika člana:

Jože RAPPL,

GABROVKA, Gabrovka 17

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Gabrovka, 61274 Gabrovka.

 

1. V volilno komisijo 109. referendumskega območja ŠMARTNO se imenujejo:

 

za predsednika:

Iztok ŠUBARA,

ŠMARTNO, Staretov trg 14

za namestnika predsednika:

Jože ČOŽ,

ŠMARTNO PRI LITIJI, Slatina 7

za člana:

Rajko MESERKO,

Šmartno pri Litiji, Valvazorjeva 13

za namestnika člana:

Jože LOVŠE,

ŠMARTNO PRI LITIJI, Sp. Jablanica 1 b

za člana:

Andrej POGLAJEN,

ŠMARTNO PRI LITIJI, Jelša 19

za namestnika člana:

Brane ZADRAŽNIK, PRIMSKOVO, Gradišče 12

za člana:

Franci PROPS,

ŠMARTNO PRI LITIJI, Dragovšek

za namestnika člana:

Alojz FLISEK,

ŠMARTNO PRI LITIJI, Leskovica

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Šmartno, 61275 Šmartno pri Litiji.

 

1. V volilno komisijo 110. referendumskega območja DOL PRI LJUBLJANI se imenujejo:

 

za predsednika:

Marjan JAZBEC, roj. 1930

LJUBLJANA, Brilejeva 15

za namestnika predsednika:

Tjaša STROBL KRAGELJ, roj. 1949

LJUBLJANA, Puhova 3

za člana:

Franc POKOVEC, roj. 1931

DOL PRI LJUBLJANI, Križevska vas 6

za namestnika člana:

Franc VODE, roj. 1945

DOL PRI LJUBLJANI, Vinje 32

za člana:

Marija POVŠE, roj. 1929

LJUBLJANA, Reboljeva 12

za namestnika člana:

Beno ŽVAN, roj. 1920

ČRNUČE, Gameljska 7

za člana:

Franc JEMEC, roj. 1958

DOL PRI LJUBLJANI, Klopca 3

za namestnika člana:

Štefan DUH, roj. 1935

DOL PRI LJUBLJANI, Senožeti 212

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Ljubljana Bežigrad, Linhartova 13.

 

1. V volilno komisijo 111. referendumskega območja BREZOVICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Mirjam TRČEK, roj. 1961

BREZOVICA, Drobtniška pot 5

za namestnika predsednika:

Marjan OVEN, roj. 1945

BREZOVICA, Malovaška ul. 12

za člana:

Franc GAŠPERŠIČ, roj. 1932

BREZOVICA Na grivi 16

za namestnika člana:

Metod ŽITKO, roj. 1960

BREZOVICA Tržaška c. 561

za člana:

Anka VRČON, roj. 1962

BREZOVICA Brezoviška c. 36

za namestnika člana:

Borut KUŠAR, roj. 1962

BREZOVICA, Ul. Jožeta KOPITARJA

za člana:

Mateja GROM, roj. 1970

BREZOVICA Cesta na postajo 20

za namestnika člana:

Martin ROTAR, roj. 1953

BREZOVICA Na Lazih 13

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 112. referendumskega območja POLHOV GRADEC se imenujejo:

 

za predsednika:

Slavka ALIČ, roj. 1960

POLHOV GRADEC, Setnik 4

za namestnika predsednika:

Franc RIHAR, roj. 1936

POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 1 c

za člana:

Anton PLESTENJAK, roj. 1937

POLHOV GRADEC, Črni vrh 30

za namestniku člana:

Ivanka NARTNIK, roj. 1942

POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 55

za člana:

Irena KOVAČ, roj. 1966

POLHOV GRADEC, Dolenja vas 13

za namestnika člana:

Danica RIHAR, roj. 1971

POLHOV GRADEC, Pristava 14

za člana:

Ivan POLAJNAR, roj. 1941

POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 29

za namestnika člana:

Janez NOVAK, roj. 1941

POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 109

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 113. referendumskega območja DOBROVA se imenujejo:

 

za predsednika:

Olivera MALBAŠIČ, roj. 1951

DOBROVA, Dobrova 9

za namestnika predsednika:

Ivan GOSARIČ, roj. 1958

DOBROVA, Devce 28

za člana:

Milena MALOVRH, roj. 1937

DOBROVA, Horjulska c. 69

za namestnika člana:

Vital ERŽEN, roj. 1939

DOBROVA, Podsmreka 6 a

za člana:

Marko ZDEŠAR, roj. 1942

DOBROVA, Brezje 32

za namestnika člana:

Marjan PAHOR, roj. 1948

DOBROVA, Osredek 29

za člana:

Albin OVEN, roj. 1952

DOBROVA, Polhograjska 57

za namestnika člana:

Albin OTOREPEC, roj. 1925

DOBROVA, Stara cesta 14

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 114. referendumskega območja HORJUL se imenujejo:

 

za predsednika:

Tatjana PREBIL, roj. 1950

HORJUL, Horjul 35

za namestniku predsednika:

Daniel FORTUNA, roj. 1950

HORJUL, Zaklanec 41

za člana:

Peter JANŠA, roj. 1955

HORJUL, Lesno brdo 21

za namestnika člana:

Marija KETE, roj. 1944

HORJUL, Horjul 24

za člana:

Jana JEREB, roj. 1958

HORJUL, Vrzdenec 34

za namestnika člana:

Jože GRDADOLNIK, roj. 1927

HORJUL, Horjul 78

za člana:

Pavel ZDEŠAR, roj. 1936

HORJUL, Horjul 151

za namestnika člana:

Marija KONČAN, roj. 1923

HORJUL, Horjul 170 a

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 115. referendumskega območja IG se imenujejo:

 

za predsednika:

Valentina MARKIČ, roj. 1957

IG, Ig 224/a

za namestnika predsednika:

Milena BRATOVŽ, roj. 1954

IG, Iška vas 76

za člana:

Tone MODIC, roj. 1963

IG, Kot 8

za namestnika člana:

Boris JAKOPIN, roj. 1954

IG, Ig 210

za člana:

Janez CIMPERMAN, roj. 1947

IG, Ig 2

za namestnika člana:

Jože VIRANT, roj. 1959

IG, Golo 2

za člana:

Fani INTIHAR, roj. 1966

IG, Iška vas 21

za namestnika člana:

Franc BRANCELJ, roj. 1931

IG, Gornji Ig 3

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 116. referendumskega območja PRESERJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Karolina BAŠA, roj. 1952

PRESERJE, Podpeč 66

za namestnika predsednika:

Janez PRISTAVEC, roj. 1966

PRESERJE, Jezero 74

za člana:

Stane BAČAR, roj. 1957

PRESERJE, Kamnik 56

za namestnika člana:

Dušan SMOLE, roj. 1966

PRESERJE, Kamnik 114

za člana:

Miha KIRN, roj. 1972

PRESERJE, Kamnik 60

za namestnika člana:

Marija JERINA, roj. 1934

PRESERJE, Kamnik 135

za člana:

Ivan ZALAR, roj. 1927

PRESERJE, Prevalje 20

za namestnika člana:

Jože ŠILC, roj. 1924

PRESERJE, Jezero 94

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 117. referendumskega območja RAKITNA se imenujejo:

 

za predsednika:

Jelka KOVAČIČ, roj. 1949

PRESERJE, Rakitna 112

za namestnika predsednika:

Gabrijel KRŽIČ, roj. 1911

Ljubljana, Njegoševa 13

za člana:

Tone KRANJC, roj. 1962

PRESERJE, Rakitna 135

za namestnika člana:

Jože MIKUŠ, roj. 1940

PRESERJE, Rakitna 73

za člana:

Andrej GROM, roj. 1959

PRESERJE, Rakitna 4

za namestnika člana:

Ivan OPEKA, roj. 1936

PRESERJE, Rakitna 98

za člana:

Borut STOPAR, roj. 1931

PRESERJE, Rakitna 265

za namestnika člana:

Jože KRŽIČ, roj. 1940

PRESERJE, Rakitna 95/a

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 118. referendumskega območja VELIKE LAŠČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Nataša ČEČ, roj. 1970

VELIKE LAŠČE, Velike Lašče 180

za namestnika predsednika:

Anamarija KOVAČIČ, roj. 1968

VELIKE LAŠČE, Velike Lašče 63

za člana:

Vinko GRUDEN, roj. 1955

VELIKE LAŠČE, Ulaka 11

za namestnika člana:

Karel KOBE, roj. 1926

VELIKE LAŠČE, Velike Lašče 140

za člana:

Peter INDIHAR, roj. 1961

VELIKE LAŠČE, Velike Lašče 64

za namestnika člana:

Jože JUVANEC, roj. 1964

ROB, Zgonče 3

za člana:

Roman ŠTRUKELJ, roj. 1959

TURJAK, Laporje 7

za namestnika člana:

Zvone KLANČAR, roj. 1959

ROB, Pečki 2

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 119. referendumskega območja ŠKOFLJICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Lučka SEIBERT roj. 1958

ŠKOFLJICA Primičeva ul. 17

za namestnika predsednika:

dr. Majda ZBAČNIK, roj. 1945

ŠKOFLJICA, Ravenska pot n.h.

za člana:

Silvo MARINČIČ, roj. 1964

ŠKOFLJICA, Glinek 12

za namestnika člana:

Franc MENART, roj. 1939

ŠKOFLJICA, Cesta ob Barju 22

za člana:

Pavla PERME, roj. 1940

ŠKOFLJICA Bučarjeva 11

za namestnika člana:

Ciril ŠPRINGER, roj. 1929

ŠKOFLJICA Albrehtova 62

za člana:

Ema ŽLAHTIČ, roj. 1959

ŠKOFLJICA, Pijava Gorica 5

za namestnika člana:

Alojz VESEL, roj. 1961

ŠKOFLJICA, Vrh nad Želimljami 7

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 120. referendumskega območja ŠENTJOŠT se imenujejo:

 

za predsednika:

Danijel VEHAR, roj. 1972

GORENJA VAS, Gorenja vas 140

za namestnika predsednika:

Jože SEČNIK, roj. 1956

LJUBLJANA, Štefanova 5

za člana:

Irena OBLAK, roj. 1960

HORJUL, Šentjošt 42

za namestnika člana:

Janez KAVČIČ, roj. 1970

HORJUL, Šentjošt 53

za člana:

Roman SEČNIK, roj. 1966

GORENJA VAS, Planina 27

za namestnika člana:

Jože ČEPON, roj. 1953

HORJUL, Butajnova 21/a

za člana:

Boris VESEL, roj. 1960

HORJUL, Šentjošt 37

za namestnika člana:

Valentin TOMINC, roj. 1949

HORJUL, Butajnova 4/a

 

2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

 

1. V volilno komisijo 121. referendumskega območja MEDVODE, se imenujejo:

 

za predsednika:

Miha ŠIPEC,

MEDVODE, Ul. Simona Jenka 9

za namestnika predsednika:

Vanja DEBELJAK, SMLEDNIK,

Smlednik 40

za člana:

Anica FRELIH, MEDVODE,

Na Čerenu 7

za namestnika člana:

Metka POPIVODA,

MEDVODE, Zg. Pirniče 22 f

za člana:

Anton LAH,

MEDVODE, Ul. k studencu 4

za namestnika člana:

Alojz IZLAKAR,

MEDVODE, Ul. k studencu 2

za člana:

Janez KNEZ,

MEDVODE, Sp. Pirniče 28 a

za namestnika člana:

Štefan HROVAT,

MEDVODE, Zg. Pirniče 28 a

 

2. Sedež komisije je Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

 

1. V volilno komisijo 122. referendumskega območja VODICE se imenujejo:

 

za predsednika:

Majda VERSTOVŠEK,

LJUBLJANA, Medvedova 14

za namestnika predsednika:

Marina VIHAR,

LJUBLJANA-ŠENTVID, Slapnikova 10

za člana:

Frenk LOGAR,

VODICE, Lokarje 26

za namestnika člana:

Štefan KUNSTELJ,

VODICE, Selo 22

za člana:

Niko JERAJ,

VODICE, Jegriše 28

za namestnika člana:

Niko MARTINEC,

LJUBLJANA, Gospodinjska 11

za člana:

Anton KOKALJ,

VODICE, Šinkov turn 55

za namestnika člana:

Martin STANONIK,

VODICE, Pustnice 52

 

2. Sedež komisije je Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

 

1. V volilno komisijo 123. referendumskega območja LJUBLJANA se imenujejo:

 

za predsednika:

Borut POTRATA, roj. 1931

LJUBLJANA-ŠENTVID, Cirejeva 12

za namestnika predsednika:

Jože ZBAČNIK, roj. 1934

LJUBLJANA, Martina Krpana 34

za člana:

Gojmir KOMAR, roj. 1931

LJUBLJANA, Einspielerjeva 3

za namestnika člana:

Vincenc FILIPČIČ, roj. 1960

LJUBLJANA, Gerbičeva 49

za člana:

Ciril ROTAR, roj. 1932

LJUBLJANA, Mladinska 50

za namestnika člana:

Ksenija FISTER,

LJUBLJANA, Sketova 6

za člana:

Marjan LAVRIČ, roj. 1928

LJUBLJANA, Friškovec 4

za namestnika člana:

Darja HABIČ, roj. 1971

LJUBLJANA-DOBRUNJE, Kocijančičeva 15

 

2. Sedež komisije je v Ljubljani, Adamič Lundrovo nabrežje 2.

 

1. V volilno komisijo 130. referendumskega območja METLIKA se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija ČRNUGELJ,

METLIKA, Breg revolucije 20

za namestnika predsednika:

Ana JUKIČ,

ČRNOMELJ, Danila Bučarja 27

za člana:

Stanislav BRODARIČ,

METLIKA, Župančičeva 2

za namestnika člana:

Andon RADOŠ st.,

METLIKA, Boldraž 2

za člana:

Janez KREMESEC,

METLIKA, Stara cesta 9

za namestnika člana:

Jože NEMANIČ,

METLIKA, Božakovo 20

za člana:

Nada KLANČAR-KRAŠOVEC,

METLIKA, Ulica 1. maja 2

za namestnika člana:

Jurij JELERIČIČ,

METLIKA, Marentičeva ul. 5

 

2. Sedež komisije je v Metliki, Mestni trg 24.

 

1. V volilno komisijo 131. referendumskega območja MOZIRJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Vida PETRIN, roj. 1957

LJUBNO/SAV., Loke 19

za namestnika predsednika:

Silvestra PIKL, roj. 1943

MOZIRJE, Loke pri Mozirju 40

za člana:

Milan ŠEPEC, roj. 1933

MOZIRJE, Nove Trate 17

za namestnika člana:

Robert LUKAČ, roj. 1958

MOZIRJE, Ljubija 15

za člana:

Marija MUTEC, roj. 1943

MOZIRJE, Praprotnikova 19

za namestnika člana:

Cveta GOLIČNIK, roj. 1965

MOZIRJE, Šmihel 26

za člana:

Ivo GLUŠIČ, roj. 1964

MOZIRJE, Loke 6

za namestnika člana:

Jurij REPENŠEK, roj. 1958

MOZIRJE, Na Tratah 19

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Mozirje, Hribernikova ulica 1, Mozirje.

 

1. V volilno komisijo 132. referendumskega območja NAZARJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Rezika PLAZNIK, roj. 1951

MOZIRJE, Ljubija 127

za namestnika predsednika:

Rudi HRAMEC, roj. 1955

MOZIRJE, Praprotnikova 1

za člana:

Jože URANK, roj. 1929

NAZARJE, Pod Slatino 2

za namestnika člana:

Milena CIGALE, roj. 1966

NAZARJE, Savinjska c. 14

za člana:

Martina ZAKRAJŠEK, roj. 1957

ŠMARTNO, Dreti 27

za namestnika člana:

Alfonz ZUPANČIČ, roj. 1952

ŠMARTNO/DRETI, Sp. Kraše 22

za člana:

Vojko KRIVEC, roj. 1963

Prihova 36

za namestnika člana:

Jože TRBOVŠEK, roj. 1947

NAZARJE, Dobrovlje pri Mozirju 16

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Nazarje, Savinjska c. 2, Nazarje.

 

1. V volilno komisijo 133. referendumskega območja GORNJI GRAD se imenujejo:

 

za predsednika:

Danica VEZOČNIK-KRAJNC, roj. 1956

LJUBNO/S., Foršt 17

za namestnika predsednika:

Stanislav ROZENSTEIN, roj. 1953

REČICA/S., Rečica 128

za člana:

Danilo FIRŠT, roj. 1954

GORNJI GRAD, Novo Naselje 16

za namestnika člana:

Rezika BEZOVŠEK, roj. 1957

GORNJI GRAD, Novo Naselje 2

za člana:

Ivan RIHTER st., roj. 1936

GORNJI GRAD, Tirosek 58

za namestnika člana:

Jože LAZNIK st., roj. 1931

GORNJI GRAD, Tirosek 2

za člana:

Marko POTOČNIK, roj. 1962

ŠMARTNO/D., Bočna 102

za namestnika člana:

Zlata LONČAR, roj. 1956

Šmartno/d., Kropa 17

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.

 

1. V volilno komisijo 134. referendumskega območja LUČE OB SAVINJI se imenujejo:

 

za predsednika:

Katarina LENARČIČ, roj. 1963

REČICA/S., Rečica/S. 146

za namestnika predsednika:

Marija KRIVEC, roj. 1957

NAZARJE, Žlaborska pot 15

za člana:

Andrej Šiljar, roj. 1948

LUČE, Krnica 15

za namestnika člana:

Alojz KRIVEC, roj. 1960

LUČE, Raduha 27

za člana:

Mirko ZAMERNIK, roj. 1964

LUČE, Podvolovljek 42

za namestnika člana:

Franc KOSMAČ, roj. 1950

LUČE, Strmec 4

za člana:

Stanko MOLIČNIK, roj. 1941

LUČE, Luče 110

za namestnika člana:

Tomaž PEČOVNIK, roj. 1965

LUČE, Strmec 21

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Luče/S., Luče 106.

 

1. V volilno komisijo 135. referendumskega območja LJUBNO OB SAVINJI se imenujejo:

 

za predsednika:

Drago ŠINKAR, roj. 1939

NAZARJE, Zadrečka c. 5

za namestnika predsednika:

Božidar BLAGOVIČ, roj. 1962

MOZIRJE, Cesta na Rožnik 39/a

za člana:

Paul OREŠNIK, roj. 1965

LJUBNO/S., Cesta v Rastke 25

za namestnika člana:

Marija BRGLES, roj. 1939

LJUBNO OB SAVINJI, Radmirje 114

za člana:

Štefan MATJAŽ, roj. 1958

LJUBNO/S., Janezovo polje 31

za namestnika člana:

Božo KRIŽNIK, roj. 1955

LJUBNO/S., Okonina 45 a

za člana:

Rajko PINTAR, roj. 1953

LJUBNO/S., Janezovo polje 14

za namestnika člana:

Petra SLATINŠEK, roj. 1975

LJUBNO OB SAVINJI, Radmirje 30

 

2. Sedež komisije je v krajevni skupnosti, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.

 

1. V volilno komisijo 136. referendumskega območja SOLČAVA se imenujejo:

 

za predsednika:

Stanislava ROZENSTEIN, roj. 1951

REČIČA/S., Rečica 128

za namestnika predsednika:

Marija GREGORC, roj. 1965

MOZIRJE, Brezje 19

za člana:

Janez ČERČEK, roj. 1944

SOLČAVA, Solčava 44 a

za namestnika člana:

Matej VRŠNIK, roj. 1960

SOLČAVA, Robanov kot 34

za člana:

Olga SLAPNIK, roj. 1960

SOLČAVA Solčava 16

za namestnika člana:

Tomaž SLAPNIK, roj. 1962

SOLČAVA Solčava 46

za člana:

Franc PODBREŽNIK, roj. 1943

SOLČAVA, Solčava 3

za namestnika člana:

Aleš KLEMENŠEK, roj. 1967

SOLČAVA, Logarska dolina 27

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Solčava, Solčava. 16.

 

1. V volilno komisijo 137. referendumskega območja REČICA OB SAVINJI se imenujejo:

 

za predsednika:

Janja PORT, roj. 1964,

MOZIRJE, Brezje 42

za namestnika predsednika:

Matija ROŽIČ, roj. 1961,

MOZIRJE, Na Trgu 22

za člana:

Mija SLAPNIK, roj. 1950

REČICA/SAV, Varpolje 46

za namestnika člana:

Franci ŠON, roj. 1947

REČICA/SAV, Rečica 138

za člana:

Marija ŠTIGLIC, roj. 1937

REČICA/SAV, Rečica 50

za namestnika člana:

Andreja GOMIRŠEK, roj. 1955

REČICA/SAV, Rečica 80

za člana:

Marija VISOČNIK, roj. 1958

REČICA/SAV, Rečica 107 b

za namestnika člana:

Marjana RAKUN JURIČ, roj. 1964

REČICA OB SAVINJI, Nizka 36

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji št. 76.

 

1. V volilno komisijo 157. referendumskega območja GRGAR se imenujejo:

 

za predsednika:

Ana ŠFILIGOJ, roj. 1954

NOVA GORICA Ul. Gradnikove brigade 51

za namestnika predsednika:

Nevenka BAŠKAR-TOVORNIK, roj. 1952

NOVA GORICA Ul. Gradnikove brigade 29

za člana:

Milivoj IPAVEC, roj. 1955

KAL NAD KANALOM, Banjšice 13

za namestnika člana:

Izidor ŠULIGOJ, roj. 1947

GRGAR, Grgarske Ravne 82

za člana:

Aldo ŠKRL, roj.1940

NOVA GORICA, Cankarjeva 76

za namestnika člana:

Samo PALIN, roj. 1959

GRGAR, Ravnica 9/c

za člana:

Zorislav SKOK, roj. 1945 Gregarje 44/b

za namestnika člana:

Milivoj POVŠIČ, roj. 1954

GRGAR, Grgar 194

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 158. referendumskega območja ČEPOVAN-LOKOVEC se imenujejo:

 

za predsednika:

Evelin TOROŠ, roj. 1953

DOBROVO, Barbane 10/a

za namestnika predsednika:

Sonja TUREL, roj. 1952

RENČE, Renski Podkraj št. 18/a

za člana:

Lucijan SKOK, roj. 1938

ČEPOVAN, Čepovan 118/a

za namestnika člana:

Aleksandra VONČINA roj. 1955

ČEPOVAN, Lokovec 60

za člana:

Radoslav BOLČINA, roj. 1936

ČEPOVAN, Čepovan 90/d

za namestnika člana:

Slavko HUMAR, roj. 1954

ČEPOVAN, Lokovec 56

za člana:

Jože BRATUŽ, roj. 1961

ČEPOVAN, Čepovan 143

za namestnika člana:

Roman RIJAVEC, roj. 1959

ČEPOVAN, Lokovec 207

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 159. referendumskega območja TRNOVO se imenujejo:

 

za predsednika:

Eva LUČOVNIK, roj. 1952

NOVA GORICA, Vojkova 2

za namestnika predsednika:

Maša PARAVAN, roj. 1952

KANAL, Bodrež 21

za člana:

Marko PAVŠIČ, roj. 1944

TRNOVO, Voglarje 7

za namestnika člana:

Joško PLESNIČAR, roj. 1957

TRNOVO, Voglarje 28

za člana:

Pavel RIJAVEC, roj. 1938

TRNOVO, Trnovo 63/a

za namestnika člana:

Ludvik BREMEC, roj. 1951

TRNOVO, Lokve 13

za člana:

Branko SKOK, roj. 1948

TRNOVO, Lokve 49

za namestnika člana:

Marko KOLENC, roj. 1969

TRNOVO, Lokve 53

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 160. referendumskega območja KANAL OB SOČI se imenujejo:

 

za predsednika:

Zdenka GUSTINČIČ, roj. 1950

NOVA GORICA, Prešernova 15

za namestnika predsednika:

Bojan DURNIK, roj. 1944

ŠEMPETER PRI GORICI, C. Goriške fronte 84 c

za člana:

Ivan MARKIČ, roj. 1948

KANAL, Partizanska 20

za namestnika člana:

Miran IPAVEC, roj. 1959

KANAL, Kolodvorska 15

za člana:

Diana BREŠČAK, roj. 1956

KANAL, Morsko 30

za namestnika člana:

Ivan KRIŽNIČ, roj, 1961

KANAL, Gorenja vas 57

za člana:

Martina STANIČ, roj. 1970

KANAL, Trg svobode 19

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 161. referendumskega območja DESKLE-ANHOVO se imenujejo:

 

za predsednika:

Anton REBRICA, roj. 1954

NOVA GORICA, Ul. Gradnikove brigade 329

za namestnika predsednika:

Breda LUIN, roj. 1958

NOVA GORICA, Ul. Gradnikove brigade 23

za člana:

Aleš ŠPACAPAN, roj. 1969

DESKLE, Gregorčičeva 15

za namestnika člana:

Franc DOMA, roj. 1940

ANHOVO, Vojkova 72

za člana:

Zoran KEBER, roj. 1951

ANHOVO, Gregorčičeva 34

za namestnika člana:

Ivan GOLJEVŠČEK, roj. 1958

ANHOVO, Ložice 56

za člana:

Helena MARKIČ, roj. 1955

ANHOVO, Gorenje polje 39/b

za namestnika člana:

Aleksander ŽNIDARČIČ,

DESKLE, Cesta ob Soči 8

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 162. referendumskega območja DOBROVO V BRDIH se imenujejo:

 

za predsednika:

Ervin ŠULIGOJ, roj. 1956

NOVA GORICA, Kidričeva 32/c

za namestnika predsednika:

Aleksandra IVANČIČ, roj. 1966

ROŽNA DOLINA, Vipavska 100/d

za člana:

Žarko KODERMAC, roj. 1933

DOBROVO, Fojane 32

za namestnika člana:

Franc MUŽIČ, roj. 1946

DOBROVO, Medana 7

za člana:

Dušan HUMAR, roj. 1945

DOBROVO, Plešivo 30

za namestnika člana:

Zvezdan MIKULIN, roj. 1950

DOBROVO, Medana 14/a

za člana:

Bruno PODVERŠIČ, roj. 1926

DOBROVO, Gradno 2

za namestnika člana:

Darko ČEBOHIN, roj. 1960

NOVA GORICA, Kidričeva 28

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 163. referendumskega območja KOJSKO se imenujejo:

 

za predsednika:

Igor MOZETIČ, roj. 1958

RENČE, Žigone 26

za namestnika predsednika:

Majda MIHELJ roj. 1951

BRANIK, Branik 103

za člana:

Ljubo MARUŠIČ, roj. 1949

KOJSKO, Kojsko 0/a

za namestnika člana:

Alojz REHAR, roj. 1948

KOJSKO, Gornje Cerovo 3/f

za člana:

Miloš KUMAR, roj. 1946

KOJSKO, Kojsko 65

za namestnika člana:

Duška PRINČIČ DOMENIŠ, roj. 1949

KOJSKO, Gornje Cerovo 3/c

za člana:

Milivoj BLAŽIČ, roj. 1957

KOJSKO, Višnjevika 12

za namestnika člana:

Leopold MARKOČIČ, roj. 1937

KOJSKO, Gonjače 42

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 164. referendumskega območja NOVA GORICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Andrej OREL, roj. 1952

NOVA GORICA, Trubarjeva 11/b

za namestnika predsednika:

Sonja PIRŠIČ, roj. 1951

NOVA GORICA, Ul. Rada Simonitija 13

za člana:

Miloš LOZIČ, roj. 1947

NOVA GORICA, Delpinova 24

za namestnika člana:

Martin ŽAGAR, roj. 1940

NOVA GORICA, Ledine 24

za člana:

Stanislav VALIČ, roj. 1941

NOVA GORICA, Ul. M. Kogoja 1/c

za namestnika člana:

Karmen ŠPACAPAN, roj. 1972

ŠEMPETER, Bratuževa 16

za člana:

Robert BARBIČ, roj. 1958

NOVA GORICA, Kidričeva 18/a

za namestnika člana:

Bojana BRATUŽ, roj. 1954

ROŽNA DOLINA, Ljuba Šercerja 22

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 165. referendumskega območja ŠEMPAS se imenujejo:

 

za predsednika:

Milan PETEK, roj. 1960

NOVA GORICA, Ul. Gradnikove brigade 57

za namestnika predsednika:

Vera HLEDE, roj. 1954

NOVA GORICA, Cankarjeva 16

za člana:

Mirko GLEŠČIČ, roj. 1947

ŠEMPAS, Šempas 41

za namestnika člana:

Danijel ŽNIDARČIČ, roj. 1953

ŠEMPAS, Šempas 56

za člana:

Julij SAVELLI, roj. 1950

ŠEMPAS, Šempas 142

za namestnika člana:

Nikolaj FAGANEL, roj. 1943

ŠEMPAS, Ozeljani 63

za člana:

Franc ŽIVEC, roj. 1953

ŠEMPAS, Vitovlje 83/b

za namestnika člana:

Anton LIPIČAN, roj. 1913

KAL NAD KANALOM, Kal nad Kanalom 103

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 166. referendumskega območja SOLKAN se imenujejo:

za predsednika:

Stanko ŽGAVC, roj. 1949

NOVA GORICA, Cankarjeva 78

za namestnika predsednika:

Jerneja TROŠT, roj. 1952

KROMBERK, Ul. Bratov Hvalič 93

za člana:

Boris JUG, roj. 1948

NOVA GORICA, M. Kogoja 1/b

za namestnika člana:

Dušan ŠLAKOLIČ, roj. 1948

KOJSKO, Podsabotina 12

za člana:

Marija MOZETIČ, roj. 1941

SOLKANA, 30. divizije 18

za namestnika člana:

Alojz HVALA, roj. 1943

SOLKANA, Mizarska 25

za člana:

Jožef ČUBEJ, roj. 1939

SOLKANA, C. IX. korpusa 42

za namestnika člana:

Zvonimir MOČNIK, roj. 1949

NOVA GORICA, 30. divizije 17

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 167. referendumskega območja KROMBERK se imenujejo:

 

za predsednika:

Vlasta HONN, roj. 1950

RENČE, Renski Podkraj 37/a

za namestnika predsednika:

Tanja DRMOTA, roj. 1958

PLAVI, Ul. Ivana Gradnika. 25

za člana:

Danilo ZORN, roj. 1941

KROMBERK, Breg 16/b

za namestnika člana:

Angel NEMEC, roj. 1935

KROMBERK, Pri hrastu 7

za člana:

Evgen BOLTAR, roj. 1947

KROBMERK, Ul. Bratov Hvalič 62

za namestnika člana:

Andrej KOMPARA, roj. 1955

KROMBERK, Toma Brejca 15

za člana:

Jože HVALIČ, roj. 1938

KROMBERK, Loke 25

za namestnika člana:

Franjo BATAGELJ, roj. 1939

KROMBERK, Iztokova 21

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 168. referendumskega območja ŠEMPETER PRI GORICI se imenujejo:

 

za predsednika:

Darinka KOGOJ, roj. 1952

NOVA GORICA, Cankarjeva 46

za namestnika predsednika:

Vesna COLJA, roj. 1967

VRTOJBA, Ul. 9. septembra 44

za člana:

Franc ANDRENŠEK, roj. 1927

ŠEMPETER PRI GORICI, V Mlinu 15

za namestnika člana:

Bojan PROSEN, roj. 1959

ŠEMPETER, A. Gabrška 106

za člana:

Danijel DERMAN, roj. 1945

ŠEMPETER, Markova pot 10

za namestnika člana:

Valter MLEČNIK, roj. 1959

VOLČJA DRAGA, Bukovice 31

za člana:

Lidija ŠPACAPAN, roj. 1943

ŠEMPETER, Bratuževa 16

za namestnika člana:

Aleksander KERŠEVAN, roj. 1930

ŠEMPETER, Stjenkova 34

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 169. referendumskega območja DORNBERK se imenujejo:

 

za predsednika:

Nadja ŽNIDARČIČ-FERRARI, roj. 1949

VRTOJBA, Laze 20/a

za namestnika predsednika:

Gregor VELIČKOV, roj. 1966

SOLKANE, B. Kalina 59

za člana:

Alojz ŠINIGOJ, roj. 1948

DORNBERK, Tabor 64/a

za namestnika člana:

Valerija ŠINIGOJ, roj. 1939

DORNBERK, Stritarjeva 7

za člana:

Marinka ŠKRL, roj. 1965

DORNBERK, Prvačine 3

za namestnika člana:

Stanislav BRUN, roj. 1925

DORNBERK, Bojana Vodopivca 7

za člana:

Rajko HAREJ, roj. 1953

DORNBERK, Potok 19/b

za namestnika člana:

Jože ROJC, roj. 1955

DORNBERK, Zalošče 10

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 170. referendumskega območja KOSTANJEVICA NA KRASU se imenujejo:

 

za predsednika:

Malči JUG-LAH, roj. 1939

SOLKANE, Matevža Veluščka 17

za namestnika predsednika:

Irena KOSOVEL, roj. 1956

NOVA GORICA, Kidričeva 25/a

za člana:

Zlatko MARUŠIČ, roj. 1950.

MIREN, Opatje selo 75

za namestnika člana:

Jelko LAPAJNE, roj. 1952

MIREN, Opatje selo 27/h

za člana:

Milan MASTEN, roj. 1957

KOSTANJEVICA NA KRASU, Novela 16

za namestnika člana:

Vojko URDIH, roj. 1952

KOSTANJEVICA, Kostanjevica 79/d

za člana:

Ivan STEPANČIČ, roj. 1939

KOSTANJEVICA, Temnice 34

za namestnika člana:

Albin PAHOR, roj. 1957

KOSTANJEVICA, Sela na Krasu 47

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 171. referendumskega območja RENČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Danica TADIČ, roj. 1961

NOVA GORICA, Ivana Regenta 4

za namestnika predsednika:

Vanja HVALA roj. 1958

VOLČJA DRAGA Volčja draga 90/a

za člana:

Radivoj PAHOR, roj. 1946

RENČE, Renče 32

za namestnika člana:

Dušan MARTINUČ, roj. 1946

RENČE, Merljaki 15

za člana:

Slovenko STUBELJ, roj. 1950

RENČE, Gradišče nad Prvačino 92

za namestnika člana:

Danilo STEPANČIČ, roj. 1953

RENČE, Martinuče 3

za člana:

Ivan MOZETIČ, roj. 1939

RENČE, Lukežiči 33/a

za namestnika člana:

Cvetko GATNIK, roj. 1923 RENČE, Renče 3

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 172. referendumskega območja PRVAČINA se imenujejo:

 

za predsednika:

Gorazd MAFFI, roj. 1951

NOVA GORICA, Ul. Gradnikove brigade 17

za namestnika predsednika:

Suzana KONTESTABILE, roj. 1960

NOVA GORICA, Kajuhova 4

za člana:

Vladimir LEBAN, roj. 1955

DORNBERK, Prvačine 60

za namestnika člana:

Boris ŠEMOLE, roj. 1959

DORNBERK, Prvačine 41/a

za člana:

Aleksander KOZEM, roj. 1969

DORNBERK, Prvačine 76

za namestnika člana:

Angel KRIŽMAN, roj. 1931

DORNBERK, Prvačine 117

za člana:

Vesna VODOPIVEC, roj. 1972

DORNBERK, Prvačine 109

za namestnika člana:

Simon ČERNE, roj. 1950

DORNBERK, Prvačine 40

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 173. referendumskega območja MIREN se imenujejo:

 

za predsednika:

Igor MANFREDA, roj. 1961

NOVA GORICA Ul. Tolminskih puntarjev 2/a

za namestnika predsednika:

Nežika KOBAL, roj. 1954

NOVA GORICA Cankarjeva 28

za člana:

Tatjana SUBAN, roj. 1950

MIREN, Orehovlje 23/d

za namestnika člana:

Ivo URČIČ, roj. 1933

MIREN, Miren 227

za člana:

Zvezdana KOGOJ, roj. 1946

MIREN, Miren 5/b

za namestnika člana:

Janez VUK, roj. 1951

MIREN, Miren 109

za člana:

Cirila PREGELJ, roj. 1941

MIREN, Miren 5/a

za namestnika člana:

Ivica ŠTANTA roj. 1924

MIREN, Miren 163

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 174. referendumskega območja BRANIK se imenujejo:

 

za predsednika:

Franc KOPŠE, roj. 1955

BRANIK, Preserje 80

za namestnika predsednika:

Miloška MLEČNIK-MIHELJ, roj. 1962

RENČE, Merljaki 24/a

za člana:

Friderik LIČEN, roj. 1946

BRANIK, Preserje 32

za namestnika člana:

Nada BRIC, roj. 1952

BRANIK, Branik 48/a

za člana:

Tomaž VIDMAR, roj. 1961

BRANIK, Branik 2

za namestnika člana:

Ksenija MREVLJE, roj. 1952

BRANIK, Branik 76

za člana:

Ivan FABJAN, roj. 1938

BRANIK, Branik 27/c

za namestnika člana:

Jožica BIRSA, roj. 1955

BRANIK, Branik 73

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.

 

1. V volilno komisijo 175. referendumskega območja STOPIČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Miroslav LOVKO, roj. 1934

NOVO MESTO, Mirana Jarca 39

za namestnika predsednika:

Emilija OBERČ, roj. 1945

STOPIČE, Stopiče 21

za člana:

Janez TURK, roj. 1944

STOPIČE, Dol. Težka voda 39

za namestnika člana:

Jožica STANIŠA, roj. 1948

STOPIČE, Črmošnjice pri Stopičah 5 b

za člana:

Marijan SLAK, roj. 1946

STOPIČE, Črmošnjice 8

za namestnika člana:

Zvone KINK, roj. 1962

STOPIČE, Stopiče 54

za člana:

Anton GORŠIN, roj. 1938

STOPIČE, Verdun 3

za namestnika člana:

Rozalija HUDELJA, roj. 1938

STOPIČE, Dol. Težka voda 4 a

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 176. referendumskega območja NOVO MESTO se imenujejo:

 

za predsednika:

Franci CVELBAR, roj. 1938

NOVO MESTO, Šegova 20

za namestnika predsednika:

Natalija PICEK, roj. 1963

NOVO MESTO, Koštialova 1

za člana:

Franci JURŠIČ, roj. 1956

NOVO MESTO, Šegova 3

za namestnika člana:

Mojca NOVAK, roj. 1959

NOVO MESTO, Kristanova 41

za člana:

Vladimir GAČNIK, roj. 1960

NOVO MESTO, Slavka Gruma 58

za namestnika člana:

Matjaž VERBIČ, roj. 1950

NOVO MESTO, Mestne njive 4a

za člana:

Franc BEG, roj. 1931

NOVO MESTO/ Kristanova 34

za namestnika člana:

Jože VIDMAR, roj. 1947

OTOČEC, Sela 13

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 177. referendumskega območja HINJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Bojan AVBAR, roj. 1955

NOVO MESTO, Dolenje Kamence 78

za namestnika predsednika:

Jože HRIBAR, roj. 1942

HINJE, Ratje 33

za člana:

Marija BRECELNIK, roj. 1956

HINJE, Hinje 14

za namestnika člana:

Irena BLATNIK,

HINJE, Prevole 3

za člana:

Stanislava PAPEŽ,

HINJE, Lopata 26

za namestnika člana:

Stanka BLATNIK,

HINJE, Hinje 32

za člana:

Štefka FABJAN,

HINJE, Pleš 2

za namestnika člana:

Andrej JAKLIČ,

HINJE, Lazina 4

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 178. referendumskega območja ŠENTJERNEJ se imenujejo:

 

za predsednika:

Ana BRSAN, roj. 1944

ŠENTJERNEJ, Gornje Gradišče 18

za namestnika predsednika:

Jože FLORIJANČIČ, roj. 1946

NOVO MESTO, Muhaber 17 a

za člana:

Silvo GOLOB, roj. 1930

ŠENTJERNEJ, Kotarjeva 3

za namestnika člana:

Andrej HOSTA, roj. 1961

ŠENTJERNEJ, Sela 6

za člana:

Leon KUŠLJAN, roj. 1934

ŠENTJERNEJ, Trubarjeva 25

za namestnika člana:

Dominko KUŠUAN, roj. 1971

ŠENTJERNEJ, Trubarjeva 25

za člana:

Pavel HROVAT, roj. 1966

ŠENTJERNEJ, Gornja Brezovica 31

za namestnika člana:

Ognjeslav PRAH, roj. 1946

 

ŠENTJERNEJ, Prvomajska 4

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 179. referendumskega območja ŠKOCJAN se imenujejo:

 

za predsednika:

Boris KODRIČ, roj. 1961

OTOČEC, Krožna pot 8

za namestnika predsednika:

Darko KOVAČIČ, roj. 1958

ŠKOCJAN, Hrastulje 6

za člana:

Martina BOŽIČ, roj. 1957

ŠKOCJAN, Dol. dole 5

za namestnika člana:

Darinka POVŠE, roj. 1968

ŠKOCJAN, Zagrad 14

za člana:

Slavko PUNGERČAR, roj. 1963

ŠKOCJAN, Jerman vrh 682/5

za namestnika člana:

Franc SMREKAR, roj. 1951

ŠKOCJAN, Stara Bučka 3

za člana:

Antonija JARC, roj. 1948

ŠKOCJAN, Škocjan 39

za namestnika člana:

Milan BJELAJAC, roj. 1948

ŠKOCJAN, Zavinek 5

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 180. referendumskega območja ŠMARJETA se imenujejo:

 

za predsednika:

Bojan FICKO, roj. 1949

NOVO MESTO, Seidlova 20

za namestnika predsednika:

Pavel ZUPANČIČ, roj. 1955

ŠMARJEŠKE TOPLICE, Strelac 5

za člana:

Alojz JEGLIČ, roj. 1959

ŠMARJEŠKE TOPLICE, Orešje 1

za namestnika člana:

Vera BORŠTNER, roj. 1950

ŠMARJEŠKE TOPLICE, Družinska vas 61

za člana:

Martin TOMŠIČ, roj. 1931

ŠMARJEŠKE TOPLICE, Grič pri Klevevžu 2

za namestnika člana:

Jožef BARBORIČ, roj. 1942

ŠMARJEŠKE TOPLICE, Gorenja vas 12

za člana:

Peter REPOVŽ, roj. 1953

ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 60

za namestnika člana:

Peter SELAK, roj. 1955

ŠMARJEŠKE TOPLICE, Vinica 9

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 181. referendumskega območja ŽUŽEMBERK se imenujejo:

 

za predsednika:

Vlado SCHEFFMANN, roj. 1943

NOVO MESTO, Nad mlini 17

za namestnika predsednika:

Tomislav KOCOVAN, roj. 1951

NOVO MESTO, Košenice 100

za člana:

Boris JORDAN, roj. 1958

ŽUŽEMBERK, Jurčičeva 27

za namestnika, člana:

Jože PERKO, roj. 1951

ŽUŽEMBERK, Grajski trg 38

za člana:

Branko JARC, roj. 1956

DVOR, Trebča vas 27

za namestnika člana:

Jože SADAR, roj. 1932

ŽUŽEMBERK, Klečet 19

za člana:

Jože GNIDOVEC, roj. 1928

DVOR, Gornji Ajdovec 9

za namestnika člana:

Marko TRAVNIK, roj. 1968

DVOR, Mačkovec 8

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 182. referendumskega območja MIRNA PEČ se imenujejo:

 

za predsednika:

Marjana MAJSTER, roj. 1954

NOVO MESTO, Slavka Gruma 8

za namestnika predsednika:

Andrej KASTELIC, roj. 1957

MIRNA PEČ, Goriška vas 1 a

za člana:

Zvone LAH, roj. 1958

MIRNA PEČ, Hrastje pri Mirni Peči 12

za namestnika člana:

Jože PUNGERČAR, roj. 1937

MIRNA PEČ, Rožna ul. 16

za člana:

Antonija HOČEVAR, roj. 1942

MIRNA PEČ, Postja 32

za namestnika člana:

Jože VERCE, roj. 1939

MIRNA PEČ, Postaja 59

za člana:

Iztok GOLOBIČ, roj. 1959

MIRNA PEČ, Ivanja vas 14

za namestnika člana:

Franc BARTELJ, roj. 1945

MIRNA PEČ, Jablan 41

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, 68000 Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 183. referendumskega območja OREHOVICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Marjeta SMOLEJ, roj. 1942

NOVO MESTO, Nad mlini 100

za namestnika predsednika:

Jože SIMONČIČ,

ŠENTJERNEJ, Cerovi log 17

za člana:

Vili ŠIŠKO, roj. 1942

ŠENTJERNEJ, Hrastje 22

za namestnika člana:

Jože ZAGORC, roj. 1957

ŠENTJERNEJ, Loka 6 a

za člana:

Jože NOVAK, roj. 1948

ŠENTJERNEJ, Orehovica 52

za namestnika člana:

Andrej HUDOKLIN, roj. 1971

ŠENTJERNEJ, Gornja Stara vas 20

za člana:

Jože ŠINKOVEC, roj. 1953

ŠENTJERNEJ, Dol. Mokro polje 19

za namestnika člana:

Slavko FRANKO, roj. 1948

ŠENTJERNEJ, Orehovica 41

 

2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.

 

1. V volilno komisijo 184. referendumskega območja IVANJKOVCI se imenujejo:

 

za predsednika:

Anton ČIČ,

ORMOŽ, Skolibrova 6

za namestnika predsednika:

Franc POLIČ,

ORMOŽ, Hardek 45

za člana:

Ferdinand LAH,

IVANJKOVCI, Mali Brebrovnik 58

za namestnika člana:

Franc KLEMEN,

IVANJKOVCI, Cerovec Stanka Vraza 51

za člana:

Vincenc IVANUŠA,

IVANJKOVCI, Mali Brebrovnik 44

za namestnika člana:

Marko PRIJOL,

IVANJKOVCI, Ivanjkovci 52

za člana:

Franc GORJAK,

IVANJKOVCI, Stanovno 47

za namestnika člana:

Ivanka PUKLAVEC,

IVANJKOVCI, Mihalovci 31

 

2. Sedež komisije je Ivanjkovci št. 1, 62259 Ivanjkovci.

 

1. V volilno komisijo 185. referendumskega območja KOG se imenujejo:

 

za predsednika:

Anton LUSKOVIČ,

ORMOŽ, Ptujska 2 a

za namestnika predsednika:

Boris MILIČKOVIČ,

ORMOŽ, Kerenčičev trg 2

za člana:

Ivan VOLAJ,

KOG, Vitan 5

za namestnika člana:

Davorin ŠTAMPAR,

KOG, Vitan 8

za člana:

Emil IVANČEK,

KOG, Kog 67

za namestnika člana:

Brigita MEŠKO,

KOG, Jastrebci 10

za člana:

Jože ZADRAVEC,

KOG, Lača ves 10

za namestnika člana:

Anica PEVEC, KOG, Jastrebci 2

 

2. Sedež komisije je Kog št. 19, 62276 Kog.

 

1. V volilno komisijo 186. referendumskega območja MIKLAVŽ PRI ORMOŽU se imenujejo:

 

za predsednika:

Dragi BOČKO-ŽIŽEK,

ORMOŽ, Poštna 3

za namestnika predsednika:

Janez SOLINA,

ORMOŽ, Kolodvorska 2

za člana:

Jože ŽALAR,

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Veliki Brebrovnik 3

za namestnika člana:

Darja RIZMAN,

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Miklavž pri Ormožu 19

za člana:

Drago KOLARIČ,

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Veliki Brebrovnik 63

za namestnika člana:

Jože PINTARIČ,

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Veliki Brebrovnik 94

za člana: Franc NOVAK,

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Veliki Brebrovnik 100

za namestnika člana:

Irena KUMER,

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Hermanci 52

 

2. Sedež komisije je Miklavž pri Ormožu št. 26, 62275 Miklavž pri Ormožu.

 

1. V volilno komisijo 187. referendumskega območja ORMOŽ se imenujejo:

 

za predsednika:

Janko KEČEK,

ORMOŽ, Hardek 25 a

za namestnika predsednika:

Martin HEBAR,

ORMOŽ, Poštna 3

za člana: Miro MAJCEN,

VELIKA NEDELJA, Sp. Ključarovci 1

za namestnika člana:

Franc PAUŠA,

ORMOŽ, Loperšice 9

za člana:

Ivo RAJH,

ORMOŽ, Ptujska 2 a

za namestnika člana:

Ana RATEK,

ORMOŽ, Hum 70

za člana:

Franc TRSTENJAK,

ORMOŽ, Frankovci 20 a

za namestnika člana:

Marjan KUKOVEC,

ORMOŽ, Lešnica 8

 

2. Sedež komisije je Kolodvorska 9, 62270 Ormož.

 

1. V volilno komisijo 188. referendumskega območja SREDIŠČE OB DRAVI se imenujejo:

 

za predsednika:

Valter VINDIŠ,

PTUJ, Aškerčeva 8

za namestnika predsednika:

Lidija MLAKAR,

SREDIŠČE OB DRAVI, Slovenska c. 46

za člana:

Anton MARČEC ml.,

SREDIŠČE OB DRAVI, Obrež 25

za namestnika člana:

Matija PODGORELEC,

SREDIŠČE OB DRAVI, Šalovci 31

za člana:

Marija KOTAR,

SREDIŠČE OB DRAVI, Grabe 41

za namestnika člana:

Jože SMONTARA,

SREDIŠČE OB DRAVI, Slovenska c. 46

za člana:

Slavko KAČIČNIK,

SREDIŠČE OB DRAVI, Šolska 6

za namestnika člana:

Urška KRANJC,

SREDIŠČE OB DRAVI, Grabe 13 a

 

2. Sedež komisije je Trg talcev 3, 62277 Središče ob Dravi.

 

1. V volilno komisijo 189. referendumskega območja SVETI TOMAŽ se imenujejo:

 

za predsednika:

Slavko KEČEK,

ORMOŽ, Ljutomerska 8

za namestnika predsednika:

Srečko SELINŠEK, PTUJ, Ul. 25. maja 15

za člana: Milan BELEC,

TOMAŽ PRI ORMOŽU, Koračice 25

za namestnika člana:

Vlado VORŠIČ,

TOMAŽ PRI ORMOŽU, Bratonečice 1

za člana:

Veronika JEROMEL,

TOMAŽ PRI ORMOŽU, Rucmanci 36

za namestnika člana:

Marija GORENC,

TOMAŽ PRI ORMOŽU, Rucmanci 35

za člana: Marjan PETEK,

TOMAŽ PRI ORMOŽU, Sveti Tomaž 20

za namestnika člana:

Gordana FRIDMAN,

TOMAŽ PRI ORMOŽU, Pršetinci 50

 

2. Sedež komisije je Sveti Tomaž št. 20, 62258 Tomaž pri Ormožu.

 

1. V volilno komisijo 190. referendumskega območja VELIKA NEDELJA se imenujejo:

 

za predsednika:

Ivan MOHORKO,

PTUJSKA GORA, Majšperk 7

za namestnika predsednika:

Alenka MOHORKO,

PTUJSKA GORA, Majšperk 7

za člana:

Janko GAŠPARIČ

PODGORCI, Podgorci 13

za namestnika člana:

Marjan BEZJAK,

VELIKA NEDELJA, Mihovci 22

za člana:

Franc KORPAR,

PODGORCI, Cvetkovci 73

za namestnika člana:

Štefan ŠOŠTER,

VELIKA NEDELJA, Velika Nedelja 10 e

za člana: Beno VALH,

VELIKA NEDELJA, Hajndl 5

za namestnika člana:

Franc HERGULA,

PODGORCI, Cvetkovci 54

 

2. Sedež komisije je Velika Nedelja 7, 62274 Velika Nedelja.

 

1. V volilno komisijo 191. referendumskega območja PIRAN se imenujejo:

 

za predsednika:

Niko VAREŽIČ, roj. 1949

PORTOROŽ, Obala 118

za namestnika predsednika:

Dušan PUH, roj. 1922

PORTOROŽ, Obala 93

za člana:

Henrik KUK, roj. 1928

PIRAN, IX. Korpus 21

za namestnika člana:

Anton KOVŠCA, roj. 1942

PORTOROŽ, Solinska 9

za člana:

Janko BLAŽEJ, roj. 1929

POROTOŽ, Lucija Ukmarjeva 6

za namestnika člana:

Mirko POTOČNIK, roj. 1956

PIRAN, Tomšičeva 33

za člana:

Antonija SENČAR, roj. 1935

PIRAN, Gregorčičeva 53

za namestnika člana:

Bogomil LISJAK, roj. 1932

PORTOROŽ, Lucija Semova 13

 

2. Sedež komisije je Tartinijev trg 2, Piran.

 

1. V volilno komisijo 192. referendumskega območja POSTOJNA se imenujejo:

 

za predsednika:

Margareta SREBOTNJAK BORSELLINO,

POSTOJNA,

za namestnika predsednika:

Matjaž PANTELIČ,

POSTOJNA,

za člana:

Erika MERŠE LOGAR,

POSTOJNA Stara vas 2 d

za namestnika člana:

Mitja REBEC,

POSTOJNA Erazmova 27

za člana:

Aleš JENČEK,

POSTOJNA Strmca 3

za namestnika člana:

Peter ŽNIDARŠIČ,

Planina 117

za člana:

Branko BIŠČAK,

POSTOJNA, Ul. 1. maja 12

za namestnika člana:

Bojan NOVAK,

HRUŠEVJE, V. Ubeljsko 22

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Postojna, Ljubljanska 44, Postojna.

 

1. V volilno komisijo 193. referendumskega območja PIVKA se imenujejo:

 

za predsednika:

Vida GARDELIN,

POSTOJNA,

za namestnika predsednika:

Nadja ČELIGOJ,

POSTOJNA, Ljubljanska 5 a

za člana:

Danijel STEPAN,

PIVKA, Kolodvorska 3

za namestnika člana:

Darko MOREL,

PIVKA Mala Pristava 5

za člana:

Julka DEKLEVA

PIVKA, Snežiška 29

za namestnika člana:

Jože HREŠČAK,

PIVKA, Vel.Pristava 2a

za člana:

Robert SMRDELJ,

Slovenska vas 3

za namestnika člana:

Ivan ŠUŠTARŠIČ,

Zagorje 132

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Postojna, Ljubljanska 44, Postojna.

 

1. V volilno komisijo 194. referendumskega območja PRESTRANEK se imenujejo:

 

za predsednika:

Anica PENKO BOŽIČ,

RESTRANEK, Matenja vas 16 d

za namestnika predsednika:

Anica ČEČ,

PRESTRANEK, Grobišče 17

za člana:

Magda JAKIN ČERNE,

PRESTRANEK, Ul. Padlih, borcev 1

za namestnika člana:

Florjana BLAŽEK-IPAVEC,

PRESTRANEK, Koče 27

za člana:

Tone PERENIČ ml,

POSTOJNA, Rakitnik 13

za namestnika člana:

Janko VODOPIVEC,

PRESTRANEK, Matenja vas 64

za člana:

Jože AMBROŽIČ,

POSTOJNA, Slavina 18

za namestnika člana:

Jožko ŠTRUKELJ,

PRESTRANEK, Žeje 13

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občini Postojna, Ljubljanska 44, Postojna.

 

1. V volilno komisijo 195. referendumskega območja KOŠANA se imenujejo:

 

za predsednika:

Alenka KATERN

POSTOJNA,

za namestnika predsednika:

Ester FIDEL BLAŠKO,

POSTOJNA, Pivška 5

za člana:

Janez RADIVO,

D. Košana 17

za namestnika člana:

Jože CUCEK,

G. Košana 18

za člana:

Danica ČESNIK,

D. Košana 42

za namestnika člana:

Magda ŠTRAJHAR,

D. Košana 83

za člana:

Boris REBEC,

PIVKA Mala Pristava 7

za namestnika člana:

Milan SAMSA,

St. Sušica 9

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Postojna, Postojna, Ljubljanska 44.

 

1. V volilno komisijo 196. referendumskega območja HAJDINA se imenujejo:

 

za predsednika:

Albert BRENKOVIČ, roj. 1942

PTUJ, Sp. Hajdina 142

za namestnika predsednika:

Maks KAMPL, roj. 1920

PTUJ, Zg. Hajdina

za člana:

Stanko TOMANIČ, roj. 1942

PTUJ, Draženci 75

za namestnika člana:

Janez KISELJAK, roj. 1957

PTUJ, Gerečja vas 112

za člana:

Ivan OGRINC, roj. 1934

PTUJ, Skorba 35

za namestnika člana:

Franc ZUPANIČ, roj. 1948

PTUJ, Hajdoše 62

za člana:

Jože HENTAK, roj. 1971

PTUJ, Hajdoše 43/b

za namestnika člana:

Janko HERTIŠ, roj. 1956

PTUJ, Kungota pri Ptuju 128

 

2. Sedež komisije je Zg. Hajdina 45, 62250 Ptuj.

 

1. V volilno komisijo 197. referendumskega območja KIDRIČEVO se imenujejo:

 

za predsednika:

Albina HRNEC, roj. 1962

KIDRIČEVO, Kajuhova 11

za namestnika predsednika:

Mirjana MALOIČ, roj. 1966

KIDRIČEVO, Kajuhova 13

za člana:

Zvonko MILOŠIČ, roj. 1955

KIDRIČEVO, Ob železnici 7

za namestnika člana:

Majda ŠVAGAN, roj. 1962

KIDRIČEVO, Vegova 7

za člana:

Zvonko JEVŠOVAR, roj. 1955

KIDRIČEVO, B. Kraigherja 9

za namestnika člana:

Jože ŠAFRANKO, roj. 1945

KIDRIČEVO, Strnišče 9 a

za člana:

Rudi BOGDAN, roj. 1961

KIDRIČEVO, Lackova 5

za namestnika člana:

Ida MURŠEC, roj. 1946

APAČE, Apače 134

 

2. Sedež komisije je B. Kraigherja 25, 62325 Kidričevo.

 

1. V volilno komisijo 198. referendumskega območja PODLEHNIK se imenujejo:

 

za predsednika:

Filip MAUČIČ, roj. 1938

PODLEHNIK, Zakl 41

za namestnika predsednika:

Božijana ŠLEHTA, roj. 1954

PODLEHNIK, Podlehnik 8

za člana:

Anton GABROVEC, roj. 1957

PODLEHNIK, Zg. Gruškovje 26/a

za namestnika člana:

Petra TOPOLOVEC, roj. 1951

POLDEHNIK, Jablovec 10

za člana:

Milica JEZA, roj. 1956

PODLEHNIK, Podlehnik 6/a

za namestnika člana:

Hedviga BREZNIK, roj. 1957

PODLEHNIK, Podlehnik 6/a

za člana:

Albert KOROŠEC, roj. 1957

PODLEHNIK, Podlehnik 3/a

za namestnika člana:

Nada MLAKAR, roj. 1970

PODLEHNIK, Zg. Gruškovje

 

2. Sedež komisije je Podlehnik 9, 62286 Podlehnik.

 

1. V volilno komisijo 199. referendumskega območja CIRKOVCE se imenujejo:

 

za predsednika:

Jožica PERŠOH, roj. 1951

CIRKOVCE, Sp. jablane 42/b

za namestnika predsednika:

Zlatka DOVNIK, roj. 1966

CIRKOVCE, Šikole 6 l/a

za člana:

Aleš KOTNIK, roj. 1970

CIRKOVCE, Zg. Jablane 43

za namestnika člana:

Milan DOBIČ, roj. 1955

CIRKOVCE, Mihovce 51

za člana:

Stanka IVANČIČ, roj. 1964

CIRKOVCE, Cirkovce 46

za namestnika člana:

Branko KOREZ, roj. 1964

CIRKOVCE, Starošince 27

za člana:

Alenka VUK, roj. 1966

CIRKOVCE, Sp. Gaj 40

za namestnika člana:

Bojan NAPAST, roj. 1966

CIRKOVCE, Sp. Gaj 40

 

2. Sedež komisije je Cirkovce 11, 62326 Cirkovce.

 

1. V volilno komisijo 200. referendumskega območja MAJŠPERK se imenujejo:

 

za predsednika:

Irena MOHORKO-HERNJA, roj. 1964

MAJŠPERK, Lešje 34

za namestnika predsednika:

Tatjana VARŽIČ, roj. 1972

MAJŠPERK, Stanečka vas 1

za člana:

Milan TACINGER, roj. 1952

MAJŠPERK, Lešje 30

za namestnika člana:

Ivan KOJC, roj. 1966

MAJŠPERK, Sestrže 36

za člana:

Zdravko MESARIČ, roj. 1965

MAJŠPERK, Breg 20

za namestnika člana:

Drago URLEP, roj. 1955

MAJŠPERK, Preša 28

za člana:

Velimir TRIFUNAC, roj. 1958

MAJŠPERK, Stogovci 44

za namestnika člana:

Dragica VERDENIK, roj. 1958

MAJŠPERK, Breg 18/a

 

2. Sedež komisije je Majšperk 32/a, 62322 Majšperk.

 

1. V volilno komisijo 201. referendumskega območja VIDEM PRI PTUJU se imenujejo:

 

za predsednika:

Marijan FUREK, roj. 1948

VIDEM, Dravinjski vrh 1/b

za namestnika predsednika:

Igor ROBAR, roj. 1969

VIDEM, Videm 63

za člana:

Friderik Š1MENKO, roj. 1944

VIDEM, Pobrežje 65

za namestnika člana:

Stanko SIMONIČ, roj. 1963

VIDEM, Pobrežje 69

za člana:

Bernarda GALUN, roj. 1945

VIDEM, Videm 12/a

za namestnika člana:

Tatjana MOHORKO, roj. 1971

VIDEM, Sela 28/b

za člana:

Anton VAUPOTIČ, roj. 1967

VIDEM, Videm

za namestnika člana:

Ivan PERNEK, roj. 1944

VIDEM, Tržec 41/a

 

2. Sedež komisije je Videm pri Ptuju 51, 62284 Videm.

 

1. V volilno komisijo 202. referendumskega območja PTUJ se imenujejo:

 

za predsednika:

Rudi RINGBAUER, PTUJ, CMD 17

za namestnika predsednika:

Metka SLANIČ,

PTUJ, Nova vas 44

za člana:

Viktor PILINGER,

PTUJ, Volkmerjeva 11

za namestnika člana:

Vera EMERŠIČ, roj. 1951

PTUJ, Trubarjeva 1

za člana:

Miran KERIN, roj. 1955

PTUJ, Arbajterjeva 1

za namestnika člana:

Janko HENGELMAN, roj. 1945

PTUJ, Ob Studenčnici 13

za člana:

Robert VIDOVIČ, roj. 1965 PTUJ,

Slovenski trg 6

za namestnika člana:

Konrad RIŽNAR ml,

PTUJ, Spuhlja 107/b

 

2. Sedež komisije je jadranska 6, 62250 Ptuj.

 

1. V volilno komisijo 203. referendumskega območja DESTRNIK se imenujejo:

 

za predsednika:

Martin GRAJ, roj. 1949

DESTRNIK, Vintarovci 43/a

za namestnika predsednika:

Alojz TOPLAK, roj. 1949

DESTRNIK, Levanjci 35

za člana:

Jožica HORVAT, roj. 1951

DESTRNIK, Vintarovci 85

za namestnika člana:

Smiljna ČERNEZL, roj. 1967

DESTRNIK, Janežovci 11/a

za člana:

Ivan ZVER, roj. 1934

DESTRNIK, janežovski vrh 37

za namestnika člana:

Anton ŽAMPA, roj. 1962

DESTRNIK, Levanjci 10

za člana:

Kristina PUKŠIČ, roj. 1958

DESTRNIK, Vintarovci 43/c

za namestnika člana:

Venčeslav KRAMBERGER, roj. 1956

DESTRNIK, Ločki vrh 6

 

2. Sedež komisije je Vintarovci 50, 62253 Destrnik.

 

1. V volilno komisijo 204. referendumskega območja POLENŠAK se imenujejo:

 

za predsednika:

Matilda SODA, roj. 1940

PTUJ, Rimska ploščad 3

za namestnika predsednika:

Mrija ČERU, roj. 1966

POLENŠAK, Hlaponci 39

za člana:

Stanislav PETEK, roj. 1967

POLENŠAK, Polenci 29

za namestnika člana:

Janez PETEK, roj. 1927

POLENŠAK, Polenci 5

za člana:

Franc KUKOVEC, roj. 1960

POLENŠAK, Lesigovci 17/b

za namestnika člana:

Stanislav ŠEGULA, roj. 1944

POLENŠAK, Polenci 41

za člana:

Marija KEKEC, roj. 1959

POLENŠAK, Polenšak 15/b

za namestnika člana:

Bojan MUNDA roj. 1971

POLENŠAK, Polenšak 24

 

2. Sedež komisije je Polenšak 8, 62250 Ptuj.

 

1. V volilno komisijo 205. referendumskega območja PTUJSKA GORA se imenujejo:

 

za predsednika:

Savo KOZJAK, roj. 1944

PTUJ, Severova 9

za namestnika predsednika:

Dragica PURG, roj. 1962

PTUJSKA GORA, Podlože 42

za člana:

Franc PAJNKIHER, roj. 1939

PTUJSKA GORA, Bolečka vas 5/c

za namestnika člana:

Slavko SAGADIN, roj. 1961

PTUJSKA GORA, Bolečka vas 7

za člana:

Bernardka KOLAR, roj. 1970

PTUJSKA GORA, Doklece 3

za namestnika člana:

Stojan DAJNKO, roj. 1967

PTUJSKA GORA Ptujska gora 105

za člana:

NADA Jurič, roj. 1970

PTUJSKA GORA, Ptujska gora 19

za namestnika člana:

Franc ČERNENŠEK, roj. 1949

PTUJSKA GORA, Ptujska gora 90/a

 

2. Sedež komisije je Ptujska gora 36, 62250 Ptuj.

 

1. V volilno komisijo 206. referendumskega območja ŽETALE se imenujejo:

 

za predsednika:

Helena KOLAR, roj. 1960

ŽETALE, Žetale 78

za namestnika predsednika:

Štefka JAZBEC, roj. 1948

ŽETALE, Žetale 12/a

za člana:

Herman KOPŠE, roj. 1958

ŽETALE, Žetale 10

za namestnika člana:

Kristina ZOJŠEK, roj. 1970

ŽETALE, Žetale 73

za člana:

Stanislava PREBOLŠEK, roj. 1973

ŽETALE, Nadole 9

za namestnika člana:

Viktor FURMAN, roj. 1969

ŽETALE, Dobrina 56

za člana:

Franc GAJŠEK, roj. 1959

ŽETALE, Kočice 59

za namestnika člana: Marija VOGRINEC, roj. 1970 ŽETALE, Čermožiše 34

 

2. Sedež komisije je Žetale 1, 62287 Žetale.

 

1. V volilno komisijo 207. referendumskega območja STOPERCE se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija KOLAR, roj. 1953

PTUJ, Ulica 25. maja 9

za namestnika predsednika:

Magda KIDRIČ, roj. 1965

STOPERCE, Kupčinji vrh 25

za člana:

Marta JERNEJŠEK, roj. 1952

STOPERCE, Stoperce 78

za namestnika člana:

Aleksandra JERNEJŠEK, roj. 1972

STOPERCE, Stoperce 78

za člana:

Srečko TACIGA, roj. 1967

STOPERCE, Stoperce 9

za namestnika člana:

Milan GALUN, roj. 1970

STOPERCE, Stoperce 7

za člana:

Peter KITAK, roj. 1974

STOPERCE, Stoperce 71

za namestnika člana:

Marinka PŠENIČNIK, roj. 1974

STOPERCE, Stoperce 16

 

2. Sedež komisije je Stoperce 33, 62250 Ptuj.

 

1. V volilno komisijo 208. referendumskega območja LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU se imenujejo:

 

za predsednika:

Matilda KLASINC, roj. 1952

LOVRENC, Župečja vas 19

za namestnika predsednika:

Anton Štefan KOZODERC, roj. 1935

LOVRENC, Pleterje 14

za člana:

Zdenka FRANK, roj. 1962

LOVRENC, Župečja vas l/a

za namestnika člana:

Breda KRIŽAN, roj. 1959

LOVRENC, Lovrenc na Dravskem polju 8/c

za člana:

Alojzij KOROŠEC, roj. 1948

LOVRENC, Lovrenc na Dravskem polju 31

za namestnika člana:

Zvonko ERBUS, roj. 1953 LOVRENC, Pleterje 36

za člana:

Jožef PERNAT, roj. 1964

LOVRENC, Župečja vas 31/b

za namestnika člana:

Stanislav RIHTARIČ, roj. 1960

LOVRENC, Lovrenc na Dravskem polju 81/e

 

2. Sedež komisije je Lovrenc na Dravskem polju 7, 62324 Lovrenc.

 

1. V volilno komisijo 209. referendumskega območja LESKOVEC se imenujejo:

 

za predsednika:

Vinko MLAKAR, roj. 1958

LESKOVEC, Zg. Leskovec 10/a

za namestnika predsednika:

Franc STOPAJNIK, roj. 1957

LESKOVEC, Strmec pri Leskovcu 12

za člana:

Janko ŠMIGOC, roj. 1955

LESKOVEC, Sp. Leskovec 5 l/a

za namestnika člana:

Franc VINDIŠ, roj. 1973

LESKOVEC, Sp. Leskovec 23

za člana:

Nataša ZAGORANSKI, roj. 1969

LESKOVEC, Zg. Leskovec 10/a

za namestnika člana:

Zlatka LEŠNIK, roj. 1957

LESKOVEC, Zg. Leskovec 10/a

za člana:

Ida VINDIŠ-BELŠAK, roj. 1969

LESKOVEC, Sp. Leskovec. 10

za namestnika člana:

Franjo BRATUŠEK, roj. 1965

LESKOVEC, Zg. Leskovec 5/a

 

2. Sedež komisije je Zg. Leskovec 4, 62285 Leskovec.

 

1. V volilno komisijo 210. referendumskega območja MARKOVCI se imenujejo:

 

za predsednika:

Marjan STRELEC, roj. 1959

MARKOVCI, Bukovci 160/a

za namestnika predsednika:

Vladimit TOPLAK, roj. 1954

MARKOVCI, Stojnci 143/a

za člana:

Marija BEZJAK, roj. 1950

MARKOVCI, Bukovci 100/d

za namestnika člana:

Franc OBRAN, roj. 1959

MARKOVCI, Zabovci 35

za člana:

Stanislava KITAK, roj. 1968

MARKOVCI, Prevenci 19

za namestnika člana:

Danica MURŠEC, roj. 1958

MARKOVCI, Sobetinci 24

za člana:

Anton ČREČNIK, roj. 1929

DORNAVA, Borovci 23

za namestnika člana:

Danica TEMENT, roj. 1947

MARKOVCI, Zabovci 46

 

2. Sedež komisije je Markovci 33, 62281 Markovci.

 

1. V volilno komisijo 211. referendumskega območja DORNAVA se imenujejo:

 

za predsednika:

Milan ŠILAK, roj. 1955

DORNAVA, Mezgovci 41/a

za namestnika predsednika:

Marjan BRENHOLC, roj. 1959

DORNAVA, Mezgovci 70

za člana:

Terezija MAJCENOVIČ, roj. 1950

DORNAVA, Dornava 141

za namestnika člana:

Janez CIGULA, roj. 1938

DORNAVA, Dornava 106

za člana:

Anica VRABL, roj. 1963

DORNAVA Mezgovci 26/a

za namestnika člana:

Vekoslav ČAGRAN, roj. 1958

DORNAVA, Dornava 136

za člana:

Anica BOMBEK, roj. 1937

DORNAVA, Mezgovci l/a

za namestnika člana:

Stanko VRTIČ, roj. 1956

DORNAVA, Dornava 55/b

 

2. Sedež komisije je Dornava 136, 62252 Dornava.

 

1. V volilno komisijo 212. referendumskega območja GORIŠNICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija ČUŠ, roj. 1948

GORIŠNICA, Gorišnica 110

za namestnika predsednika:

Alojz VESENJAK, roj. 1941

GORIŠNICA Placarovci 30

za člana:

Rozalija OBRAN, roj. 1945

GORIŠNICA, Moškanjci 2/b

za namestnika člana:

Slavko VISENJAK, roj. 1957

GORIŠNICA, Moškanjci 75

za člana:

Vili HORVAT, roj. 1942

GORIŠNICA Gorišnica 21

za namestnika člana:

Marija DOBAJA, roj. 1960

GORIŠNICA, Zamušani 3

za člana:

Marta TUŠ, roj. 1952

GORIŠNICI, Zagorjiči 15/a

za namestnika člana:

Jelka ERHATIČ, roj. 1960

GORIŠNICA, Muretinci 55

 

2. Sedež komisije je Gorišnica 54, 62272 Gorišnica.

 

1. V volilno komisijo 213. referendumskega območja JURŠINCI se imenujejo:

 

za predsednika:

Marta KAUČIČ, roj. 1960

JURŠINCI, Juršinci 11

za namestnika predsednika:

Franc RIŽNAR, roj. 1956

JURŠINCI, Juršinci

za člana:

Alojz RAUŠL, roj. 1947

JURŠINCI, Dragovič 4/d

za namestnika člana:

Ivan HRGA, roj. 1964

JURŠINCI, Dragovič 2

za člana:

Angela ŠMIGOC, roj. 1958

JURŠINCI, Kukava 75

za namestnika člana:

Ivan NOVAK, roj. 1965

JURŠINCI, Gabrnik 34/a

za člana:

Ljubo NOVAK, roj. 1972

JURŠINCI, Senčak 34

za namestnika člana:

Ignac HERGA, roj. 1923

JURŠINCI, Gabrnik 28

 

2. Sedež komisije je Juršinci 3/b, 62256 Juršinci.

 

1. V volilno komisijo 214. referendumskega območja CIRKULANE se imenujejo:

 

za predsednika:

Barbara DEBEVC, roj. 1962

PTUJ, Jurčičeva 11

za namestnika predsednika:

Matilda GOLC, roj. 1950

CIRKULANE, Pristava 21/a

za člana:

Mira VRŠEC, roj. 1960

CIRKULANE, Cirkulane 54

za namestnika člana:

Jože KLINC, roj. 1952

CIRKULANE, Cirkulane 39

za člana:

Anton KRAJNC, roj. 1964

CIRKULANE, Slatina 31

za namestnika člana:

Milan VOGLAR, roj. 1954

CIRKULANE, Pristava 40/a

za člana:

Kristjan BRATUŠEK, roj. 1972

CIRKULANE, Cirkulane 44

za namestnika člana:

Ruža BRLEK, roj. 1962

CIRKULANE, Brezovec 11/č

 

2. Sedež komisije je Cirkulane 40 a, 62250 Ptuj.

 

1. V volilno komisijo 215. referendumskega območja ZAVRČ se imenujejo:

 

za predsednika:

Metod FRIDL-GRAH, roj. 1959

PTUJ, Kajuhova 3

za namestnika predsednika:

Roman BELŠAK, roj. 1967

ZAVRČ, Gorenjski vrh 31

za člana:

Franc VAUPOTIČ, roj. 1941

ZAVRČ, Goričak 14/a

za namestnika člana:

Janez POTOČNIK, roj. 1953

ZAVRČ, Hrastovec 26

za člana:

Jožef BELŠAK, roj. 1964

ZAVRČ, Korenjak 16

za namestnika člana:

Zvonko POTOČNIK, roj. 1955

ZAVRČ, Zavrč 9/a

za člana:

Karl ŽNIDARIČ, roj. 1943

ZAVRČ, Goričak 14

za namestnika člana:

Rudolf ŽULA, roj. 1943

ZAVRČ, Hrastovec 12/a

 

2. Sedež komisije je Goričak 6, 62250 Ptuj.

 

1. V volilno komisijo 216. referendumskega območja TRNOVSKA VAS se imenujejo:

 

za predsednika:

Jože VIDIC, roj. 1950

TRNOVSKA VAS, Črmlja 8

za namestnika predsednika:

Ivan LOVRENČIČ, roj. 1954

TRNOVSKA VAS, Črmlja 21

za člana:

Danilo MURŠEC, roj. 1959

TRNOVSKA VAS, Biš 58

za namestnika člana:

Francelj CAJNKO, roj. 1966

TRNOVSKA VAS, Ločič 3

za člana:

Alojz FEKONJA, roj. 1950

TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 44/a

za namestnika člana:

Milena MEZNARIČ, roj. 1959

TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 45/a

za člana:

Mara PELCL, roj. 1919

TRNOVSKA VAS, Bišečki vrh 43

za namestnika člana:

Danica KRAMBERGER, roj. 1961

TRNOVSKA VAS, Biš 27

 

2. Sedež komisije je Trnovska vas 38, 62254 Trnovska vas.

 

1. V volilno komisijo 217. referendumskega območja VITOMARCI se imenujejo:

 

za predsednika:

Jože BRAČEK, roj. 1959

VITOMARCI, Drbetinci 45

za namestnika predsednika:

Olga FEKONJA, roj. 1969

VITOMARCI, Drbetinci 45

za člana:

Simon LOVREC, roj. 1968

VITOMARCI, Rjavci 35

za namestnika člana:

Jože HOJNIK, roj. 1950

VITOMARCI, Slavšina 25

za člana:

Irena ČERNEL, roj. 1972

VITOMARCI, Vitomarci 56

za namestnika člana:

Ivan REBREC, roj. 1961

VITOMARCI, Gibina 8

za člana:

Milena ČUČEK, roj. 1960

VITOMARCI, Vitomarci 37/a

za namestnika člana:

Mirko DANKO, roj. 1953

VITOMARCI, Novinci 28

 

2. Sedež komisije je Vitomarci 71, 62255 Vitomarci.

 

1. V volilno komisijo 218. referendumskega območja MUTA se imenujejo:

 

za predsednika:

Tatjana STERDIN,

MUTA, Vomerjeva 2

za namestnika predsednika:

Danica ŠANTL,

MUTA, Podlipje 6

za člana:

Mirko STRAVNIK,

MUTA, Gortina 63

za namestnika člana:

Bojan MIKLAVC,

MUTA, Ob polju 37

za člana:

Anica ŠPEGELJ,

MUTA, Gortinska 21

za namestnika člana:

Mirko LIKAR,

MUTA, Ob polju 19

za člana:

Anka DOBNIK,

MUTA, Vomerjeva 10

za namestnika člana:

Oskar KRAUTBERGER,

MUTA, Livarska ul. 5

 

2. Sedež komisije je Cesta 4. julija 4, 62366 Muta.

 

1. V volilno komisijo 219. referendumskega območja VUZENICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Karolina PESERL,

VUZENICA, Splavarska ul. 10

za namestnika predsednika:

Jožica GRACEJ, VUZENICA Šentjanž 10

za člana:

Rudolf LAMPREHT,

VUZENICA, Sejmarska ul. 1

za namestnika člana:

Adela VOGRIN,

VUZENICA, Mlinska ul. 6

za člana:

Ivan FILIPI,

VUZENICA, Mladinska ul. 28

za namestnika člana:

Zvonko PEČOLER,

VUZENICA, Splavarska ul. 13

za člana: Janko KOLAR,

VUZENICA, Mladinska 4 A

za namestnika člana:

Marjan KUKOVIČ,

VUZENICA, Pohorska c. 49

 

2. Sedež komisije je Sejmarska 2, 62367 Vuzenica.

 

1. V volilno komisijo 220. referendumskega območja RADLJE OB DRAVI se imenujejo:

 

za predsednika:

Vera TERNIK,

RADLJE OB DRAVI, Partizanska 58

za namestnika predsednika:

Danica JEŠOVNIK,

RADLJE OB DRAVI, Pod gradom

za člana:

Vilko ŠTRASER,

RADLJE OB DRAVI, Lackova 7

za namestnika člana:

Ludvik ŠTURM,

RADLJE OB DRAVI, Maistrova 8

za člana:

Karli ŽOLGER,

RADLJE OB DRAVI, Maistrova 1

za namestnika člana:

Anton KOSEC,

RADLJE OB DRAVI, Maistrova 2

za člana:

Ivan SAFRAN,

RADLJE OB DRAVI, Dobrava 1

za namestnika člana:

Janez OKROGELNIK,

RADLJE OB DRAVI, Dobrava 2

 

2. Sedež komisije je Mariborska 7, 62360 Radlje ob Dravi.

 

1. V volilno komisijo 221. referendumskega območja VUHRED se imenujejo:

 

za predsednika: Silva CEPEC,

RADLJE OB DRAVI, Prisoja 6

za namestnika predsednika:

Mojca PISNIK,

VUHRED, Vuhred 168

za člana:

Tezerija PUŠNIK,

VUHRED, Vuhred 71

za namestnika člana:

Ida OGOREVC, VUHRED, Vuhred 82

za člana:

Jožica MRAVLJAK,

VUHRED, Vuhred 64

za namestnika člana:

Tone HRIBERNIK,

VUHRED, Vuhred 13

za člana: Vinko JESENK,

VUHRED, Vuhred 79

za namestnika člana:

Silava ČAVNIK,

VUHRED, Vuhred 47

 

2. Sedež komisije je Vuhred 1, 62365 Vuhred.

 

1. V volilno komisijo 222. referendumskega območja PODVELKA se imenujejo:

 

za predsednika:

Jože CEPEC,

RADLJE OB DRAVI, Prisoja 6

za namestnika predsednika:

Ulja BRUNŠEK,

PODVELKA, Podvelka 36

za člana:

Marta PRAH,

PODVELKA, Podvelka 12

za namestnika člana:

Maksimiljan METLIČAR,

PODVELKA, Podvelka 64

za člana:

Hermina ROPOŠA,

PODVELKA Podvelka 15

za namestnika člana:

Maksimiljan DRŽEČNIK,

PODVELKA, Rdeči breg 72

za člana:

Alojzija KOVŠE,

PODVELKA Podvelka 36

za namestnika člana:

Marija ZVER,

PODVELKA, Podvelka 2

 

2. Sedež komisije je Podvelka 2, 62363 Podvelka.

 

1. V volilno komisijo 223. referendumskega območja REMŠNIK se imenujejo:

 

za predsednika:

Erika BRICMAN,

MUTA, Ob polju 11

za namestnika predsednika:

Erik MRAVLJAK,

PODVELKA, Remšnik 12 a

za člana:

Franc KOTNIK,

PODVELKA, Remšnik 12 a

za namestnika člana:

Ema STRAŽIŠNIK,

PODVELKA, Remšnik 48

za člana:

Alfonz RESNIK,

PODVELKA, Remšnik 10

za namestnika člana:

Milan ALTBAUER,

PODVELKA, Remšnik 23

za člana:

Damjan PODRZAVNIK,

POVELKA, Remšnik 43

za namestnika člana:

Aleksander VEZOVNIK,

PODVELKA, Brezni vrh 14

 

2. Sedež komisije je Remšnik 5 A, 62363 Podvelka.

 

1. V volilno komisijo 224. referendumskega območja RIBNICA NA POHORJU se imenujejo:

 

za predsednika:

Niko PUŠNIK,

RIBNICA NA POHORJU, Josipdol 57

za namestnika predsednika:

Franc PUŠNIK,

RIBNICA NA POHORJU, Josipdol 57

za člana:

Silvo CVETKO,

RIBNICA NA POHORJU, Josipdol 15

za namestnika člana:

Herman PUŠNIK,

RIBNICA NA POHORJU, Josipdol 57

za člana:

Gregor MIKLAVC,

RIBNICA NA POHORJU, Orlica 58

za namestnika člana:

Marjan DRŽEČNIK,

RIBNICA NA POHORJU, Orlica 66

za člana:

Marija SGERM,

RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju n.h.

za namestnika člana:

Saša URH,

RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju 18a

 

2. Sedež komisije je Ribnica 1, 62364 Ribnica na Pohorju.

 

1. V volilno komisijo 225. referendumskega območja BEGUNJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Marinka JERAJ, roj. 1965

DUPLJE, Žiganja vas 53

za namestnika predsednika:

Marijana MALI, roj. 1959

LESCE, Dobrška 3

za člana:

Ana BREJC, roj. 1952

BEGUNJE, Begunje 51

za namestnika člana:

Ivanka SINOBAD, roj. 1937

BEGUNJE, Zgoša 66 a

za člana:

Majda KOŠIR, roj. 1941

BEGUNJE, Zgoša 26/a

za namestnika člana:

Andrej AVSENEK, roj. 1959

BEGUNJE, Begunje 69

za člana: Marjan GAŠPERIN, roj. 1944

BEGUNJE, Begunje 69

za namestnika člana:

Kristina KRALJ, roj. 1936

BEGUNJE, Begunje 28 b

 

2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.

 

1. V volilno komisijo 226. referendumskega območja BLED se imenujejo:

 

za predsednika:

Danja RUS, roj. 1951

BLED, Ljubljanska 3

za namestnika predsednika:

Darko KOVAČ, roj. 1957

BLED, Partizanska c. 22/b

za člana:

Melita OGOREVC-STANKOVSKY, roj. 1941

BLED, Cankarjeva 32

za namestnika člana:

Gabrijela VOVK, roj. 1938

BLED, Ljubljanska 2

za člana:

Iztok ROBIČ, roj. 1955

BLED, Kumerdejeva 3

za namestnika člana:

Franc BERLOŽNIK, roj. 1953

BLED, Za žago 20

za člana:

Valentin SILIČ, roj. 1939

BLED, Jelovška c. 18

za namestnika člana:

Jordan BLAŽEVIČ, roj. 1931

BLED, Jelovška 37

 

2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.

 

1. V volilno komisijo 227. referendumskega območja BOHINJ se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija ŽVAB, roj. 1955

BOHINJSKA BISTRICA Vodnikova 6

za namestnika predsednika:

Nataša ROZMAN, roj. 1967

BOHINJSKA BISTRICA, Kamnje 21 a

za člana:

Evgenija KOROŠEC, roj. 1931

KOPRIVNIK, Koprivnik 31

za namestnika člana:

Franci LANGUS, roj. 1947

BOHINJSKA BISTRICA, Prečna ulica 5

za člana:

Jože KOCJAN, roj. 1953

SREDNJA VAS, Srednja vas 56

za namestnika člana:

Alenka JENSTERLE, roj. 1954

SREDNJA VAS, Srednja vas 23

za člana:

Bogdan RUPNIK, roj. 1951

BOHINJSKO JEZERO, Stara Fužina 58

za namestnika člana:

Franc SODJA, roj. 1949

SREDNJA VAS, Studor 4

 

2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.

 

1. V volilno komisijo 228. referendumskega območja GORJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Mitja KOZAMERNIK, roj. 1962

RADOVLJICA, Gradnikova 46

za namestnika predsednika:

Miroslav BIRK, roj. 1948

RADOVLJICA, Gradnikova 103

za člana:

Sebastjan SLIVNIK, roj. 1968

SP.GORJE, Sp. Gorje 13 a

za namestnika člana:

Valentin PRETNAR, roj. 1946

SP. GORJE, Sp. Gorje 48 a

za člana:

Janez VARL, roj. 1931

ZG. GORJE, Zg. Gorje 99

za namestnika člana:

Jože FRČEJ, roj. 1964

ZG. LAZE, Zg. Laze 18

za člana:

Janez PRETNAR, roj. 1947

POLJŠICA, Poljšica 41

za namestnika člana:

Metka BOBIČ, roj. 1965

POLJŠICA, Poljšica 28

 

2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.

 

1. V volilno komisijo 229. referendumskega območja KROPA se imenujejo:

 

za predsednika:

Pavlina DRMOTA, roj. 1956

OTOČE, Otoče 2

za namestnika predsednika:

Vojka JEREB, roj. 1956

RADOVLJICA, Prešernova 9

za člana:

Mitja KRNC, roj. 1959 KROPA, Kropa 3 a

za namestnika člana:

Simona ZUPAN, roj. 1958

KROPA, Kropa 3

za člana:

Marta DERMOTA, roj. 1930

KROPA, Kropa 138

za namestnika člana:

Franc BLAZNIK, roj. 1943

KROPA, Kropa 7

 

2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.

 

1. V volilno komisijo 230 referendumskega območja LESCE se imenujejo:

 

za predsednika:

Danica KOREN, roj. 1956

JESENICE, Janševa ul. 4

za namestnika predsednika:

Jelka KUNEJ, roj. 1944

BLED, Grajska c. 10

za člana:

Samo KOS, roj. 1963

LESCE, Vojkova 3

za namestnika člana:

Peter PIŠKUR, roj. 1934

LESCE, Vodnikova 8

za člana:

Mojca KAPUS, roj. 1961

LESCE, Hraše 38

za namestnika člana:

Franc ANDERLE, roj. 1930

LESCE, Hraše 34

za člana:

Tone PFAJFAR, roj. 1930

LESCE, Vojkova 1

za namestnika člana:

Janez GROŠELJ, roj. 1940

LESCE, Begunjska c. 16

 

2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.

 

1. V volilno komisijo 231. referendumskega območja RADOVLJICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Rezka ZORKO, roj. 1942

RADOVLJICA, Gradnikova 48

za namestnika predsednika:

Tatjana GREGORC, roj. 1967

ZASIP, Ledina 15

za člana:

Janez ZUPAN, roj. 1956

BREZJE, Brezje 19

za namestnika člana:

Viktorija KRANJEC, roj. 1950

BREZJE, Brezje 17 e

za člana:

Jože KOSELJ, roj. 1947

PODNART, Posavec 58

za namestnika člana:

Majo Jože MARKELJ, roj. 1942

RADOVLJICA, Tavčarjeva 2

za člana:

Irena RESMAN, roj. 1954

RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 12

za namestnika člana:

Urban JALEN, roj. 1969

RADOVLJICA, Ul. S. Žagarja 30

 

2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.

 

1. V volilno komisijo 232. referendumskega območja ČRNA NA KOROŠKEM se imenujejo:

 

za predsednika:

Nada VAČUN,

ČRNA, Center 18

za namestnika predsednika:

Franja FIŠER,

ČRNA, Rudarjevo 8

za člana:

Milan POTOČNIK,

ČRNA, Center 81

za namestnika člana:

Franjo ZAJEC,

ČRNA, Sp. Javorje 5

za člana:

Alojz GERM,

ČRNA, Center 147

za namestnika člana:

Ivanka ŠTIFTER,

ČRNA, Center 17

za člana:

Franc PETRE,

ČRNA, Žerjav 27

za namestnika člana:

Danilo ROZMAN,

ČRNA, Žerjav 35

 

2. Sedež komisije je Črna na Koroškem, Center 101.

 

1. V volilno komisijo 233. referendumskega območja MEŽICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Vlasta BOŽNIK,

RAVNE NA KOROŠKEM, Ob Suhi 4

za namestnika predsednika:

Emil MORI,

MEŽICA, Partizanska 12

za člana:

Marija PRAPER,

MEŽICA, Celovška 17

za namestnika člana:

Marija PRAPER,

MEŽICA, Podjunska 12

za člana:

Peter ŠTIRN,

MEŽICA Stržovo n.h.

za namestnika člana:

Mira STEBLOVNIK,

MEŽICA, Celovška 62

za člana:

Irma REBULA,

MEŽICA, Leška 5 b

za namestnika člana:

Božena ŠTRAJHER,

MEŽICA, Ul. Kralja Matjaža 9

 

2. Sedež komisije je Mežica, Trg svobode 1.

 

1. V volilno komisijo 234. referendumskega območja PREVALJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Karolina KAKER,

PREVALJE, Stražišče 64

za namestnika predsednika:

Ivan PENEC,

PREVALJE, Suhi vrh 5

za člana:

Stanko KUMPREJ,

PREVALJE, Prisoje 60 a

za namestnika člana:

Albin KRAJNC,

PREVALJE, Poljana

za člana:

Mira GERDEJ,

PREVALJE, Dolga brda 9

za namestnika člana:

Franc LODRANT,

PREVALJE, Na produ 28

za člana: Cveta SKOBIR,

PREVALJE, Trg 30

za namestnika člana:

Peter PLEVNIK, PREVALJE, Šentanel

 

2. Sedež komisije je Prevalje, Trg 2 a.

 

1. V volilno komisijo 235. referendumskega območja RAVNE se imenujejo:

za predsednika:

Janez MLAKAR,

SLOVENJ GRADEC, Tomšičeva 70

za namestnika predsednika:

Rudi LENASSI,

RAVNE NA KOROŠKEM, Čečovje 84

za člana:

Darko ŠULER,

RAVNE, Čečovje 38 b

za namestnika člana:

Mira TRAFELA,

RAVNE NA KOROŠKEM, Trg svobode 16

za člana:

Marija DRETNIK,

RAVNE, Tolsti vrh 51/a

za namestnika člana:

Dušan GRZINA,

RAVNE NA KOROŠKEM, Dobja vas 88

za člana:

Vilko CARNOVŠEK,

RAVNE, Kotlje 88

za namestnika člana:

Peter GORJANC,

RAVNE NA KOROŠKEM, Javornik 7

 

2. Sedež komisije je na Ravnah na Koroškem, Trg svobode 20.

 

1. V volilno komisijo 236. referendumskega območja RIBNICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Blaž VOLF,

KOČEVJE, Trg zbora odposlancev 60

za namestnika predsednika:

Ana BARTOL,

DOLENJA VAS, Humec 28

za člana:

Vladka TURK,

DOLENJA VAS, Prigorica 75

za namestnika člana: Janez RUS,

RIBNICA, Nemška vas 13

za člana: Jože KOZINA,

RIBNICA, Jurjevica 61

za namestnika člana:

Franc PETELIN,

RIBNICA, Ljubljanska 6

za člana: Metod JAKLIČ,

ORTNEK, Andol 1

za namestnika člana:

Alojz STERLE,

LOŠKI POTOK, Travnik 96

 

2. Sedež komisije je v Ribnici, Gorenjska c. 3, 61310 Ribnica.

 

1. V volilno komisijo 237. referendumskega območja SODRAŽICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Zvone JANEŽ,

SODRAŽICA, Globel 9

za namestnika predsednika:

Vinko ZAJC,

SODRAŽICA, Žimarice 71 a

za člana:

Ludvik MIHELIČ,

SODRAŽICA, Strmca 2

za namestnika člana:

Ivan LUŠIN,

SODRAŽICA, Vinice 2

za člana:

Peter LESAR,

SODRAŽICA, Zamostec 15

za namestnika člana:

Milan ARKO,

SODRAŽICA, Lipovšica 11

za člana:

Anton KOŠIR,

SODRAŽICA, Zavoda 2

za namestnika člana:

Dušan URH,

SODRAŽICA, C. notranjskega odreda 50

 

2. Sedež komisije je v Sodražici, Trg 25. maja 3, 61317 Sodražica.

 

1. V volilno komisijo 248. referendumskega območja SLOVENJ GRADEC se imenujejo:

 

za predsednika:

Silva POTOČNIK, roj. 1954

SLOVENJ GRADEC, Šmarška cesta 28

za namestnika predsednika:

Silvija ARNOLD-RUS, roj. 1946

SLOVENJ GRADEC, Ronkova 36

za člana:

Vida VRHNJAK, roj. 1934

SLOVENJ GRADEC, Pameče 99

za namestnika člana:

Vilhem JESENIČNIK, roj. 1943

SLOVENJ GRADEC, Tomšičeva 11

za člana:

Martina ŠISERNIK, roj. 1955

SLOVENJ GRADEC, Pohorska 35

za namestnika člana:

Stanko HOVNIK, roj. 1947

SLOVENJ GRADEC, Pameče 126

za člana:

Marinka TRETJAK, roj. 1948

SLOVENJ GRADEC, Gradišče 6

za namestnika člana:

Anton JEŠOVNIK, roj. 1957

SLOVENJ GRADEC, Stari trg 208

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Slovenj Gradec, Meškova 21.

 

1. V volilno komisijo 249. referendumskega območja MISLINJA se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija KREBL, roj. 1953

MISLINJA, Šentilj 47

za namestnika predsednika:

Branka ŠAS, roj. 1963

SLOVENJ GRADEC, Ronkova 18

za člana:

Marjan KRIŽAJ, roj. 1942

MISLINJA, Gozdarska cesta 17

za namestnika člana:

Anton URBANCL, roj. 1948

MISLINJA, Dovže 35

za člana:

Franc VOVK, roj. 1946

MISLINJA, Gornji Dolič 45 a

za namestnika člana:

Franica JEROMEL, roj. 1948

MISLINJA, Velika Mislinja 301

za člana:

Stanko TOVŠAK, roj. 1937

MISLINJA, Šentilj 82

za namestnika člana:

Marija GORNJA, roj. 1951

MISLINJA, Straže 109

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Mislinja, 62380 Slovenj Gradec.

 

1. V volilno komisijo 250. referendumskega območja ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU se imenujejo:

 

za predsednika:

Sonja TOVŠAK, roj. 1960

SLOVENJ GRADEC, Stari trg 154 c

za namestnika predsednika:

Joža KONEČNIK, roj. 1953

SLOVENJ GRADEC, Francetova 4

za člana:

Stanislav KAČ, roj. 1960

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Šmartno 4

za namestnika člana:

Alojz ŽOLGER, roj. 1960

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Misl. Dobrava 89

za člana:

Liba NIKOLIČ, roj. 1931

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Tomaška vas 4

za namestnika člana:

Franc JEHART, roj. 1943

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Mils. Dobrava 35

za člana:

Jožef PEČOLER, roj. 1954

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Legen 136

za namestnika člana:

Lilijana PELC, roj. 1964

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Šmartno 68

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Šmartno pri Slovenj Gradcu, 62383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

 

1. V volilno komisijo 251. referendumskega območja PODGORJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Petra ČAS, roj. 1961

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Turiška vas 1

za namestnika predsednika:

Kornelija MARZEL, roj. 1965

SLOVENJ GRADEC, Celjska cesta 92

za člana:

Jože KREVH, roj. 1963

PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Podgorje 87

za namestnika člana:

Marjan SOVINC, roj. 1964

PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Zg. Razbor 21

za člana:

Bogomir KAČIČ, roj. 1957

PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Podgorje 8

za namestnika člana:

Karel KRAUSER, roj. 1942

PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Šmiklavž 8a

za člana:

Božidar ŠTUMPFL, roj. 1962

PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Sp. Razbor 61

za namestnika člana:

Marjana KLANČNIK, roj. 1964

PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Podgorje 108

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Podgorje pri Slovenj Gradcu, 62381 Podgorje pri Slovenj Gradcu.

 

1. V volilno komisijo 252. referendumskega območja POLJČANE se imenujejo:

 

za predsednika:

Maja BLAŽIČ-TEŽAK, roj. 1959

POLJČANE, Laporska c. 32

za namestnika predsednika:

Alenka TURIN, roj. 1961

POLJČANE, Ljubično 7

za člana:

Majda FURMAN, roj. 1946

POLJČANE, Kopališka 15

za namestnika člana:

Srečko GORIŠEK, roj. 1958

POLJČANE, Ob železnici 16

za člana:

Nada ARANJOŠ, roj. 1940

POLJČANE, Bistrička c. 44

za namestnika člana:

Janez KIDRIČ, roj. 1952

POLJČANE, Križeča vas 14

za člana:

Tezerija ŠPEC, roj. 1940

POLJČANE, Novake 8

za namestnika člana:

Elizabeta FRAS, roj. 1935

SP. POLJČANE, Nova ulica 2

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Poljčane.

 

1. V volilno komisijo 253. referendumskega območja MAKOLE se imenujejo:

 

za predsednika:

Jana GAJŠEK-ROJS, roj. 1957

SLOVENSKA BISTRICA, Bračičeve brig. 3

za namestnika predsednika:

Franc KOCIPER, roj. 1956

SLOVENSKA BISTRICA, Trg Svobode 16.

za člana:

Sonja SEDENIK, roj. 1970

MAKOLE, Jelovec 31

za namestnika člana:

Ljudmila GODEC, roj. 1930

MAKOLE, Jelovec 17/b

za člana:

Stanislav BRUMEC, roj. 1957

MAKOLE, Makole 92/a

za namestnika člana:

Franc DOBERŠEK,1941

MAKOLE, Mostečno 36

za člana:

Franc KOLAR, roj. 1947

MAKOLE, Stari grad

za namestnika člana:

Milan SKLEDAR, roj. 1950

MAKOLE, Pečke 52

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Makole.

 

1. V volilno komisijo 254. referendumskega območja LAPORJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Nada VUČAJNK, roj. 1950

POLJČANE, Lušečka vas 31

za namestnika predsednika:

Franc JAGODIČ, roj. 1965

SLOVENSKA BISTRICA, M. Pijade 7

za člana:

Štefan OTOREPEC, roj. 1946

LAPORJE, Laporje n.h.

za namestnika člana:

Danilo PODLESNIK, roj. 1951

LAPORJE, Križni vrh 47

za člana:

Branko TOMEC, roj. 1961

LAPORJE, Laporje 62

za namestnika člana:

Branko BEZGET, 1958

LAPORJE, Dolgi vrh 5

za člana:

Bojan SINIČ, roj. 1954

LAPORJE, Laporje 41

za namestnika člana:

Franc DEŽMAN, roj. 1944

LAPORJE, Laporje 66

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Laporje.

 

1. V volilno komisijo 255. referendumskega območja ČREŠNJEVEC se imenujejo:

 

za predsednika:

Jasna BEČAJ-BOŽIČNIK, roj. 1959

SLOVENSKA BISTRICA, B. Vinterja

za namestnika predsednika:

Milan NOVAČAN, roj. 1957

SLOVENSKA BISTRICA, Vrhloga 9

za člana:

Alojz KUHL, roj. 1957,

SLOVENSKA BISTRICA, Vrhloga 9

za namestnika člana:

Anton PUČNIK, roj. 1956

SLOVENSKA BISTRICA Črešnjevec 110

za člana:

Jože AHEC, roj. 1942

SLOVENSKA BISTRICA, Vrhloga 31

za namestnika člana:

Jože BIZJAK, roj. 1939

SLOVENSKA BISTRICA, Črešenjevec 25

za člana:

Metka RAJH, roj. 1963

SLOVENSKA BISTRICA, Črešenjevec 4

za namestnika člana:

Jure MALIČNIK, roj. 1968

SLOVENSKA BISTRICA, Črešenjevec 43

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Črešnjevec.

 

1. V volilno komisijo 256. referendumskega območja OPLOTNICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Jožica KVAS, roj. 1956

OPLOTNICA, Čadram 65

za namestnika predsednika:

Albert POGOREVC, roj. 1942

OPLOTNICA, Pohorskega bat. 17

za člana:

Ivan PAVLIČ, roj. 1932

OPLOTNICA, Prihova 20

za namestnika člana:

Rudolf VEBER, roj. 1924

OPLOTNICA Grajska 3

za člana:

Marjan OBRUL, roj. 1961

OPLOTNICA, Partizanska 18

za namestnika člana:

Marija PADEŽNIK, roj. 1932

OPLOTNICA Pohorskega bat. 15

za člana:

Maja JUHART, roj. 1967

OPLOTNICA, Kebelj 13

za namestnika člana:

Marija KLANČNIK, roj. 1957

OPLOTNICA Kebelj 14

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Oplotnica.

 

1. V volilno komisijo 257. referendumskega območja PRAGERSKO se imenujejo:

 

za predsednika:

Dragana GALIČ, roj. 1953

SLOVENSKA BISTRICA, Tomšičeva 2

za namestnika predsednika:

Božena BERANIČ, roj. 1965

PRAGERSKO, Ul. bratov Berglez 6

za člana:

Angela TERNIK, roj. 1947

PRAGERSKO, Šarhova 36

za namestnika člana:

Stanko ČELAN, roj. 1938

PRAGERSKO, Prežihova 9

za člana:

Franc GRAJF roj. 1937

PRAGERSKO, Prežihova 10

za namestnika člana:

Milan LEŠNIK, roj. 1950

PRAGERSKO, Cesta na polje

za člana:

Bogdan MUNDA, roj. 1948

PRAGERSKO, Ptujska c. 40

za namestnika člana:

Marija FALEŽ, roj. 1965

PRAGERSKO, Bevkova 4

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Pragersko.

 

1. V volilno komisijo 258. referendumskega območja SPODNJA POLSKAVA se imenujejo:

 

za predsednika:

Alenka PIPENBAHER, roj. 1960

SLOVENSKA BISTRICA, Gregorčičeva 5

za namestnika predsednika:

Drago SELINŠEK, roj. 1959

ZG.POLSKAVA, Sele pri Polskavi 10/a

za člana:

Sonja EKART, roj. 1950

PRAGERSKO, Sp. Polskava 201

za namestnika člana:

Marjan ČAVNIČAR, roj. 1957

PRAGERSKO, Sp. Polskava 18

za člana:

Cvetka POTOČAN, roj. 1960

PROGERSKO, Sp. Polskava 245

za namestnika člana:

Jože HOJNIK, roj. 1935

PRAGERSKO, Sp. Polskava 148

za člana:

Mirko REC, roj. 1954

PRAGERSKO, Sp. Polskava 85

za namestnika člana:

Franc PODLESNIK, roj. 1950

PRAGERSKO, Sp. Polskava 247

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Spodnja Polskava.

 

1. V volilno komisijo 259. referendumskega območja SLOVENSKA BISTRICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Jožica ŠKRK, roj. 1953

SLOVENSKA BISTRICA, Cankarjeva 2

za namestnika predsednika:

Dragica MODIC, roj. 1952

SLOVENSKA BISTRICA, Zg. Bistrica 128

za člana:

Darjan GRADIŠNIK, roj. 1962

SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 38

za namestnika člana:

Danilo DVORŠAK, roj. 1962

ZG. POLSKAVA, Gregorčičeva 19

za člana:

Peter ŠTEFANIČ, roj. 1930

SLOVENSKA BISTRICA, Cvetlična 6

za namestnika člana:

Boris RELJAC, roj. 1930

SLOVENSKA BISTRICA, Lole Ribarja 5

za člana:

Alfred POLANEC, roj. 1944

SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 27

za namestnika člana:

Franc CINTAVER, roj. 1935

SLOVENSKA BISTRICA, Špindlerjeva 22

 

2. Sedež komisije je Skupščina občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska.

 

1. V volilno komisijo 260. referendumskega območja SLOVENSKE KONJICE se imenujejo:

 

za predsednika:

Lidija PRATNEMER, roj. 1951

SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 11

za namestnika predsednika:

Lidija PLIBERŠEK, roj. 1962

ZREČE, Prešernova 2

za člana:

Jure ZIDANŠEK, roj. 1927

SLOVENSKE KONJICE, Slomškova 14

za namestnika člana:

Božo PUNČUH, roj. 1954

SLOVENSKE KONJICE, T. Melive 2

za člana:

Helena TAKS-PETAN, roj. 1956

SLOVENSKE KONJICE, Mizarska 30

za namestnika člana:

Ida SELINŠEK, roj. 1956

SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 1

za člana:

Igor FRIM, roj. 1965

SLOVENSKE KONJICE, Celjska 8

za namestnika člana:

Klara HITREC, roj. 1949

SLOVENSKE KONJICE, Škalska 103

 

2. Sedež komisije je Stari trg 29, Slovenske Konjice.

 

1. V volilno komisijo 261. referendumskega območja LOČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Franc MARGUČ, roj. 1940

SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 8

za namestnika predsednika:

Zdenko PLANKL, roj. 1965

SLOVENSKE KONJICE, Ljubnica 33

za člana:

Roman ŠTUKLEK, roj. 1953

LOČE, Loče 74/h

za namestnika člana:

Stanko PETELINŠEK, roj. 1952

LOČE, Klokočovnik 60

za člana:

Nevenka REZAR, roj. 1966

LOČE, Loče 97

za namestnika člana:

Bojan MIKL, roj. 1966 LOČE, Loče 96

za člana:

Franc OREŠNIK, roj. 1965

LOČE, Lipoglav 5

za namestnika člana:

Milena HROVAT, roj. 1957 LOČE, Loče 6l/a

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Loče, Loče 45.

 

1. V volilno komisijo 262. referendumskega območja TEPANJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Ljiljana KLADNIK, roj. 1936

SLOVENSKE KONJICE, Slomškova 20

za namestnika predsednika:

Iztok BRUMEC, roj. 1961

SLOVENSKE KONJICE, Vinogradna 24

za člana:

Vlado PAČNIK, roj. 1936.

SLOVENSKE KONJICE, Tepanje 22

za namestnika člana:

Jože OROŽ, roj. 1957

SLOVENSKE KONJICE, Tapanjski vrh 29

za člana:

Albin PUČNIK, roj. 1946

OPLOTNICA, Zg. Grušovje 22

za namestnika člana:

Milan BRGLEZ ml, roj. 1946

SLOVENSKE KONJICE, Sp. Grušovje 14

za člana:

Franc LJUBIČ, roj. 1956

SLOVENSKE KONJICE, Tepanje 61

za namestnika člana:

Darko STALER, roj. 1961

SLOVENSKE KONJICE, Pobrež 2

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Tepanje, Tepanje 5, 63210 Slovenske Konjice.

 

1. V volilno komisijo 263. referendumskega območja STRANICE se imenujejo:

 

za predsednika:

Štefka BORNŠEK, roj. 1943

STRANICE, Stranice 73/a

za namestnika predsednika:

Cvetka POSILOVIČ, roj. 1968

ZREČE, Cesta na Roglo 11/d

za člana:

Anton ROŠER, roj. 1930

STRANICE, Stranice 37

za namestnika člana:

Lidija TABAKOVIČ, roj. 1959

STRANICE, Križevec 5

za člana:

Franc PODGRAJEŠK, roj. 1947

STRANICE, Križevec 40

za namestnika člana:

Darinka ŠVAB, roj. 1955

STRANICE, Križevec 21

za člana:

Ivan BORNŠEK, roj. 1934

STRANICE, Stranice 73/a

za namestnika člana:

Anton JANČIČ, roj. 1963

STRANICE, Stranice 14

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Stranice, 63206 Stranice.

 

1. V volilno komisijo 264. referendumskega območja VITANJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Irena NEČEMER, roj. 1952

SLOVENSKE KONJICE, Rimska c. 32

za namestnika predsednika:

Valentina RATAJC, roj. 1966

Prešernova 5

za člana:

Jožica AHAJ, roj. 1932,

VITANJE, Vitanje 119

za namestnika člana:

Gorazd FRIC, roj. 1959

VITANJE, Vitanje 116

za člana:

Anton KUZMAN, roj. 1954

Sp. Dolič 9

za namestnika člana:

Viktor JAGER, roj. 1942

VITANJE, Vitanje 170

za člana:

Anton OŠLAK, roj. 1948

VITANJE, Vitanje 155

za namestnika člana:

Krista JAKOP roj. 1948

VITANJE, Vitanje 118

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Vitanje, Vitanje 67.

 

1. V volilno komisijo 265. referendumskega območja ZREČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Zdenka KOŠIR, roj. 1956

ZREČE, Cesta talcev 4

za namestnika predsednika:

Marjetka ŠKRINJAR, roj. 1968

ZREČE, Pohorska 1

za člana:

Drago KLIMA roj. 1947

ZREČE, Ul. 12. okt. 23

za namestnika člana:

Marjan HREN, roj. 1960

ZREČE, Črešnova 1

za člana:

Jože KOŠIR, roj. 1946

ZREČE, Cesta pod hribom 8

za namestnika člana:

Mirko KLEMEN, roj. 1938

ZREČE, Mladinska ul. 7

za člana:

Štefan VEREŠ, roj. 1936

Skomarje 81

za namestnika člana:

Janko KOVAČ,

SLOVENSKE KONJICE, Aškerčeva 2

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Zreče, Cesta na Roglo 13.

 

1. V volilno komisijo 272. referendumskega območja ŠKOFJA LOKA se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija ŠIFRAR, roj. 1967

ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 136

za namestnika predsednika:

Helena KAVČIČ, roj. 1971

ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 43

za člana:

Marija JELOVŠEK, roj. 1934

ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 20

za namestnika člana:

Irena JENKO, roj. 1949

ŠKOFJA LOKA, Virmaše 109

za člana:

Marija OMEJC, roj. 1947

ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 105

za namestnika člana:

Janez BERNIK, roj. 1936

ŠKOFJA LOKA Jegorovo predmestje 29

za člana:

Janko ŽONTAR, roj. 1951

ŠKOFJA LOKA, Sv. Duh 27

za namestnika člana:

Majda DEBELJAK, roj. 1951,

POLJANE, Hotovlja 65

 

2. Sedež komisije je Poljanska c. 2, 64220 Škofja Loka.

 

1. V volilno komisijo 273. referendumskega območja ŽELEZNIKI se imenujejo:

 

za predsednika:

Marija KONJAR, roj. 1954

ŽELEZNIKI, Na Plavžu 73

za namestnika predsednika:

Marko ČERNIVC, roj. 1956

ŽELEZNIKI, Dašnica 35

za člana:

Venčeslav AMBROŽIČ, roj: 1937

ŽELEZNIKI, Na Kresu 12

za namestnika člana:

Janez FERLAN, roj. 1956

ŽELEZNIKI, Na Kresu 30

za člana:

Jože GARTNER, roj. 1948

ŽELEZNIKI, Rudno 2 A

za namestnika člana:

Robert KUHAR, roj. 1965

ŽELEZNIKI, Log 14

za člana:

Rafko TORKAR, roj. 1948

ŽELEZNIKI, Smoleva 5

za namestnika člana:

Marjan PINTAR, roj. 1938

ŽELEZNIKI, Martin vrh 5

 

2. Sedež komisije je Trnje 20, 64228 Železniki.

 

1. V volilno komisijo 274. referendumskega območja SELCA se imenujejo:

 

za predsednika:

Aleš HAJNRIHAR, roj. 1962

SELCA, Selca 130

za namestnika predsednika:

Miran POHAR, roj. 1954

SELCA, Selca 104

za člana:

Franc MARENK, roj. 1941

SELCA, Selca 72

za namestnika člana:

Marija ROVTAR, roj. 1963

SELCA, Selca 103

za člana:

Cecilija TUŠEK, roj. 1967

SELCA, Selca 81

za namestnika člana:

Franci MEGUŠAR, roj. 1961

SELCA, Dolenja vas 22

za člana:

Roman ŠMID, roj. 1926

SELCA, Selca 43

za namestnika člana:

Stane JAGODIC, roj. 1944

SELCA, Selca 25

 

2. Sedež komisije je Selca 114, 64227 Selca.

 

1. V volilno komisijo 275. referendumskega območja GORENJA VAS se imenujejo:

 

za predsednika:

Cveta TUŠEK, roj. 1956

GORENJA VAS, Gorenja vas 242

za namestnika predsednika:

Jože BOGATAJ, roj. 1935

GORENJA VAS, Gorenja vas 181

za člana:

Franc FRLIC, roj. 1964

GORENJA VAS, Suša 9

za namestnika člana:

Drago MEZEG, roj. 1961

GORENJA VAS, Dolenja Dobrava 6

za člana:

Ana AŽBE, roj. 1941

GORENJA VAS, Gorenja vas 125

za namestnika člana:

Branko ŠUBIC, roj. 1952

GORENJA VAS, Srednje brdo 21

za člana:

Bernarda DEMŠAR, roj. 1964

GORENJA VAS, Gorenja vas 35

za namestnika člana:

Štefan BENKOVIČ, roj. 1953

GORENJA VAS, Gorenja vas 146

 

2. Sedež komisije je Gorenja vas 61, 64224 Gorenja vas.

 

1. V volilno komisijo 276. referendumskega območja TRATA-SORŠKO POLJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Vida GABER, roj. 1959

ŠKOFJA LOKA Gosteče 15

za namestnika predsednika:

Peter OSOLNIK, roj. 1938

ŠKOFJA LOKA, Suha 16

za člana:

Bojan MALOVRH, roj. 1963

ŠKOFJA LOKA Frankovo naselje 108

za namestnika člana:

Jože KRIŽAJ, roj. 1948

ŠKOFJA LOKA Reteče 16

za člana:

Franc KALAN, roj. 1950

ŠKOFJA LOKA, Suha 11

za namestnika člana:

Zvone DOLŽAN, roj. 1935

ŠKOFJA LOKA, Reteče 53

za člana:

Vinko DUNAT, roj. 1950

ŠKOFJA LOKA, Frankovo naselje 53

za namestnika člana:

Blaž JESENKO, 1960

ŠKOFJA LOKA, Trata 28

 

2. Sedež komisije je Frankovo naselje 69, 64220 Škofja Loka.

 

1. V volilno komisijo 277. referendumskega območja ŽIRI se imenujejo:

 

za predsednika:

Milan MLINAR, roj. 1958

ŽIRI, Gasilska 8

za namestnika predsednika:

Mojca GARTNER, roj. 1961

ŽIRI, Novovaška 60

za člana:

Anka KAVČIČ, roj. 1944

ŽIRI, Logaška 16

za namestnika člana:

Milan FRELIH, roj. 1954

ŽIRI, Ob potoku 2

za člana:

Jernej PODOBNIK, roj. 1940

ŽIRI, Čevljarska 48

za namestnika člana:

Silvo MLINAR, roj. 1954

ŽIRI, Goropeke 12

za člana:

Zinka SLABE, roj. 1934

SOVODENJ, Podjelovo brdo 20

za namestnika člana:

Marko KRŽIŠNIK, roj. 1954

SOVODENJ, Sovodenj 7

 

2. Sedež komisije je Trg osvoboditve 2, 64226 Žiri.

 

1. V volilno komisijo 278. referendumskega območja BISTRICA OB SOTLI se imenujejo:

 

za predsednika:

Snježana KRANJEC, roj. 1959

ROGAŠKA SLATINA

za namestnika predsednika:

Vida BOKAL, roj. 1962

CELJE, Brodarjeva 29

za člana:

Andreja GREGL, roj. 1972

BISTRICA OB SOTLI, Srebernik 22

za namestnika člana:

Sandi ČERNELČ, roj. 1966

Hrastje ob sitrici 6

za člana:

Marija PAVLIN, roj. 1948

Kunšperk 31

za namestnika člana:

Stane DRAGOVAN, roj. 1958

BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 63 a

za člana:

Anton GOŠNJAK, roj. 1939

HRASTJE/Bistrici 49

za namestnika člana:

Jože KUNEJ, roj. 1935

Hrastje ob Bistrici 47

 

2. Sedež komisije je v Bistrici ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9.

 

1. V volilno komisijo 279. referendumskega območja KOZJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Slavica OBREZ, roj. 1964

Zdole 49

 

za namestnika predsednika:

Ivan MAROVT, roj. 1955

CELJE, Vrunčeva 10

za člana:

Franc RUPRET, roj. 1950

KOZJE, Kozje 162

za namestnika člana:

Nevenka SMALČIČ, roj. 1958

PODSREDA, Podsreda 47

za člana:

Franc KUNST, roj. 1958

ZEČE PRI BUČAH

za namestnika člana:

Franc GROBELŠEK, roj. 1962

KOZJE, Kozje 10

za člana:

Greta RAJGL, roj. 1957

KOZJE, Kozje 182

za namestnika člana:

Svetlana BRAČUN, roj. 1956

KOZJE, Kozje 121

 

2. Sedež komisije je v Kozju, Kozje št. 37.

 

1. V volilno komisijo 280. referendumskega območja LESIČNO se imenujejo:

 

za predsednika:

Sergej ROJS, roj. 1964

ŠMARJE PRI JELŠAH

za namestnika predsednika:

Angela BRENCIČ, roj. 1961

CELJE, Pod kostanji 24

za člana:

Angelca ČEPIN, roj. 1942

Drensko rebro 2 a

za namestnika člana:

Marjan POTOČNIK, roj. 1948

LESIČNEM/Bistrica 13 a

za člana:

Judita POTOČNIK, roj. 1955

LESIČNO, Gubno 38

za namestnika člana:

Silva BEVC-JUG, roj. 1960

LESIČNO, Lesično 35

za člana:

Dušan – Andrej KOCMAN, roj. 1952

LESIČNO, Lesično 69 b

za namestnika člana:

Stanko ČERNELIČ, roj. 1938

LESIČNO, Lesično 4 c

 

2. Sedež komisije je v Lesičnem.

 

1. V volilno komisijo 281. referendumskega območja PODČETRTEK se imenujejo:

 

za predsednika:

Simona PREININGER, roj. 1965

ŠMARJE PRI JELŠAH

za namestnika predsednika:

Olga BOVHA, roj. 1945

PODČETRTEK, Sela 16 a

za člana:

Anton POČIVALŠEK, roj. 1957

Sodna vas 12

za namestnika člana:

Rajko PEČNIK, roj. 1950

BUČE, Sedlarjevo 21

za člana:

Jurak MAKS, roj. 1959

PODČETRTEK, Sela 7

za namestnika člana:

Ivan ŠALAMON, roj. 1950

PODČETRTEK, Podčetrtek 64

za člana:

Darko ŠELEKAR, roj. 1965

PODČETRTEK, Imeno 77

za namestnika člana:

Jožica PLEVNIK, roj. 1950

Sopote 3

 

2. Sedež komisije je v Podčetrtku, Podčetrtek 13.

 

1. V volilno komisijo 282. referendumskega območja ROGAŠKA SLATINA se imenujejo:

 

za predsednika:

Milan BIRSA roj. 1945

ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 10

za namestnika predsednika:

Edi ŠKORNIK, roj. 1949

ROGAŠKA SLATINA Žibernik 32

za člana:

Jože KRIŽAN, roj. 1946

ROGAŠKA SLATINA, Ul. XIV. div. 30

za namestnika člana:

Bogomir POHARC, roj. 1939

ROGAŠKA SLATINA, Krpanova ul. 4

za člana:

Janez STRNIŠA, roj. 1962

PODPLAT, Zg. Kostrivnica 21 a

za namestnika člana:

Anton SAJKO, roj. 1941

ROGAŠKA SLATINA, Rjavica 11

za člana:

Marija TREBOVC, roj. 1931

Šlandrova 15

za namestnika člana:

Ivan TRAMŠAK, roj. 1947

ROGATEC, Sv. Florijan 88

 

2. Sedež komisije je v Rogaški Slatini, Celjska cesta 3 a.

 

1. V volilno komisijo 283. referendumskega območja ROGATEC se imenujejo:

 

za predsednika:

Rudolf PREVOLŠEK, roj. 1951

ROGATEC, Rogatec 125 a

za namestnika predsednika:

Romana PREVOLŠEK, roj. 1954

ROGATEC, Rogatec 125 a

za člana:

Anton ROŠKAR, roj. 1956

ROGATEC, Rogatec 237/a

za namestnika člana:

Friderik ŠIPEC, roj. 1943

Brezovec 15

za člana:

Andrej BELE, roj. 1968

ROGATEC, Rogatec 190

za namestnika člana:

Mihael KITAK, roj. 1936

ROGATEC, Žahenberc 53

za člana:

Marija DIRNBEK, roj. 1919

ROGATEC, Rogatec 167

za namestnika člana:

Slavica STOJNŠEK, roj. 1951

ROGATEC, Rogatec 167

 

2. Sedež komisije je v Rogatcu, Rogatec št. 159.

 

1. V volilno komisijo 284. referendumskega območja ŠMARJE PRI JELŠAH se imenujejo:

 

za predsednika:

Suzana SMERDEJ, roj. 1967

ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah 176

za namestnika predsednika:

Silva VRČKOVNIK, roj. 1938

ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah 2

za člana:

Jakob ROMIH, roj. 1960

SV. ŠTEFAN, Babna brda 1

za namestnika člana:

Marjan RANČIGAJ, roj. 1936

PRISTAVA PRI MESTINJU, Pustike 4

za člana:

Ivan DROFENIK, roj. 1947

PRISTAVA PRI MESTINJU, Hajnsko 21 a

za namestnika člana:

Alenka STRAŠEK, roj. 1954

ŠMARJE PRI JELŠAH, Stranje 2

za člana:

Stanko JAVORNIK, roj. 1964

GROBELNO, Rakovec 4

za namestnika člana:

Franc JANČIČ, roj. 1962 PODPLAT, Mestinje 49 a

 

2. Sedež komisije je v Šmarju pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 112.

 

1. V volilno komisijo 285. referendumskega območja BOVEC se imenujejo:

 

za predsednika:

Fabijan KAŠCA

BOVEC, Brdo 45

za namestnika predsednika:

Vesna CUDER,

BOVEC, Vodenca 3

za člana:

Frančiška VENCELJ,

LOG POD MANGARTOM, Strmec nad Predelom 18

za namestnika člana:

Danila ŽAGAR, SRPENICA, Žaga 3

za člana:

Vlado LIPOVEC,

BOVEC, Brdo 19

za namestnika člana:

Darko ČOBEC, SRPENICA Žaga 26

za člana:

Marjan MLEKUŽ, BOVEC, Brdo 20

za namestnika člana:

Zdravko ISTENIČ, BOVEC, Kot 6

 

2. Sedež komisije je v Bovcu, Trg Golobarskih žrtev št. 8.

 

1. V volilno komisijo 286. referendumskega območja KOBARID se imenujejo:

 

za predsednika:

Edvard SIVEC, KOBARID,

Markova ul. 14

za namestnika predsednika:

Željko CIMPRIČ,

KOBARID, Mučeniška 2/A

za člana:

Jožef MANFREDA,

KOBARID, Idrsko 55/a

za namestnika člana:

Jože KRANJC,

KOBARID, Stresova 11

za člana: Anton GRAHLI,

KOBARID, Janka Uršiča 3

za namestnika člana:

Franc URŠIČ,

KOBARID, Idrsko 102

za člana:

Aldo KANALEC,

KOBARID, Pri Malnih 4

za namestnika člana:

Darko BAJT, KOBARID, Smast 47/A

 

2. Sedež komisije je v Kobaridu, Gregorčičeva 10.

 

1. V volilno komisijo 287. referendumskega območja BREGINJ se imenujejo:

 

za predsednika:

Silvan KOMUNJAR,

BREGINJ, Breginj 71

za namestnika predsednika:

Ivan KOKOŠIN FON,

SRPENICA Trnovo ob Soči št. 51

za člana:

Branko KOSMAČIN,

BREGINJ, Stanovišče št. 19

za namestnika člana:

Albin LEBAN,

BREGINJ, Homec št. 7

za člana:

Karel ROSIČ,

BREGINJ, Logje št. 5

za namestnika člana:

Rado ŽAGAR,

BREGINJ, Sedlo št. 3

za člana:

Jurij ŠIMAC,

BREGINJ, Breginj 84

za namestnika člana:

Valter ŠIMAC,

BREGINJ, Breginj 100

 

2. Sedež komisije je Gasilski dom Breginj.

 

1. V volilno komisijo 288. referendumskega območja DREŽNICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Jožica KUMAR,

KOBARID, Pri Malnih 63

za namestnika predsednika:

Jože ŠERBEC,

KOBARID, Trg Svobode 33

za člana:

Stanko KANALEC,

KOBARID, Drežniške Ravne št. 10/a

za namestnika člana:

Vinko KRANJC,

KOBARID, Koseč št. 7

za člana:

Danilo KRANJC,

KOBARID, Drežnica št, 8

za namestnika člana:

Zdravko KOREN,

KOBARID, Drežnica št. 45

za člana:

Stanko RAKUŠČEK,

KOBARID, Drežnica 16/e

za namestnika člana:

Vid SKOČIR,

KOBARID, Drežniške Ravne 2

 

2. Sedež komisije je v Kobaridu, Drežnica št. 26.

 

1. V volilno komisijo 289. referendumskega območja TOLMIN se imenujejo:

 

za predsednika:

Dušan MAKUC,

MOST NA SOČI, Logaršče št. 30

za namestnika predsednika:

Davorin SIMČIČ,

TOLMIN, Tumov drevored št. 19/a

za člana: Marko JANEŽ,

TOLMIN, Tumov drevored št. 14

za namestnika člana:

Metka GORJUP,

TOLMIN, Na hribih št. 1

za člana:

Dušan JUG,

TOLMIN, Žagarjeva 7

za namestnika člana:

Nataša PREZELJ,

TOLMIN, Brunov drevored št. 2

za člana:

Janko KOREN,

TOLMIN, Bevkova št. 2/b.

za namestnika člana:

Maruška TUTA,

TOLMIN, Gradnikova ul. 11 a.

 

2. Sedež komisije je v Tolminu, Padlih borcev 13.

 

1. V volilno komisijo 290. referendumskega območja MOST NA SOČI se imenujejo:

 

za predsednika:

Ivan MAKUC,

MOST NA SOČI, Modrej 35/e

za namestnika predsednika:

Aleksandra LEBAN,

MOST NA SOČI, Modrej št. 27

za člana:

Egon OBID,

MOST NA SOČI,

Most na Soči št. 46

za namestnika člana:

Vinko TALJAT,

MOST NA SOČI,

Most na Soči št. 24/b

za člana:

Danilo KNAVS,

MOST NA SOČI,

Idrija pri Bači št. 71/i

za namestnika člana:

Albin MRAK,

MOST NA SOČI, Bača pri Modreju št. 14

za člana:

Ludvik KOVAČIČ,

MOST NA SOČI, Modrej št. 5

za namestnika člana:

Miro KOVAČIČ,

MOST NA SOČI, Most na Soči št. 72

 

2. Sedež komisije je Most na Soči št. 3.

 

1. V volilno komisijo 291. referendumskega območja PODBRDO se imenujejo:

 

za predsednika:

Miran MAVRI, TOLMIN, Kosovelova 73

za namestnika predsednika:

Ivan RUTAR, TOLMIN, Gabrje št. 2

za člana:

Jože GOLJA,

PODBRDO, Podbrdo 33/a

za namestnika člana:

Milojka ČUFER,

PODBRDO, Podbrdo 75/b

za člana:

Maksimiljan TROJER,

PODBRDO, Podbrdo 84/a

za namestnika člana:

Vilma BONČA,

PODBRDO, Podbrdo 8/b

za člana: Zorka BIZJAK,

PODBRDO, Podbrdo 91/a

za namestnika člana:

Janko TROJER,

PODBRDO, Podbrdo 84/a

 

2. Sedež komisije je objekt Krajevne skupnosti Podbrdo.

 

1. V volilno komisijo 293. referendumskega območja MIRNA se imenujejo:

 

za predsednika:

Metod ŽUŽEK, roj. 1951

TREBNJE, Rimska 3

za namestnika predsednika:

Alenka KRANJC, roj. 1947

TREBNJE, Ul. Heroja Kreseta 17

za člana:

Janez KRAMER, roj. 1945

MIRNA, Ul. ZDO 12

za namestnika člana:

Jana PETROVAC, roj. 1946

MIRNA Jamska ul. 32

za člana:

Vladislav KIDERIČ, roj. 1946

MIRNA, Gubčeva 7

za namestnika člana:

Janez KOVAČIČ, roj. 1934

MIRNA, Zapože 3

za člana:

Leopold VIŠČEK, roj. 1935

MIRNA, Volčje njive 14

za namestnika člana:

Anton KOTAR, roj. 1942

MIRNA, C. III. bat. VDV 9

 

2. Sedež komisije je Ul. Bataljona VDV 28, 68233 Mirna.

 

1. V volilno komisijo 294. referendumskega območja MOKRONOG se imenujejo:

 

za predsednika:

za namestnika predsednika:

za člana:

Jože JANEŽIČ, roj. 1947

MOKRONOG, Most 7

za namestnika člana:

Anka ZAJC, roj. 1954

MOKRONOG, Puščava 14

za člana:

Mitja BERCE, roj. 1959

MOKRONOG, Slepšek 6

za namestnika člana:

Miha BREGANT, roj. 1921

MOKRONOG, Paradiž 4

za člana:

Marijan DOLENŠEK, roj. 1928

MOKRONOG, Dol. Laknice 3

za namestnika člana:

Tomaž STREL, roj. 1929

MOKRONOG, Stari trg 10.

 

2. Sedež komisije je Pod gradom 2, 68230 Mokronog.

 

1. V volilno komisijo 295. referendumskega območja ŠENTRUPERT se imenujejo:

 

za predsednika:

Alfonz TRATAR, roj. 1937

ŠENTRUPERT, Rakovnik 28

za namestnika predsednika:

Maks KURENT, roj. 1941

ŠENTRUPERT, Šentrupert 122

za člana:

Lojze GREGORČIČ, roj. 1953

ŠENTRUPERT, Slovenska vas 2

za namestnika člana:

Jože BRČAR, roj. 1935

ŠENTRUPERT, Šentrupert 93

za člana:

Božo TRATAR, roj. 1961

MIRNA, Trstenik 22

za namestnika člana:

Franc NOVAK, roj. 1929

ŠENTRUPERT, Straža 8

za člana:

Jože ZUPAN, roj. 1938

ŠENTRUPERT, Šentrupert 102

za namestnika člana:

Marija TRATAR, roj. 1955

ŠENTRUPERT, Rakovnik 28

 

2. Sedež komisije je Šentrupert 124, Šentrupert.

 

1. V volilno komisijo 296. referendumskega območja VELIKI GABER se imenujejo:

 

za predsednika:

Vida GABERC,

TREBNJE, Ul. Cankarjeve brig. 35

za namestnika predsednika:

Jaka SEVER,

ŠENTVID PRI STIČNI, Radohova vas 4

za člana:

Olga RAHNE,

VELIKI GABER, Žubina 32

za namestnika člana: Marko RUS,

VELIKI GABER, Veliki Gaber 51

za člana:

Marjan KASTELIC,

VELIKI GABER, Pristavica 12

za namestnika člana:

Alojz KASTELIC ml,

VELIKI GABER, Pristavica 12

za člana:

Franc PEVEC,

VELIKI GABER, Zagorica 10

za namestnika člana:

Draga ZORC,

VELIKI GABER, Zagorica 3

 

2. Sedež komisije je v Osnovni šoli Veliki Gaber.

 

1. V volilno komisijo 297. referendumskega območja TREBNJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Bogomir KOVIČ,

TREBNJE, Rimska 3

za namestnika predsednika:

Andreja OSOLNIK,

TREBNJE, Ul. Cankarjeve brig. 29

za člana:

Majda IVANOV,

TREBNJE, Ul. II. grupe odredov 10

za namestnika člana:

Marija SITAR,

ŠENTRUPERT, Bistrica 33

za člana:

Stanko SITAR,

TREBNJE, Obrtniška ul. 11

za namestnika člana:

Marjan JEVNIKAR,

TREBNJE, Dol 8

za člana:

Silva ŠTAMCAR,

TREBNJE, Baragov trg 5

za namestnika člana:

Darinka TRDINA,

MIRNA Cesta III. bat. VDV 52

 

2. Sedež komisije je Goliev trg 5, 68210 Trebnje.

 

1. V volilno komisijo 298. referendumskega območja TRŽIČ se imenujejo:

 

za predsednika:

Janka ŠOLINC,

TRŽIČ, Bistrica 22

za namestnika predsednika:

Janez KIKEL,

TRŽIČ, Kovorska c. 5

za člana:

Vladimir OVSENEK,

KRIŽE, Pod Pogovco 27

za namestnika člana:

Jožica LEGAT,

KRIŽE, Retnje 12

za člana:

Anton HORVATIČ,

TRŽIČ, Ročevnica 9

za namestnika člana:

Andrej ŽITNIK, TRŽIČ,

Ravne 24

za člana: Olga KALOPER,

TRŽIČ, Deteljica 4

za namestnika člana:

Marija GRAČNAR, TRŽIČ, Deteljica 6

 

2. Sedež komisije je v Tržiču, Trg Svobode 18.

 

1. V volilno komisijo 299. referendumskega območja VELENJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Milena BUKVIČ-DEŽMAN, roj. 1948

VELENJE, Koroška 8/c

za namestnika predsednika:

Sonja ARLIČ, roj. 1964

VELENJE, Skale 82

za člana:

Igor CENTRIH, roj. 1963

VELENJE, Šalek 101

za namestnika člana:

Jože KANDOLF, roj. 1944

VELENJE, Goriška 44

za člana:

Tone DE COSTA, roj. 1942

VELENJE, Cesta II/2

za namestnika člana:

Aleksander TAJNŠEK, roj. 1956

VELENJE, Koželjskega 1

za člana:

Slavko KORENIČ, roj. 1950

VELENJE, Cesta Pod parkom 8

za namestnika člana:

Ciril ŠPITAL, roj. 1938

VELENJE, Šalek 21

 

2. Sedež komisije je v Velenju, Titov trg 1.

 

1. V volilno komisijo 300. referendumskega območja ŠOŠTANJ se imenujejo:

 

za predsednika:

Anica ZAJC, roj. 1952

ŠOŠTANJ, Gaberke 317

za namestnika predsednika:

Drago KOREN, roj. 1960

ŠOŠTANJ, Lokovica 143/a

za člana:

Roman LEDINEK, roj. 1952

ŠOŠTANJ, Florjan 179

za namestnika člana:

Silvana STVARNIK, roj. 1956

ŠOŠTANJ, Trg svobode 7

za člana:

Anton SKORNŠEK, roj. 1947

ŠOŠTANJ, Skorno 38/a

za namestnika člana:

Vlado VIDEMŠEK, roj. 1948

ŠOŠTANJ, Gaberke 133

za člana:

Branko VALIČ, roj. 1953

ŠOŠTANJ, Partizanska pot 11

za namestnika člana:

Milojka PLAMBERGER, roj. 1946

ŠOŠTANJ, Kajuhova 7/a

 

2. Sedež komisije je Glavni trg št. 7, 63325 Šoštanj.

 

1. V volilno komisijo 301. referendumskega območja ŠMARTNO OB PAKI se imenujejo:

 

za predsednika:

Anita GRM, roj. 1952

VELENJE, Madarjeva 7

za namestnika predsednika:

Janko KOPUŠAR, roj. 1965

ŠMARTNO OB PAKI, Rečica ob Paki 19/a

za člana:

Franc DROFELNIK, roj. 1927

ŠMARTNO OB PAKI, Paška vas 11

za namestnika člana:

Martin HRASTNIK, roj. 1956

ŠMARTNO OB PAKI, Slatina 32

za člana:

Marjan KNEZ, roj. 1949

ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 21

za namestnika člana:

Štefan BAČOVNIK, roj. 1952

ŠMARTNO OB PAKI, Veliki vrh 30

za člana:

Silva VERDEV, roj. 1941

ŠMARTNO OB PAKI, Gavce 62

za namestnika člana:

Štefka POLAK, roj. 1937

ŠMARTNO OB PAKI, Gorenje 16/a

 

2. Sedež komisije je Šmartno ob Paki 72, 63327 Šmartno ob Paki.

 

1. V volilno komisijo 302. referendumskega območja VRHNIKA se imenujejo:

 

za predsednika:

Anton PLUT,

VRHNIKA, Poštna ul. 5

za namestnika predsednika:

Sonja PIRNAT KERŠMANC,

VRHNIKA, Bevke 166

za člana:

Tomo GROM,

DFVRHNIKA Stara Vrhnika 90

za namestnika člana:

Dragica PELAN,

VRHNIKA, Sušnikova 5

za člana:

Albin NAGODE,

VRHNIKA, Stara Vrhnika

za namestnika člana:

Anton OGRIN,

VRHNIKA, Pot v Močilnik 5 a

za člana:

Blanka ZAKRAJŠEK,

VRHNIKA, Robova 2

za namestnika člana:

Janez SUHADOLNIK,

VRHNIKA, Opekarska 8

 

2. Sedež komisije je Tržaška 1, Vrhnika.

 

1. V volilno komisijo 303. referendumskega območja BOROVNICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Liljana PETKOVŠEK,

VRHNIKA, Stara Vrhnika 53 a

za namestnika predsednika:

Mojca SIMONČIČ,

VRHNIKA, Tržaška 18

za člana:

Franc VOLEK,

BOROVNICA, Dol 20

za namestnika člana:

Andrej OCEPEK,

BOROVNICA, Mejačeva 3

za člana:

Jože KIRN,

BOROVNICA, Ul. Bratov Mivšek 26 b

za namestnika člana:

Danica HANŽEL,

BOROVNICA, Gradišnikova 4

za člana:

Marina KOŠIR

BOROVNICA, Zalarjeva 15

za namestnika člana:

Marjan KRŽIČ,

BOROVNICA, Pako 31

 

2. Sedež komisije je Paplerjeva ul. 22, Borovnica.

 

1. V volilno komisijo 304. referendumskega območja IZLAKE se imenujejo:

 

za predsednika:

Irena RAZPOTNIK, roj. 1966

IZLAKE, Orehovica 18

za namestnika predsednika:

Martina OCEPEK, roj. 1966

IZLAKE, Obrezija 13

za člana:

Roža URBANIJA, roj. 1952

IZLAKE, Valvazorjeva 11

za namestnika člana:

Marija SEŠLAR, roj. 1946

IZLAKE, Podlipovica 31

za člana:

Roman KRALJ, roj. 1942

IZLAKE, Sp. Izlake 13

za namestnika člana:

Mojca KUNŠEK, roj. 1966

IZLAKE, Izlake 5

za člana:

Janez RAZPOTNIK, roj. 1944

IZLAKE, Gladež 47

za namestnika člana:

Anton ROME, roj. 1955

IZLAKE, Zg. Izlake 18

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Izlake, Izlake 42.

 

1. V volilno komisijo 305. referendumskega območja ZAGORJE OB SAVI se imenujejo:

 

za predsednika:

Sašo OSTROŽNIK, roj. 1957

ZAGORJE OB SAVI, Cesta zmage 12

za namestnika predsednika:

Bojana PIRKOVIČ, roj. 1964

ZAGORJE OB SAVI, Prešernova 25/a

za člana:

Brane OMAHNE, roj. 1959

ZAGORJE OB SAVI, Cesta zmage 16

za namestnika člana:

Barbka REBOLJ, roj. 1942

MLINŠE, Mlinše 6

za člana:

Marino BRVAR, roj. 1966

ZAGORJE OB SAVI, Ul. talcev 34

za namestnika člana:

Irena MARN, roj. 1970

ZAGORJE OB SAVI, Naselje S. Kosovela 27

za člana:

Tea CESTNIK, roj. 1958

ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 84

za namestnika člana:

Jani DOBČNIK, roj. 1956

ZAGORJE OB SAVI, C. 9. avgusta 28

 

2. Sedež komisije je v občini Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.

 

1. V volilno komisijo 306. referendumskega območja ŽALEC se imenujejo:

 

za predsednika:

Maksimilijan BRATUŠEK, roj. 1945

ŽALEC, Čopova 6

za namestnika predsednika:

Breda KOVAČ, roj. 1952

ŽALEC, Šlandrov trg 40

za člana:

Janez MEGLIČ, roj. 1932

ŽALEC, Partizanska ul. 3

za namestnika člana:

Andrej KRIŽAN, roj. 1957

ŽALEC, Železno 11

za člana:

Ivan JELEN, roj. 1944

ŽALEC, Ponikva 24/a

za namestnika člana:

Jože MEH, roj. 1958

ŽALEC, Vrbje 96

za člana:

ing. Polde ŠKAFAR, roj. 1933

ŽALEC, Podvin 3

za namestnika člana:

Karel REZEC, roj. 1925

ŽALEC, Gregorčičeva 3

 

2. Sedež komisije je v Mestni skupnosti Žalec, Hmeljarska ul. 3.

 

1. V volilno komisijo 307. referendumskega območja GRIŽE se imenujejo:

 

za predsednika:

Marjana TOPOLOVEC, roj. 1967

ŽALEC, Podvin 232

za namestnika predsednika:

Jasmina GRIČNIK, roj. 1957

GRIŽE, Griže 97 a

za člana:

Vid FENDRE, roj. 1945

GRIŽE, Pongrac 103 a

za namestnika člana:

Ivan KUDER, roj. 1936

GRIŽE, Pongrac 10

za člana:

Štefan VODEB, roj. 1943

GRIŽE, Pongrac 100 a

za namestnika člana:

Marjan BURJAN, roj. 1939

BRIŽE, Zabukovica 108

za člana:

Milan ZUPANC, roj. 1946

GRIŽE, Migojnice 93

za namestnika člana:

Branko HRIBERŠEK, roj. 1938

GRIŽE, Migojnice 13 a

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Griže, Migojnice 6 a, p. Griže.

 

1. V volilno komisijo 308. referendumskega območja PREBOLD se imenujejo:

 

za predsednika:

Milena LESJAK-TRATNIK, roj. 1954

PREBOLD, Skozi gaj 11

za namestnika predsednika:

Jože TURK, roj. 1946

PREBOLD, Kaplja vas 59

za člana:

Milan KUPEC, roj. 1955

PREBOLD, Sv. Lovrenc 83

za namestnika člana:

Ivan KLANČNIK, roj. 1957

PREBOLD, Latkova vas 213

za člana:

Slavko VOLMUT, roj. 1962

PREBOLD, Šešče 17

za namestnika člana:

Boris GOLAVŠEK, roj. 1965

PREBOLD, Matke 34

za člana:

Valter ZUPANC, roj. 1942

PREBOLD, Dolenja vas 43

za namestnika člana:

Stanislav GOVC, roj. 1937

PREBOLD, Prečna pot 15

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Prebold, Hmeljarska 3, Prebold.

 

1. V volilno komisijo 309. referendumskega območja ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI se imenujejo:

 

za predsednika:

Ksenija RIJAVEC, roj. 1955

ŽALEC, Podvin 106

za namestnika predsednika:

Darja OROŽIM, roj. 1958

ŠEMPETER, Dobrteša vas 30

za člana:

Boris ŠTORMAN, roj. 1965

ŠEMPETER, Šempeter 103 d

za namestnika člana:

Tomaž KRIČEJ, roj. 1970

ŠEMPETER, Šempeter 91 d

za člana:

Vincenc BRGLEZ, roj. 1940

ŠEMPETER, Dobrteša vas 21

za namestnika člana:

Jože VEDENIK, roj. 1963

ŠEMPETER, Dobrteša vas 25

za člana:

Stanislav SKOK, roj. 1953

ŠEMPETER, Šempeter 35 b

za namestnika člana:

Jožefa BRATUŠA roj. 1941

ŠEMPETER, Dobrteša vas 41 c

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Šempeter, Šempeter 31.

 

1. V volilno komisijo. 310. referendumskega območja POLZELA se imenujejo:

 

za predsednika:

Slavko RESNIK, roj. 1952

POLZELA, Polzela 87

za namestnika predsednika:

Franc OGRIS, roj. 1953

POLZELA, Polzela 232

za člana:

Slavko PIŽORN, roj. 1953

POLZELA, Andraž 20

za namestnika člana:

Emilijan ZABUKOVNIK, roj. 1954

POLZELA, Dobrič 23

za člana:

Erna DROFENIK, roj. 1943

POLZELA, Polzela 195

za namestnika člana:

Silvo KOTNIK ml., roj. 1964

POLZELA, Polzela 207

za člana:

Marija CIZEJ, roj. 1949

POLZELA, Polzela 5 a

za namestnika člana:

Stanislav NOVAK, roj. 1936

POLZELA, Orova vas 14

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Polzela, Polzela 8.

 

1. V volilno komisijo 311. referendumskega območja BRASLOVČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Janez PRISLAN, roj. 1953

BRASLOVČE, Topovlje 18 a

za namestnika predsednika:

Sergej OCVIRK, roj. 1969

POLZELA, Polzela 229

za člana:

Vili KORENT, roj. 1944

BRASLOVČE, Rakovlje 17 c

za namestnika člana:

Ivan FALE, roj. 1940

BRASLOVČE, Parižlje 30 a

za člana:

Ivan TURNŠEK, roj. 1954

BRASLOVČE, Preserje 1 a

za namestnika člana:

Franc ŠKRUBA, roj. 1936

ŠMARTNO OB PAKI, Letuš 89 a

za člana:

Marija PRISLAN, roj. 1957

BRASLOVČE, Parižlje 34

za namestnika člana:

Branimir STROJANŠEK, roj. 1958

BRASLOVČE, Braslovče 53

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Braslovče, Braslovče 22.

 

1. V volilno komisijo 312. referendumskega območja VRANSKO se imenujejo:

 

za predsednika:

Marko BRIŠNIK, roj. 1962

VRANSKO, Prekopa 26 a

za namestnika predsednika:

Slavko KOŠENINA, roj. 1950

ŽALEC, Podvin 214

za člana:

Janez KROPIVŠEK, roj. 1961

VRANSKO, Jeronim 32

za namestnika člana:

Martina FELICIJAN, roj. 1948

VRANSKO, Brode 19 a

za člana:

Anton CUKJATI, roj. 1934

VRANSKO, Limovce 14

za namestnika člana:

Andrej KAPUS, roj. 1955

VRANSKO, Vransko 138

za člana:

Franc SEMPRIMOŽNIK, roj. 1942

VRANSKO, Jeronim 25

za namestnika člana:

Rafko NOVAK, roj. 1961

TROJANE, Zajasovnik 14

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Vransko, Vransko 24.

 

1. V volilno komisijo 313. referendumskega območja PETROVČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Peter MARINŠEK, roj. 1939

PETROVČE, Petrovče 229

za namestnika predsednika:

Jože ZAJC, roj. 1941

PETROVČE, Petrovče 159

za člana:

Franc GAJŠEK, roj. 1936

PETROVČE, Arja vas 90

za namestnika člana:

Marijan TURIČNIK, roj. 1938

PETROVČE, Petrovče 241

za člana:

Alenka NOVAK, roj. 1951

PETROVČE, Petrovče 29

za namestnika člana:

Darja ZUPANC, roj. 1968

PETROVČE, Dobriša vas 13

za člana:

Franc ŠUMEJ, roj. 1943

PETROVČE, Levec 83

za namestnika člana:

Kristina HUDEJ, roj. 1941

PETROVČE, Drešinja vas 8 a

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Petrovče, Petrovče 1.

 

1. V volilno komisijo 314. referendumskega območja LIBOJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Majda OBLAK, roj. 1946

POLZELA Breg pri Polzeli 117

za namestnika predsednika:

Teodora GLUŠIČ, roj. 1967

ŽALEC, Vrbje 76

za člana:

Zorka GODLER, roj. 1931

PETROVČE, Kasaze 105

za namestnika člana:

Marjan OBLAK, roj. 1944

PETROVČE, Kasaze 48

za člana:

Jože KROFLIČ, roj. 1928

PETROVČE, Kasaze 32

za namestnika člana:

Jože HRVATIN, roj. 1947

PETROVČE, Liboje 5

za člana:

Anton OŽIR, roj. 1945

PETROVČE, Brnica 1 b

za namestnika člana:

Albin PODLESNIK, roj. 1944

PETROVČE, Liboje 51

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Liboje, Liboje št. 2.

 

1. V volilno komisijo 315. referendumskega območja GOMILSKO se imenujejo:

 

za predsednika:

Drago TERŽAN, roj. 1951

ŽALEC, Žalskega tabora 1

za namestnika predsednika:

Adolf MLJAČ, roj. 1957

CELJE, Uranjekova 3

za člana:

Božo ANDOLJŠEK, roj. 1949

GOMILSKO, Šmatevž 7 b

za namestnika člana:

Marija SOVINC, roj. 1934

GOMILSKO, Šmatevž 16

za člana:

Cvetka KRONOVŠEK, roj. 1950

BRASLOVČE, Orla vas 27 a

za namestnika člana:

Boris FIŠER, roj. 1949

GOMILSKO, Šentrupert 8 b

za člana:

Matej VALENČAK, roj. 1938

GOMILSKO, Šentrupert 9

za namestnika člana:

Anton RANČIGAJ, roj. 1957

GOMILSKO, Gomilsko 79

 

2. Sedež komisije je v Domu krajanov Gomilsko.

 

1. V volilno komisijo 316. referendumskega območja VINSKA GORA se imenujejo:

 

za predsednika:

Nikola TRIVAN, roj. 1936

PREBOLD, Graščinska cesta 24

za namestnika predsednika:

Janko GEDLILKA, roj. 1947

ŽALEC, Šlandrov trg 41

za člana:

Dragica GOROGRANC, roj. 1954

VELENJE, Prelska 21 b

za namestnika člana:

Andrej GLUŠIČ, roj. 1960

VELENJE, Vinska gora 18

za člana:

Franc PRIMON, roj. 1947

VELENJE, Črnova 58

za namestnika člana:

Anica DREV, roj. 1950

VELENJE, Pirešica 18 b

za člana:

Ida SEDOVNIK, roj. 1966

VELENJE, Lipje 39

za namestnika člana:

Darja GABER, roj. 1970

VELENJE, Prelska 48 b

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Vinska gora, 63320 Velenje.

 

1. V volilno komisijo 317. referendumskega območja TABOR se imenujejo:

 

za predsednika:

Srečko GABRILO, roj. 1951

PETROVČE, Drešinja vas 60

za namestnika predsednika:

Vera VOZLIČ, roj. 1933

ŽALEC, Vrečarjeva 5

za člana:

Marjan NATEK, roj. 1957

TABOR, Pondor 27 a

za namestnika člana:

Franc BREZNIKAR, roj. 1953

TABOR, Kapla 17 a

za člana:

Franc URANJEK, roj. 1936

TABOR, Tabor 10 a

za namestnika člana:

Jože ZUPANČIČ, roj. 1969

TABOR, Loke 28

za člana:

Danijel TOPOVŠEK, roj. 1957

TABOR, Tabor 53

za namestnika člana:

Maksimilijan GRŽINA, roj. 1951

TABOR, Ojstriška vas 37

 

2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Tabor, Tabor 25.

 

1. V volilno komisijo 325. referendumskega območja LOVRENC NA POHORJU se imenujejo:

 

za predsednika:

Vojko KUŠAR, roj. 1961

MARIBOR, Greenwiška c. 12

za namestnika predsednika:

Otmar PERUŠ, roj. 1934

MARIBOR, Moše Pijade 23

za člana:

Katarina ČREŠNAR, roj. 1938

LOVRENC NA POHORJU, Šolska 14

za namestnika člana:

Irena AHEJ, roj. 1956

LOVRENC NA POHORJU, Cesta vstaje 19

za člana:

Gašper KARNIČNIK, roj. 1933

LOVRENC NA POHORJU, Puščava

za namestnika člana:

Darja KRANJC, roj. 1965

LOVRENC NA POHORJU, Gaj 15

za člana:

Franc VANER, roj. 1927

LOVRENC NA POHORJU, Oglarska pot 15

za namestnika člana:

Stanko KASJAK, roj. 1954

LOVRENC NA POHORJU, Kumen 59

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Ruše, Kolodvorska 9, 62342 Ruše.

 

1. V volilno komisijo 326. referendumskega območja RUŠE se imenujejo:

 

za predsednika:

Ljuba KOČNIK-JUG, roj. 1952

RUŠE, Smolnik 9

za namestnika predsednika:

Ivan KRAJNC, roj. 1944

RUŠE, Jezernikova 11

za člana:

Anton VREŠČAK, roj. 1933

BISTRICA OB DRAVI, Vorohova 42

za namestnika člana:

Stane BUCMEISTER, roj. 1934

RUŠE, Ob gozdu 10

za člana:

Franc POTOČNIK, roj. 1937

RUŠE, Koroška 14

za namestnika člana:

Marjan MARIN, roj. 1956

RUŠE, Bezena 38

za člana:

Matjaž VODUŠEK, roj. 1967

RUŠE, Knifičeva 1

za namestnika člana:

Lidija BOLČINA, roj. 1965

RUŠE, Trpinova 20

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Ruše, Kolodvorska 9, 62342 Ruše.

 

1. V volilno komisijo 327. referendumskega območja SELNICA OB DRAVI se imenujejo:

 

za predsednika:

Marjana KOTNIK, roj. 1944

RUŠE, Knifičeva 19 a

za namestnika predsednika:

Zlatka REPOLUSK, roj. 1956

RUŠE, Ilirska 1

za člana:

Danilo PLANINŠIČ, roj. 1938

SELNICA OB DRAVI, Gasilska 3

za namestnika člana:

Ladislava LEŠNIK, roj. 1935

SELNICA OB DRAVI, Selniška 22

za člana:

Franc LORBER, roj. 1940

SELNICA OB DRAVI, Sp. Slemen 78/a

za namestnika člana:

Simon NAMESTNIK, roj. 1951

RADLJE OB DRAVI, Vurmat del 28

za člana:

Maks TACER, roj. 1944

SELNICA OB DRAVI, Gradišče na Kozjaku 9

za namestnika člana:

Andrej SANDE, roj. 1946

SELNICA OB DRAVI, Mariborska 2

 

2. Sedež komisije je v Skupščini občine Ruše, Kolodvorska 9, 62342 Ruše.

 

1. V volilno komisijo 328. referendumskega območja MARIBOR se imenujejo:

 

za predsednika:

Branko REISMAN, roj. 1958

RAZVANJE, K mlinu 2

za namestnika predsednika:

Senada BALTIČ, roj. 1960

MARIBOR, Borštnikova ul. 5

za člana:

mag. Jurij VIDOVIČ, roj. 1940

MARIBOR, Tomanova ul. 10

za namestnika člana:

Aleksandra MOHORKO, roj. 1965

MARIBOR, Trčova 188

za člana:

Štefan ŠKAFAR, roj. 1951

MARIBOR, Ul. Janka Mlakarja 5

za namestnika člana:

Ciril DERGANC, roj. 1932

MARIBOR, Gajštova 24

za člana:

Amalija KOVAČIČ, roj. 1947

MARIBOR, Smetanova 90

za namestnika člana:

Milena FILIPIČ-BAUKOVAC, roj. 1932

MARIBOR, Vrbanska c. 14/b

 

2. Sedež komisije je na občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1.

 

1. V volilno komisijo 329. referendumskega območja PERNICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Janez FLAC, roj. 1947

MARIBOR, Lovska 36

za namestnika predsednika:

Nikola HOŠNJAK, roj. 1947

MARIBOR, Cankarjeva 27

za člana:

Venčeslav SENEKOVIČ, roj. 1956

PERNICA, Pernica 10

za namestnika člana:

Peter KRANVOGEL, roj. 1954

PERNICA, Dragučova 14

za člana:

Edita THALER, roj. 1970

PERNICA, Vukovje 49

za namestnika člana:

Jože SENEKOVIČ, roj. 1953

PERNICA, Ruperče 19

za člana:

Metka KOS, roj. 1971

PERNICA, Pernica 9/a

za namestnika člana:

Rozalija KOREN, roj. 1950

PERNICA, Vosek 41

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Pernica, Pernica 8.

 

1. V volilno komisijo 330. referendumskega območja SLIVNICA se imenujejo:

 

za predsednika:

Danica PERNEK, roj. 1941

MARIBOR, Zorkova 14

za namestnika predsednika:

Jožica COF, roj. 1960

OREHOVA VAS-SLIVNICA, Sončna pot 1

za člana:

Janez JEREB, roj. 1937

OREHOVA VAS-SLIVNICA, Hotinja vas 57

za namestnika člana:

Branko ČUŠ, roj. 1959

OREHOVA VAS-SLIVNICA, Orehova cesta 40

za člana:

Peter KOVAČEK, roj. 1949

OREHOVA VAS-SLIVNICA, Polanska c. 3

za namestnika člana:

Branko VELE, roj. 1952

OREHOVA VAS-SLIVNICA, Orehova vas 57/a

za člana:

Anton OBREHT, roj. 1955

OREHOVA VAS-SLIVNICA, Na gmajni 2

za namestnika člana:

Anton GUMZEJ, roj. 1939

OREHOVA VAS-SLIVNICA Mariborska 62

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Orehova vas-Hotinja vas, Orehova vas 34.

 

1. V volilno komisijo 331. referendumskega območja KORENA se imenujejo:

 

za predsednika:

Nada LORBEK, roj. 1956

MARIBOR, Ferkova 15

za namestnika predsednika:

Angelca N1KOLIČ, roj. 1950

MARIBOR, Plečnikova 9

za člana:

Franc BEBER, roj. 1959

ZGORNJA KORENA, Zimica 64/d

za namestnika člana:

Darja MORANDEL, roj. 1964

ZGORNJA KORENA, Zimica 59

za člana:

Milka KOLARIČ, roj. 1953

ZGORNJA KORENA, Žikarce 90

za namestnika člana:

Anton SLANIČ, roj. 1947

ZGORNJA KORENA, Žikarce 37

za člana:

Jože MURKO, roj. 1958,

ZGORNJA KORENA, Jablance 10

za namestnika člana:

Štefan HRASTNIK, roj. 1928

ZGORNJA KORENA, Zgornja Korena 5/a

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Korena, Zgornja Korena 26.

 

1. V volilno komisijo 332. referendumskega območja LIMBUŠ se imenujejo:

 

za predsednika:

Danica ZAJC, roj. 1951

LIMBUŠ, Ul. 30. maja 1

za namestnika predsednika:

Rado ARTIČEK, roj. 1935

LIMBUŠ, Pod klancem 7

za člana:

Milan KOCUTAR, roj. 1928

LIMBUŠ, Laznica 58

za namestnika člana:

Vida HRIBAR, roj. 1932

LIMBUŠ, Limbuška c. 35

za člana:

Franjo ŠVAJGER, roj. 1964

LIMBUŠ, Krambergerjeva ul. 7

za namestnika člana:

Mojca JAUK, roj. 1961

LIMBUŠ, Robičeva ul. 5

za člana:

Jože PODPEČNIK, roj. 1940

LIMBUŠ, Domadenikova ul. 7

za namestnika člana:

Peter TUČIČ, roj. 1948

LIMBUŠ, Ob Blažovnici 115

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Limbuš, Lackova 216.

 

1. V volilno komisijo 333. referendumskega območja REKA-POHORJE se imenujejo:

 

za predsednika:

Maja PRAVIČEK, roj. 1964

MARIBOR, Trinkova 12

za namestnika predsednika:

Desimir SPASOJEVIČ, roj. 1960

MARIBOR, Cesta proletarskih brigad 64

za člana:

Boris DEMŠIČ, roj. 1950

HOČE, Zg. Hoče 20/a

za namestnika člana:

Jožef KOROŠEC, roj. 1960

HOČE, Slivniško Pohorje 17/a

za člana:

Slavko ERTL, roj. 1929

HOČE, Pivola 69/a

za namestnika člana:

Ljudmila NUNČIČ, roj. 1943

HOČE, Zg. Hoče 30/e

za člana:

Jakob FRIDL, roj. 1945

HOČE, Polana 3/g

za namestnika člana:

Jerica REČNIK, roj. 1949

HOČE, Zg. Hoče 36/e

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Reka-Pohorje, Zg. Hoče 25.

 

1. V volilno komisijo 334. referendumskega območja HOČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Andreja SKAZA, roj. 1966

HOČE, Gozdna ul. 2

za namestnika predsednika:

Liljana MEZGEC, roj. 1960

MIKLAVŽ, Samova 3

za člana:

Ludvik LOBNIK, roj. 1955

HOČE, Strma ul. 16

za namestnika člana:

Jerica KOCBEK, roj. 1956

HOČE, Pivola 22

za člana:

Friderik ZOBEC, roj. 1943

HOČE, Križna c. 19

za namestnika člana:

Ludvik MALAJNER, roj. 1938

MIKLAVŽ, Rogoška c. 62

za člana:

Ljubomir SINIČIČ, roj. 1958

MIKLAVŽ, Rogoška c. 14

za namestnika člana:

Franc ŽIGMAN, roj. 1932

MIKLAVŽ, Samova 4

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Hoče, Pohorska 20.

 

1. V volilno komisijo 335. referendumskega območja RAČE se imenujejo:

 

za predsednika:

Marjan GLAVAR, roj. 1954

RAČE, Mariborska c. 49/c

za namestnika predsednika:

Zdravko LIMAVŠEK, roj. 1958

RAČE, Poljska c. 28

za člana:

Bojan MLAKAR, roj. 1958

RAČE, Podova 23

za namestnika člana:

Branko MLAKAR, roj. 1957

RAČE, Brezula 53

za člana:

Lojze ŠTABUC, roj. 1925

RAČE, Ivana Šalamuna 15

za namestnika člana:

Ivan GORIČANEC, roj. 1945

RAČE, Lončarska ul. 7

za člana:

Anka VINDIŠ, roj. 1954

RAČE, Podova 59/a

za namestnika člana:

Jože GOJKOŠEK, roj. 1954

RAČE, Sp. Gorica 56/c

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Rače, Grajski trg 14.

 

1. V volilno komisijo 336. referendumskega območja FRAM se imenujejo:

 

za predsednika:

Helena KLINAR, roj. 1952

MARIBOR, Gosposvetska 69

za namestnika predsednika:

Božo ŠTAUBER, roj. 1958

FRAM, Fram 86/a

za člana:

Dušan GJERKEŠ, roj. 1957

FRAM, Fram 161

za namestnika člana:

Slavica BEDENIK, roj. 1951

FRAM, Morje 147

za člana:

Stanko PEČOVNIK, roj. 1942

FRAM, Fram 43

za namestnika člana:

Suzana BERGLEZ, roj. 1974

FRAM, Fram 176

za člana:

Andrej IVANČIČ, roj. 1947

FRAM, Morje 103/b

za namestnika člana:

Ivo LORENČIČ, roj. 1942

FRAM, Morje 148

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Fram, Fram 47.

 

1. V volilno komisijo 337. referendumskega območja DUPLEK se imenujejo:

 

za predsednika:

Zdenka DRNOVŠEK, roj. 1954

MARIBOR, Levčeva 12

za namestnika predsednika:

Tomaž GRMOVŠEK, roj. 1967

MARIBOR, Cankarjeva 23

za člana:

Daniel PARTLJIČ, roj. 1942

SP. DUPLEK, Cvetlična 5

za namestnika člana:

Janko PESEL, roj. 1961

SP. DUPLEK, Dvorjane 10

za člana:

Danilo ŠTUMBERGER, roj. 1966

SP. DUPLEK, Dvorjane 14/c

za namestnika člana:

Slavica GOLOB, roj. 1942

SP. DUPLEK, Mejna ul. 2

za člana:

Janez JURŠA roj. 1961

SP. DUPLEK, Cesta 4. julija 100

za namestnika člana:

Rosanda ROJKO, roj. 1967

SP. DUPLEK, Vurberk, 103

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Duplek, Sp. Duplek 58.

1. V volilno komisijo 338. referendumskega območja MIKLAVŽ se imenujejo:

 

za predsednika:

Marta AJDNIK, roj. 1941

MARIBOR, Dupleška 62

za namestnika predsednika:

Breda CERAR, roj. 1967

MARIBOR, Gvajčeva 24

za člana:

Miroslav PETROVIČ, roj. 1962

MIKLAVŽ, Nad izviri 16

za namestnika člana:

Andrej LAŠIČ, roj. 1955

MIKLAVŽ, Nad izviri 38

za člana:

Štefan TACER, roj. 1947

MIKLAVŽ, Divjakova 15

za namestnika člana:

Oto ČREŠNAR, roj. 1942

MIKLAVŽ, Na Dobravi 11

za člana:

Ivan ŠIŠKO, roj. 1949

MIKLAVŽ, Ekartova 21/c

za namestnika člana:

Janez PLETERŠEK, roj. 1948 MIKLAVŽ, Kidričeva c. 110

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Miklavž, Nad izviri 6.

 

1. V volilno komisijo 339. referendumskega območja STARŠE se imenujejo:

 

za predsednika:

Liljana REBERNIK, roj. 1960

MARIBOR, Bratov Greif 32

za namestnika predsednika:

Marjan MALEK, roj. 1955

STARŠE, Rošnja 19

za člana:

Vlasta ŽIROVNIK, roj. 1959

STARŠE, Zlatoličje 12

za namestnika člana:

Ivan PLAZAR, roj. 1944

STARŠE, Zlatoličje 26/č

za člana:

Terezija KUMER, roj. 1937

STARŠE, Starše 79/f

za namestnika člana:

Cveto ZAVRŠKI, roj. 1938

STARŠE, Loka 54

za člana:

Jožef EKART, roj. 1942

STARŠE, Rošnja 29

za namestnika člana:

Roman ŠERDONER, roj. 1969

STARŠE, Starše 76

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Starše, Starše 93.

 

1. V volilno komisijo 340. referendumskega območja MARJETA-TRNIČE se imenujejo:

za predsednika:

Andreja LUKEŠ, roj. 1966

MARIBOR, Betnavska 131

za namestnika predsednika:

Bojan ZADRAVEC, roj. 1960

MARIBOR, Borštnikova 3

za člana:

Jože PIGNER, roj. 1939

RAČE, Brunšvik 2/a

za namestnika člana:

Franc ŠOLAR, roj. 1927

STARŠE, Marjeta 71

za člana:

Borut POTISK, roj. 1953

STARŠE, Marjeta 50

za namestnika člana:

Edvard NOVAK, roj. 1952

 

za člana:

Vili DUCMAN, roj. 1946

Št. RVK 1-1/92

RAČE, Brunšvik 66/a

za namestnika člana:

Jože PONUDIČ, roj. 1951

STARŠE, Trniče 82/b

 

2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Marjeta, STARŠE, Marjeta 22/b Marjeta na Dravskem polju 57/a.

Ljubljana, dne 5. maja 1994.

Republiška volilna komisija
Predsednica
Marija Ude Marinček, l. r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava