Uradni list Republike Slovenije

66 Uradni list RS, št. 66/2014
z dne 12. 9. 2014

2768. Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode, Stran 7425.


Na podlagi četrtega odstavka 120. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrom za notranje zadeve

O D R E D B O
o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

1. člen

Ta odredba določa enoten klasifikacijski načrt z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode.
Klasifikacijski načrt iz prejšnjega odstavka je v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

2. člen

Z dnem začetka uporabe preneha veljati Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni list RS, št. 60/14).

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.

Št. 0070-74/2014

Ljubljana, dne 3. septembra 2014

EVA 2014-3330-0056

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport
 
Soglašam!
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

Na vrh

<< Nazaj

Prijava