Uradni list Republike Slovenije

121 Uradni list RS, št. 121/2004
z dne 11. 11. 2004

5018. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Stran 14549.


                  PRILOGA 1

                 KAZALCI HRUPA1.     Opredelitev L(dvn)ravni: dan-nočer

   Raven dan-večer-noč L(dvn) v decibelih (dB) je opredeljena z naslednjo
   enačbo:
Priloga 1
   pri kateri je:

   -      L(dan) je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot
      jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa dnevna obdobja v
      letu,

   -      L(večer) je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa,
      kot jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa večerna obdobja v
      letu,

   -      L(noč) je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot
      jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa nočna obdobja v letu,

      kjer:

      -     dan traja 12 ur, večer štiri in noč osem ur,

      -      začetek dneva je ob 6. uri, začetek večera ob 18. uri
         in začetek noči ob 22. uri,

      -      je leto ustrezno koledarsko leto, ko gre za emisijo
         zvoka, in povprečno leto, ko gre za meteorološke pogoje,

         in kjer je:

         -      upoštevan vpadni zvok, kar pomeni, da se ne
            upošteva zvok, ki se odbije od fasade obravnavane
            stanovanjske stavbe (to v primeru meritev na splošno
            pomeni popravek 3 dB).


   Višina točke ocenjevanja L(dvn) je odvisna od uporabe:

   -      v primeru računanja za namene izdelave strateške karte hrupa
      glede na izpostavljenost hrupu v stavbah in njihovi bližini morajo
      biti točke ocenjevanja 4,0 ± 0,2 m (3,8 do 4,2 m) nad tlemi in pred
      najbolj izpostavljeno fasado; najbolj izpostavljena fasada je
      zunanji zid, ki je najbližji v smeri določenega vira hrupa,

   -      v primeru meritev za namen izdelave strateške karte hrupa
      glede na izpostavljenost hrupu v stavbah in njihovi bližini so
      lahko izbrane tudi druge višine, ki ne smejo biti nikoli nižje od
      1,5 m  nad tlemi, rezultati pa se morajo popraviti skladno z
      ustrezno višino 4 m,

   -      za druge namene, kot sta akustično načrtovanje in določanje
      območij varstva pred hrupom, so lahko izbrane druge višine, ki ne
      smejo nikoli biti nižje od 1,5 m nad tlemi, na primer za:

      a)    podeželska območja z enonadstropnimi hišami,

      b)     načrtovanje lokalnih ukrepov za zmanjšanje vpliva hrupa
         na posamezna stanovanja,

      c)     podrobno kartiranje hrupa na omejenem območju zaradi
         prikaza izpostavljenosti hrupu posameznega stanovanja.


2.     Opredelitev kazalca nočnega hrupa
   Kazalec nočnega hrupa L(noč) je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven
   hrupa, kot je določena v SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa nočna obdobja
   v letu,

   kjer:

   -     traja noč osem ur,

   -      je leto ustrezno koledarsko leto, ko gre za emisije zvoka, in
      povprečno leto, ko gre za meteorološke pogoje,

   -     je upoštevan vpadni zvok, kot je določeno v 1. točki te
      priloge,

   -     je točka ocenjevanja enaka kot to velja za L(dvn).


3.     Dodatni kazalci hrupa

   V naslednjih primerih se poleg L(dvn) in L(noč) ter L(dan) in L(večer)
   uporabljajo dodatni kazalci hrupa in z njimi povezane mejne vrednosti:

   -      vir hrupa je aktiven le občasno, to je manj kot 20 % časa
      vseh dnevnih obdobij v letu, skupnega časa večernih obdobij v letu,
      ali skupnega časa nočnih obdobij v letu,

   -      povprečno število hrupnih dogodkov v enem ali več obdobjih je
      manjše kot en hrupni dogodek na uro, pri čemer je hrupni dogodek
      opredeljen kot hrup, ki traja manj kot pet minut, kot je hrup mimo
      vozečega vlaka ali preleta zrakoplova,

   -     zastopanost nizkih frekvenc v spektru je velika,

   -      L(Amax) ali SEL (ekspozicijska raven) za zaščito v nočnih
      obdobjih v primeru konic hrupa,
   -     dodatno varovanje ob koncih tedna ali v določenem obdobju
      leta,

   -     dodatno varovanje v dnevnem obdobju,

   -     dodatno varovanje v večernem obdobju,

   -     kombinacija hrupa iz različnih virov,

   -     mirna območja na prostem,

   -     hrup vsebuje poudarjene tone,

      -      za hrup so značilni izraziti impulzi.
   PRILOGA 2
 
  METODE OCENJEVANJA VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA
 
 
  1. Uvod
 
  Vrednosti L(dan) in L(noč) so lahko določene z računanjem ali z
merjenjem na mestu ocenjevanja. Za napovedi je primerno le računanje.
 
  2. Metode za izračun vrednosti L(dvn) in L(noč)
 
  Metode za izračun vrednosti L(dvn) in L(noč) so metode iz
Priporočila Komisije 2003/613/EC z dne 6. avgusta 2003 v zvezi z navodili
o revidiranih začasnih metodah za izračun industrijskega hrupa, hrupa
letališč, hrupa cestnega in železniškega prometa ter s hrupom povezanih
emisijskih podatkov (UL L. št. 212 z dne 22. 8. 2003, str. 49).
                  PRILOGA 3

           METODE OCENJEVANJA ŠKODLJIVIH UČINKOV


Odnosi med dozo izpostavljenosti hrupu in učinkom se morajo uporabljati za
ocenjevanje vpliva hrupa na prebivalstvo. Odnosi med dozo izpostavljenosti
hrupu in učinkom se posebej nanašajo na:

-      odnos med motnjo in L(dvn) za cestni, železniški, zračni in
industrijski hrup,

-      odnos med motnjo spanca in L(noč) za hrup zaradi cestnega,
   železniškega in zračnega prometa in industrijske dejavnosti.

Po potrebi se lahko uvedejo posebne zveze med dozo izpostavljenosti hrupu in
učinkom za:

 -     stanovanja s posebno protihrupno zaščito, kot je opredeljeno v
   prilogi 6 te uredbe,

-      stanovanjske stavbe s tiho fasado, kot je opredeljeno v prilogi 6
te uredbe,

-      različna podnebja/različne kulture,

-      ranljive skupine prebivalstva,

-      industrijski hrup s poudarjenimi toni,

-      impulzni industrijski hrup in drugi posebni primeri.
                  PRILOGA 4

          ZAHTEVE PRI IZDELAVI STRATEŠKE KARTE HRUPA


1.     Strateška karta hrupa predstavlja enega od naslednjih vidikov
   podatkov o hrupu:

   -      obstoječe, prejšnje ali napovedane razmere glede hrupa po
      posameznem kazalcu hrupa,

   -     preseganje mejne vrednosti,

   -      ocenjeno število stanovanj, šol in bolnišnic na določenem
      območju, ki so izpostavljene določenim vrednostim kazalcev hrupa,

   -     ocenjeno število ljudi na območju, ki je izpostavljeno hrupu.

2.     Strateške karte hrupa so lahko javnosti predstavljene kot:

   -     grafični prikazi,

   -     številčni podatki v preglednicah,

   -     številčni podatki v elektronski obliki.

3.     Strateške karte hrupa za poselitvena območja posebej obravnavajo
   hrup, ki izvira iz:

   -     cestnega prometa,

   -     železniškega prometa,

   -     letališč,

   -     območij industrije, vključno pristanišč.

4.     Strateška karta hrupa se uporablja za naslednje namene:

   -      zbiranje podatkov za izdelavo poročil o obremenjenosti okolja
      s hrupom,

   -     vir informacij za javnost,

   -     izhodišče za operativne programe varstva pred hrupom.

   Vsaka od teh uporab zahteva drugačen tip strateške karte hrupa.

5.     Najmanjše zahteve za strateške karte hrupa v zvezi s podatki, ki jih
   je treba poslati Komisiji, so določene v točkah 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 in 2.7
   priloge 6 te uredbe.

6.     Za namene informiranja državljanov in izdelave operativnih programov
   varstva pred hrupom je treba zagotoviti dodatne in podrobnejše
   informacije, kot so:

   -     grafična predstavitev,

      -      karte, ki prikazujejo preseganje mejne vrednosti,

   -      diferenčne karte, v katerih se obstoječe stanje primerja z
      raznimi možnimi prihodnjimi stanji,

   -      karte, ki prikazujejo vrednosti kazalce hrupa na višini,
      drugačni kot 4 m, kjer je to primerno.

7.     Strateške karte hrupa za lokalno ali nacionalno uporabo morajo biti
   izdelane za višino ocenjevanja na 4 m in L(dvn) in L(noč) v nizih po 5
   dB, kot je opredeljeno v prilogi 6 te uredbe.

8.     Za poselitvena območja morajo biti izdelane ločene strateške karte
   hrupa za hrup cestnega prometa, hrup železniškega prometa, hrup
   zrakoplovov in industrijski hrup. Dodati je mogoče karte za druge vire.
                  PRILOGA 5

     ZAHTEVE PRI IZDELAVI OPERATIVNIH PROGRAMOV VARSTVA PRED HRUPOM


1.     Operativni program varstva pred hrupom mora vključevati najmanj
   naslednje elemente:

   -      opis poselitvenih območij, pomembnih cest, pomembnih
      železniških prog ali večjih letališč in drugih upoštevanih virov
      hrupa,

   -     pristojni organ,

   -     pravna podlaga,

   -     veljavne mejne vrednosti za kazalce hrupa,
   -     povzetek rezultatov kartiranja hrupa,

   -      ovrednotenje ocenjenega števila ljudi, ki so izpostavljeni
      hrupu, identifikacijo problemov in razmer, ki jih je treba
      izboljšati,

   -     zapis organiziranih javnih predstavitev in posvetovanj,

   -      vse veljavne ukrepe za zmanjšanje hrupa in vse projekte, ki
      so v pripravi,

   -      ukrepe, ki jih nameravajo pristojni organi sprejeti v
      naslednjih petih letih, vključno s kakršnimikoli ukrepi varovanja
      mirnih območij,
   -     dolgoročno strategijo,

   -      finančno informacijo (če je na voljo): proračune, oceno
      stroškovne učinkovitosti, oceno stroškov in koristi,

   -      določbe, načrtovane za ovrednotenje izvajanja in rezultate
      načrtov ukrepanja.


2.     Ukrepi, ki jih nameravajo pristojni organi sprejeti na področjih
   znotraj svoje pristojnosti, lahko na primer vključujejo:

   -     načrtovanje prometa,

   -     načrtovanje namenske rabe prostora,

   -     tehnične ukrepe pri virih hrupa,

   -     izbor tišjih virov,

   -     zmanjšanje širjenja zvoka,

   -     ureditvene ali ekonomske ukrepe ali pobude.
3.     Vsak operativni program varstva pred hrupom mora vsebovati ocene
   glede zmanjšanja števila prizadetih ljudi (motenih, z motenim spancem ali
   drugo).
                  PRILOGA 6

      PODATKI, KI JIH JE TREBA POSLATI KOMISIJI EVROPSKE UNIJE

Komisiji Evropske unije je treba poslati naslednje podatke:

1.     Za poselitvena območja:

   1.1.   Jedrnat opis poselitvenega območja: lokacija, velikost, število
      prebivalcev.

   1.2.   Pristojni organ.

   1.3.   Programi varstva pred hrupom v okolju, ki so bili izpeljani v
      preteklosti in sedanji ukrepi na področju hrupa.

   1.4.   Uporabljene metode računanja ali merjenja.

   1.5.   Ocenjeno število ljudi, ki živijo v stanovanjih (v stoticah),
      izpostavljenih enemu od naslednjih razredov vrednosti L(dvn),
      izraženi v dB in merjeni 4 m nad tlemi na najbolj izpostavljenem
      delu fasade: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, ter ločeno za hrup
      cestnega, železniškega in zračnega prometa in za industrijske vire.
      Številke morajo biti zaokrožene na najbližjo stotico (na primer
      5200 = med 5150 in 5249; 100 = med 50 in 149; 0 = manj kot 50).

      Navesti je treba tudi, kjer je to primerno in kjer so takšne
      informacije na voljo, koliko oseb v zgornjih kategorijah prebiva v
      stanovanjih, ki imajo:

      -      posebno protihrupno zaščito, kar pomeni posebno zaščito
         stavbe pred enim ali več vrstami hrupa v okolju v kombinaciji
         s takšnim prezračevanimi ali klimatskimi napravami, da se
         lahko ohranja visoka stopnja zaščite pred hrupom v okolju,
      -      tiho fasado, kar pomeni fasado stanovanjske stavbe,
         kjer je vrednost L(dvn) 4 m nad tlemi in 2 m pred fasado za
         hrup iz določenega vira za več kot 20 dB nižja kot pri fasadi
         z najvišjo vrednostjo L(dvn).

      Navesti je treba tudi, kako pomembne ceste ter železniške proge in
      večja letališča, kot so opredeljena v 3. členu te uredbe,
      prispevajo k navedenim rezultatom.

   1.6.   Ocenjeno skupno število ljudi (v stotinah), ki živijo v
      stanovanjih, izpostavljenih enemu od naslednjih razredov vrednosti
      L(noč), izraženi v dB in merjeni 4 m nad tlemi na najbolj
      izpostavljenem delu fasade: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, ter
      ločeno za hrup cestnega, železniškega in zračnega prometa in za
      industrijske vire.

      Navesti je treba tudi, kjer je to primerno in kjer so takšne
      informacije na voljo, koliko oseb v zgornjih kategorijah prebiva v
      stanovanjih, ki imajo:

      -      posebno protihrupno zaščito, kot je opredeljena v točki
         1.5 te priloge,
      -     tiho fasado, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge.

      Navesti je treba tudi, kako pomembne ceste in železniške proge ter
      večja letališča prispevajo k navedenim rezultatom.
   1.7.   Pri grafični predstavitvi morajo strateške karte prikazati vsaj
      konture 60, 65, 70 in 75 dB.

   1.8.   Povzetek operativnega programa varstva pred hrupom, ki mora
      vsebovati vse pomembne vidike iz priloge 5 te uredbe in ne obsega
      več kot deset strani.

2.     Za pomembne ceste in železniške proge in večja letališča:

   2.1.   Splošen opis cest, železniških prog ali letališč: lokacija,
      velikost in podatki o prometu.

   2.2.   Opis značilnosti njihove okolice: strnjena naselja, vasi,
      podeželje ali drugo, informacije o namenski rabi prostora, drugi
      pomembnejši viri hrupa.

   2.3.   Programi za nadzorovanje hrupa, ki so se izvajali v
      preteklosti, in ukrepi, sprejeti v zvezi s hrupom.

   2.4.   Uporabljene metode računanja ali merjenja.

   2.5.   Ocenjeno skupno število ljudi (v stotinah), ki živijo izven
      strnjenih naselij v stanovanjih, izpostavljenih enemu od naslednjih
      razredov vrednosti L(dvn), izraženi v dB in merjeni 4 m nad tlemi
      na najbolj izpostavljenem delu fasade: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,
      > 75.

      Navesti je treba tudi, kjer je to primerno in kjer so takšne
      informacije na voljo, koliko oseb v zgornjih kategorijah prebiva v
      stanovanjih, ki imajo:
      -      posebno protihrupno zaščito, kot je opredeljena v točki
         1.5 te priloge,

      -     tiho fasado, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge.

   2.6.   Ocenjeno skupno število ljudi (v stoticah), ki živijo izven
      poselitvenih območij v stanovanjih, izpostavljenih enemu od
      naslednjih razredov vrednosti L(noč), izraženi v dB in merjeni 4 m
      nad tlemi na najbolj izpostavljenem delu fasade: 50-54, 55-59, 60-
      64, 65-69, > 70.

      Navesti je treba tudi, kjer je to primerno in kjer so takšne
      informacije na voljo, koliko oseb v zgornjih kategorijah prebiva v
      stanovanjih, ki imajo:

      -      posebno protihrupno zaščito, kot je opredeljena v točki
         1.5 te priloge,
      -     tiho fasado, kot je opredeljena v točki 1.5 te priloge.

   2.7.   Celotno območje (v km2), ki je izpostavljeno vrednostim L(dvn),
      ki so višje od 55, 65 oziroma 75 dB. Navedeno mora biti tudi
      ocenjeno skupno število stanovanj (v stoticah) in ocenjeno skupno
      število ljudi (v stoticah), ki živijo na vsakem od teh območij. Te
      številke morajo vključevati tudi poselitvena območja.

         Konture 55 in 65 dB morajo biti prikazane na eni ali več
      kartah, ki nudijo podatke o lokaciji vasi, mest in poselitvenih
      območij znotraj teh območij.

   2.8.   Povzetek operativnega programa varstva pred hrupom mora
      vsebovati vse pomembne vidike iz priloge 5 te uredbe in naj ne
      obsega več kot deset strani.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava