Uradni list Republike Slovenije

14 Uradni list RS, št. 14/1999
z dne 12. 3. 1999

687. Pravilnik o zvočni zaščiti stavb, Stran 1306.


PRILOGA II (1. del)

1. Merjenje hrupa v stavbi

Hrup, ki prihaja iz strojnic, obratov in lokalov v isti stavbi
oziroma v stavbi, ki je z njo gradbeno povezana, se meri v
bivalnih in delovnih prostorih, ki mejijo na navedene hrupne
prostore oziroma, ki so zaradi hrupa iz teh prostorov najbolj
ogroženi. Izmeri se hrup vsakega vira posebej, pri čemer se
izključijo vsi drugi viri hrupa.

Hrup se meri pri zaprtih vratih in oknih. Izmeri se maksimalno
raven hrupa, LAF,max, v prostoru na 3 do 5 točkah. Čas merjenja
hrupa na vsaki točki je treba izbrati tako, da so zajete vse
značilnosti hrupa.

Pri merjenjih v prostorih s prostornino manj kot 100m3 je treba
meriti vsaj na 3 točkah. Če maksimalna razlika izmerjenih ravni
na teh točkah presega 5dB(A) ali če je prostornina večja kot
100m3, je treba izmeriti hrup na 5 točkah.

Merilne točke naj ne ležijo na simetralah prostora. Merilni
mikrofon naj bo na višini med 1,2 m in 1,6 m od tal. Če se osebe
zadržujejo na značilnih lokacijah, naj bodo merilne točke izbrane
na teh delih prostora.

Kot merodajna vrednost se upošteva povprečna raven izmerjenih
maksimalnih vrednosti LAF,max, ki se dobi iz enačbe

< glej enačbo: povprečna raven izmerjenih maksimalnih vrednosti >

Priloga II
PRILOGA II (2. del)

Mejne vrednosti ravni hrupa v tabeli 9 priloge I tega pravilnika
se nanašajo na opremljene prostore. Zato je treba raven hrupa,
izmerjeno v neopremljenem prostoru korigirati tako, da se ji
prišteje korekcijski člen 10.log (A/Ao), kjer sta A ekvivalentna
absorpcijska površina v neopremljenem bivalnem prostoru pri
frekvenci zvoka 500 Hz in Ao referenčna ekvivalentna absorpcijska
površina, ki znaša za bivalne in delovne prostore 10 m2 in za
učilnice 20 m2.

Ekvivalentna absorpcijska površina A v neopremljenem prostoru se
določi z merjenjem dolžine odmevnega časa v terčnem frekvenčnem
pasu s srednjo frekvenco 500 Hz in z enačbo:

           0,163. V
        A = ------------
             T

kjer sta V prostornina prostora in T dolžina odmevnega časa v
neopremljenem prostoru. Dolžine odmevnega časa se meri tako, kot
je določeno v standardu SIST EN 20354.

Pri uporabi signalne pištole kot zvočnega vira mora biti operater
prisoten tudi pri meritvah ravni hrupa v prostoru.

Merila, vključno z mikrofoni in priključki, s katerimi se
opravljajo meritve hrupa, morajo ustrezati zahtevam za tip 1 po
standardu SIST EN 60804, frekvenčni filtri pa zahtevam za tip 1
po standardu SIST EN 61260. Akustični kalibratorji morajo imeti
natančnost najmanj +/-0.3 dB za tip 1 po standardu SIST EN 60942.
Pri meritvah hrupa je treba uporabljati merila hrupa, ki delajo v
realnem času (real - time analizatorje) z možnostjo terčne
frekvenčne analize.

2. Merjenje hrupa, ki ga povzročajo viri zunaj stavbe

Hrup, ki ga povzročajo viri hrupa zunaj stavbe in katerih raven
ni stalna, se meri v tistih bivalnih in delovnih prostorih, ki so
hrupu teh virov najbolj izpostavljeni.

Hrup se meri pri zaprtih vratih in oknih v sredini prostora na
razdalji 1,2 m do 1,6 m od tal. Ekvivalentna raven hrupa Leq v
bivalnem ali delovnem prostoru se izmeri v dnevnem in nočnem
času. Ob času merjenja morajo biti izključeni vsi viri hrupa v
notranjosti zgradbe.

Če hrup vsebuje poudarjene tone, se izmerjeni ravni hrupa
prišteje še 5dB(A).

Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa, navedene v tabeli 10,
veljajo za opremljene prostore. Zato je treba raven hrupa,
izmerjeno v neopremljenem prostoru, korigirati tako, da se ji
prišteje korekcijski člen 10.log (A/Ao), kjer sta A ekvivalentna
absorpcijska površina v neopremljenem prostoru pri frekvenci
zvoka 500 Hz in Ao referenčna ekvivalentna absorpcijska površina.
Ao znaša za bivalne in delovne prostore 10 m2, za učilnice pa 20
m2.

Ekvivalentna absorpcijska površina A v neopremljenem prostoru se
določi z merjenjem dolžine odmevnega časa v terčnem frekvenčnem
pasu s srednjo frekvenco 500 Hz in z enačbo:

             0,163. V
          A = ------------
              T

kjer sta V prostornina prostora in T dolžina odmevnega časa v
neopremljenem bivalnem prostoru. Dolžina odmevnega časa se meri
tako, kot je določeno v standardu SIST EN 20354.

Merila, vključno z mikrofoni in priključki, s katerimi se
opravljajo meritve hrupa, morajo ustrezati zahtevam za tip 1 po
standardu SIST EN 60804, frekvenčni filtri pa zahtevam za tip 1
po standardu SIST EN 61260. Akustični kalibratorji morajo imeti
natančnost najmanj +/-0,3 dB za tip 1 po standardu

SIST EN 60942. Pri meritvah hrupa je treba uporabljati merila
hrupa, ki delajo v realnem času (real - time analizatorje) z
možnostjo terčne frekvenčne analize.

3. Izolacija pred zvokom v zraku

Izolacija pred zvokom v zraku je opredeljena s količinami, kot
sta standardna razlika zvočnih ravni DnT in izolirnost pred
zvokom v zraku R ali R', po standardih SIST EN ISO 140-3,
Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti
gradbenih elementov -3. del: Laboratorijska merjenja izolirnosti
gradbenih elementov pred zvokom v zraku in SIST ISO 140-4,
Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti
gradbenih elementov, - 4. del: Terenska merjenja izolirnosti med
prostori pred zvokom v zraku.

Izolirnost pred zvokom v zraku R' in standardna razlika zvočnih
ravni DnT se določata v terčnih frekvenčnih pasovih v frekvenčnem
področju od 100 Hz do 3150 Hz.

Ustreznost izvedene izolacije ločilnih konstrukcij pred zvokom v
zraku se preverja z merjenjem izolirnosti pred zvokom v zraku R'
oziroma standardne razlike zvočnih ravni DnT,w.

Rezultati merjenja se podajo z ovrednoteno izolirnostjo pred
zvokom v zraku R'w oziroma z ovrednoteno standardno razliko
zvočnih ravni DnT,w.

Ovrednoteni izolirnosti pred zvokom v zraku Rw in R'w in
ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni DnT,w so določene s
standardom SIST EN ISO 717-1, Vrednotenje zvočne izolirnosti v
stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del:
Izolirnost pred zvokom v zraku

4. Zvočna izolacija fasadnih elementov

Merjenje se opravi na način, ki je določen s standardom SIST ISO
140-5, Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne
izolirnosti gradbenih elementov - 5. del: Terenska merjenja
fasadnih elementov in fasad pred zvokom v zraku.

Izolirnost pred zvokom v zraku Rtr oziroma Rj se določa v terčnih
frekvenčnih pasovih v frekvenčnem področju od 100 Hz do 3150 Hz.

5. Izolacija pred udarnim zvokom

Izolacija pred udarnim zvokom je opredeljena z normalizirano
ravnijo udarnega zvoka Ln ali L'n, po standardih SIST ISO 140 - 6
- Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti
gradbenih elementov, 6. del: Laboratorijska merjenja izolirnosti
medetažnih konstrukcij pred udarnim zvokom in SIST ISO140 - 7 -
Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti
gradbenih elementov, 7. del: Terenska merjenja izolirnosti
medetažnih konstrukcij pred udarnim zvokom.

Ustreznost izvedene izolacije medetažnih konstrukcij pred udarnim
zvokom se preverja z merjenjem normalizirane ravni udarnega zvoka
L'n.

Normalizirana raven udarnega zvoka L'n se določa v terčnih
frekvenčnih pasovih v frekvenčnem področju od 100 Hz do 3150 Hz.

Rezultati merjenja se podajo z ovrednoteno normalizirano ravnjo
udarnega zvoka L'n,,w. Ovrednoteni normalizirani ravni udarnega
zvoka Ln,w in L'n,w sta določeni s standardom SIST EN ISO 717 -
2, Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne
izolirnosti gradbenih elementov, - 2. del: Izolirnost pred
udarnim zvokom.

6. Ocena izolacije pred udarnim zvokom

Pri kopalnicah se za oceno izolacije pred udarnim zvokom upošteva
ovrednotena normalizirana raven udarnega zvoka L'nw, ki ga
standardni vir udarnega zvoka proizvaja na tleh kopalnice,
izmerjena v bivalnem prostoru pod kopalnico. Če pod to kopalnico
ni bivalnega prostora, se raven udarnega zvoka izmeri v
najbližjem bivalnem prostoru spodnjega ali sosednjega stanovanja
ali v drugem bivalnem prostoru.

Za oceno izolacije stopnišča, hodnika ali podesta pred udarnim
zvokom se upošteva ovrednotena normalizirana raven udarnega zvoka
L'nw, ki ga standardni vir udarnega zvoka proizvaja na tleh
hodnika, na stopnicah ali na podestu, izmerjena v najbližjem
bivalnem ali delovnem prostoru v isti etaži ali etaži nižje.

Pri medetažnih konstrukcijah med stanovanji in kletnimi prostori,
vhodnimi prostori, vežami in prehodi (priloga I, tabela 1, št.
1.16) se za oceno upošteva ovrednotena normalizirana raven
udarnega zvoka L'nw, ki ga standardni vir udarnega zvoka
proizvaja na tleh stanovanja, ki je nad kletnim prostorom,
vhodnim prostorom, vežo ali prehodom, izmerjena v najbližjem
bivalnem prostoru sosednjega stanovanja v istem nivoju.

Za oceno izolacije pred udarnim zvokom podne konstrukcije manj
hrupne strojnice ali poslovnega prostora (priloga I, tabela 1,
št. 1.29) se upošteva ovrednotena normalizirana raven udarnega
zvoka L'nw, ki ga standardni vir udarnega zvoka proizvaja na tleh
strojnice ali poslovnega prostora, izmerjena v bivalnem prostoru
stanovanja, ki je poleg ali nad strojnico ali poslovnim
prostorom.

Za oceno izolacije medetažnih konstrukcij pred udarnim zvokom v
enostanovanjskih vrstnih hišah ali dvojčkih (priloga I, tabela 1,
št. 1.31) se upošteva ovrednotena normalizirana raven udarnega
zvoka L'nw, ki standardni vir udarnega zvoka proizvaja na
preiskovani medetažni konstrukciji, izmerjena v najbližjem
bivalnem prostoru sosednje vrstne hiše ali dvojčka.

Pri stopniščih, podestih ali hodnikih v enostanovanjskih vrstnih
hišah ali dvojčkih (priloga I, tabela 1, št. 1.32) se za oceno
izolirnosti pred udarnim zvokom upošteva ovrednotena
normalizirana raven udarnega zvoka L'nw, ki ga standardni vir
udarnega zvoka proizvaja na stopnišču, podestu ali tleh hodnika
vrstne hiše, izmerjena v najbližjem bivalnem prostoru sosednje
vrstne hiše.

7. Število merjenj zvočne zaščite ločilnih konstrukcij:

7.1. Pri stanovanjskih stavbah, v katerih je do 30 stanovanj, se
opravi po eno merjenje iz točk od 7.2 do 7.4 tega člena. Pri
stavbah z več kot 30 stanovanji se opravi še po eno merjenje iz
točk od 7.2 do 7.4 tega člena na vsakih nadaljnjih 30 stanovanj.

Pri drugih stavbah, katerih zvočna zaščita je predpisana s tem
pravilnikom, se opravi najmanj po eno merjenje iz točk od 7.2 do
7.4 tega člena.

7.2. Izolacija sten pred zvokom v zraku se meri na najmanj enem
primerku - vzorcu od vsake različne sestave stene ali različnega
sklopa konstrukcij, v katerem je stena vgrajena, in za vsako
različno funkcijo stene po tabelah od 1 do 8 iz priloge I tega
pravilnika.

7.3. Izolacija medetažnih konstrukcij pred zvokom v zraku se meri
na najmanj enem primerku - vzorcu od vsake različne sestave
medetažne konstrukcije ali različnega sklopa konstrukcij, v
katerem je medetažna konstrukcija vgrajena, in za vsako različno
funkcijo medetažne konstrukcije po tabelah od 1 do 8 iz priloge I
tega pravilnika.

7.4. Normalizirana raven udarnega zvoka medetažnih konstrukcij se
meri na najmanj enem primerku - vzorcu od vsake različne sestave
medetažne konstrukcije ali različnega sklopa konstrukcij, v
katerem je medetažna konstrukcija vgrajena, in za vsako različno
funkcijo medetažne konstrukcije po tabelah od 1 do 8 iz priloge I
tega pravilnika.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava