Uradni list Republike Slovenije

45 Uradni list RS, št. 45/1995
z dne 4. 8. 1995

2170. Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, Stran 3530.


L = 20.log (p(t)/p(o)) ,
Enačba 1Enačba 2Enačba 3
----------------------------------------------------------------
Območje naravnega ali       Mejne ravni (dBA)
življenskega okolja  nočna raven L(n)    dnevna raven L(d)
----------------------------------------------------------------
IV. območje             70            70
III. območje             50            60
II. območje             45            55
I. območje              40            50
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Območje naravnega ali      Kritične ravni (dBA)
življenjskega okolja  nočna raven L(n)    dnevna raven L(d)
----------------------------------------------------------------
IV. območje             70            80
III. območje             59            69
II. območje             53            63
I. območje              47            57
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Območje naravnega ali     Mejne ravni za vir hrupa (dBA)
življenjskega okolja  nočna raven L(n)    dnevna raven L(d)
----------------------------------------------------------------
IV. območje             68            68
III. območje             48            58
II. območje             42            52
I. območje              37            47
----------------------------------------------------------------
L1 = L2 - 5.log(1+S)  (dBA)
----------------------------------------------------------------
.               Mejna konična raven hrupa L1 (dBA)
Območje naravnega in      nočni čas      dnevni čas
življenjskega okolja      od 22. do 6.     od6. do 22.
----------------------------------------------------------------
IV. območje                90         90
III. območje               70         85
II. območje                65         75
I. območje                60         75
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Za posamezno območje              Zvočna izolacija
dovoljena raven hrupa (dBA)             R’(w) (dB)
nočni čas       dnevni čas
----------------------------------------------------------------
do 60           do 65               30
med 60 in 70    med 65 in 75               35
več kot 70      več kot 75               40
----------------------------------------------------------------
              PRILOGA 1
       DOLOČANJE IN VREDNOTENJE RAVNI HRUPA

a) Vpliv ozadja

Pri ugotavljanju obremenitve območja s hrupom zaradi emisije
posameznega vira hrupa se vpliv ozadja med trajanjem emisije
upošteva na naslednji način:

- izmerjena raven hrupa se šteje v celoti kot posledica emisije
vira, kadar je raven ozadja najmanj za 10 dBA nižja;

- če je razlika med izmerjeno ravnijo hrupa in ravnijo ozadja med
3 in 10 dBA, se določi raven hrupa Lvir, ki je posledica emisije
obravnavanega vira, po enačbi:

Priloga 1 - enačba 1
Vir hrupa je nepomemben za obremenitev območja s hrupom, če je
razlika med izmerjeno ravnijo hrupa in ravnijo ozadja manjša od 3
dBA.

b) Kraj meritve

Kraj meritve imisije hrupa je treba izbrati na sredini
nepozidanega in proti viru hrupa odprtega prostora v višini 2 m
od tal in najmanj 3,5 m od protihrupnih ograd, fasad zgradb ali
drugih odbojnih površin.

Če je kraj meritve imisije pred fasado zgradbe v višjem
nadstropju in ni mogoče zagotoviti oddaljenosti merilnega kraja
od odbojnih površin iz prejšnjega odstavka, je treba hrup meriti
zunaj zgradbe 0,5 m pred odprtim oknom na njegovi sredini.

c) Čas meritve

Časovno obdobje meritve ravni hrupa je enako času trajanja
značilne obremenitve iz vira, katerega vpliv na raven hrupa
ugotavljamo, in je daljši od ene minute.

d) Izraziti impulzi

Kadar so za hrup značilni izraziti impulzi, je treba zaradi
njihovega vpliva na oceno povprečne ravni Lr,i, izračunane za čas
meritve obremenitve okolja zaradi hrupa, upoštevati popravek K1i,
ki se izračuna po enačbi:

K1,i = LAI,pov - Leq,i

kjer sta:

LAI,pov - povprečna raven hrupa, ki je izračunana iz meritev
hrupa z dinamično nastavitvijo merilnika na "I" (impulz);

Leq,i - ekvivalentna raven Leq,i, izračunana v časovnem
intervalu i-te meritve.

Popravka K1,i v izračunu ocene povprečne ravni ne upoštevamo, če
je njegova vrednost manjša od 2 dBA.

e) Poudarjeni toni

Kadar so v frekvenčnem spektru hrupa poudarjeni toni, je treba
zaradi njihovega vpliva na izračun ocene povprečne ravni Lr,i
upoštevati popravek K2,i, določen v tabeli 6.

Vrednost popravka K2,i je odvisna od razlike med ravnijo hrupa
poudarjenega tona in največjo ravnijo hrupa enega od obeh
sosednjih oktavnih pasov ter od števila poudarjenih tonov v
frekvenčnem spektru hrupa.

Tabela 6.
-----------------------------------------------------------------
a) Razlika Delta (dB): (raven poudarjenega tona)-
(raven sosednjih oktavnih pasov)             Popravek
b) Število poudarjenih tonov              K2,i(dBA)
-----------------------------------------------------------------
5 < razlika Delta < 10 število poudarjenih
tonov > = 1                          2

10 < = razlika Delta < 20 število poudarjenih
tonov = 1                           4

20 < = razlika Delta število poudarjenih
tonov = 1                           6

10 < = razlika delta število poudarjenih
tonov > 1                           6
-----------------------------------------------------------------

f) Izračun dnevne in nočne ravni

Ocenjeno raven je treba izračunati za ta časovna obdobja dneva:

- T1=12 h za dnevni čas od 7. do 19. ure;

- T2=4 h za dnevni čas od 6. do 7. ure in od 19. do 22. ure;

- T3=8 h za nočni čas od 22. do 6. ure;

- T4=1 h za najbolj hrupno uro v nočnem času med 22. in 6. uro,
običajno za uro med 22. in 23. ali med 5. in 6. uro.

Dnevna raven se izračuna po enačbi:

Priloga 1 - enačba 2
kjer sta:

Lr,T1 in Lr,T2 - ocenjeni ravni za časovni obdobji dneva T1 in
T2.

Nočna raven se izračuna po enačbi:

Ln = Lr,T3 ,

kjer je:

Lr,T3 - ocenjena raven za časovno obdobje dneva T3.

Če je izračun ocenjene ravni za časovno obdobje dneva T4 za več
kot 4 dBA večji od ocenjene ravni za časovno obdobje dneva T3, je
nočna raven enaka:

Ln = Lr,T4 ,

kjer je:

Lr,T4 - ocenjena raven za časovno obdobje dneva T4.


              PRILOGA 2

    IZRAČUN DNEVNE IN NOČNE RAVNI ZA POSAMEZNO OBMOČJE

Dnevno in nočno raven za posamezno območje se izračuna kot
celotno obremenitev zaradi vseh virov hrupa in ozadja iz
ocenjenih ravni Lr,TN, določenih za posamezno časovno obdobje TN.

Dnevno raven se izračuna po enačbi:
Priloga 2 - enačba 1
na podlagi določb za izračun dnevne in nočne ravni iz priloge 1
te uredbe, točka f, kjer je Lr,TN,celotna ocenjena raven celotne
obremenitve posameznega območja, izračunana po enačbi:

Lr,TN,celotna=10.log(100,1.Lr,TN,1+100,1.Lr,TN,2+100,1.Lr,TN,3...+100,1.Lozadje)

Označbe z indeksi 1, 2, 3 ... se nanašajo na ocenjene ravni hrupa
vsakega od različnih virov hrupa, ki prispevajo k celotni
obremenitvi posameznega območja s hrupom.


Na vrh

<< Nazaj

Prijava